logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Grčka filozofija (I)

Naziv kolegija: Grčka filozofija I
Nositelji kolegija: dr. sc. Igor Mikecin, izv. prof. / dr. sc. Marko Tokić, doc.
ECTS bodovi: 3 ECTS boda
Nastavni jezik: hrvatski
Trajanje kolegija: zimski semestar, 2 sata tjedno
Status kolegija: obvezni
Oblik nastave: seminar
Opis kolegija: Seminar iz Grčke filozofije I ima upoznati studente sa središnjim pitanjima grčke filozofije do Platona i sa sadržajem temeljnih grčkih filozofijskih tekstova u tom razdoblju. Na vidjelo se pritom iznosi nužna povijesna sveza filozofije i onoga grčkog, tj. grčka filozofija kao povijesno izvorište filozofije uopće. U svom prvom dijelu seminar se bavi “predsokratovcima”: Milećani, Pitagora i Pitagorovci, Elejci, Heraklit, Empedoklo, Anaksagora i Atomisti. U drugom dijelu seminara obrađuju se Sofisti, Sokrat, Sokratovske škole i Platon. Pored obrade pojedinih likova grčke filozofije te njenih temeljnih pojmova, zadaća je kolegija da pokaže razliku između prvotnoga grčkoga mudroslovlja i grčkoga predfilozofijskoga mita (Homer, Hesiod, Orfici), te između predplatonovske fiziologije (physiologia, historia peri tes physeos) i Platonove dijalektike.
Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: seminar iz grčke filozofije neposredno je povezan s kolegijima iz predmeta Povijest filozofije posvećenim filozofiji u starom vijeku, te predstavlja uvod u studij povijesti filozofije tijekom preddiplomskog studija.
Nastavne metode: studentsko seminarsko izlaganje na zadanu temu i zajednička rasprava povodom toga izlaganja, zajedničko čitanje i tumačenje filozofijskog teksta pod vodstvom nastavnika, rasprava i razgovor na osnovi proučenog teksta pod vodstvom nastavnika
Obveze studenata: redovito pohađanje nastave, pripremanje za nastavu čitanjem i proučavanjem zadane literature, aktivno sudjelovanje u nastavi tumačenjem pročitanog teksta, vođenjem rasprave i razgovora, te seminarskim izlaganjem na zadanu temu, pisanje kraćih seminarskih radova i završnog seminarskog rada na zadanu temu, priprema za kolokvij
Način provjere znanja: pregled seminarskih radova i konzultacije između nastavnika i studenata o seminarskim radovima, praćenje seminarskog izlaganja, praćenje pripremljenosti studenata za seminar kroz tumačenje teksta, raspravu i razgovor pod vodstvom nastavnika, pisani testovi, kolokvij

Sadržaj kolegija:

1. Grčka filozofija u povijesti filozofije. Predsokratovci: sophia i philosophia. Mythos i logos. Povijesna predaja tekstova grčke filozofije. Filozofija i grčki jezik.

2. Milećani: Tales, Anaksimen, Anaksimandar

3. Pitagora i Pitagorovci

4. Elejci: Ksenofan, Parmenid, Zenon, Melis

5. Heraklit

6. Empedoklo, Anaksagora

7. Atomisti: Leukip i Demokrit

8. Sofisti: Protagora, Gorgija, Antisten, Antifont

9. Sokrat i Sokratovske škole (Kinici, Kirenjani, Megarani)

10. Platonovo poimanje bitstva kao ideje. Osnovna svojstva ideja. Odnos ideja i fenomena (Politeja, Fedon, Simpozij, Parmenid, Sofist)

11. Platonova dijalektika: stupnjevi dijalektičkog umijeća, međusobni odnos ideja, dijalektika kao najviše znanje. Filozofija i dijalektika  (Politeja, Simpozij, Parmenid, Sofist, Politik, Fileb)

12. Platonov nauk o duši: vidovi i moći duše, vrline duše, sustav duše, duša i tijelo, duša kao počelo života i počelo kretanja (Protagora, Gorgija, Politeja, Fedar, Fedon, Timej, Zakoni)

13. Duševne moći razabiranja u Platona: osjet, predočavanje, pamćenje, uvjerenje, mnijenje, razumijevanje, znanje, umovanje (Politeja, Teetet).

14. Platonova teologija i kozmologija: pojam boga i onog božanskog u Platona (Politeja, Simpozij, Politik, Timej), pojam svijeta, ustrojstvo svijeta i unutarsvjetskih bića (Timej)

15. Platonovo učenje o prvotnim počelima (Testimonia Platonica, Parmenid, Sofist, Fileb, Politik, Zakoni)

Literatura:

a. Prijevodi grčkih tekstova

 • Diogen Laertije, Životi i mišljenja istaknutih filozofa, Beograd, 1979.
 • Diels, H., Predsokratovci. Fragmenti I-II, Zagreb, 1983.
 • Mikecin, I., Heraklit, Zagreb, 2013. / Despot, B., Tako kazuje Heraklit, Efežanin, Zagreb, 2005. / Despot, B., Vidokrug apsoluta, Zagreb, 2008., str. 395-429 / Heraklit. Svjedočanstva i fragmenti, prev. N. Majnarić,  Zagreb, 1951.
 • Ježić, M., Mišljenje i riječ o bitku, Zagreb, 1989., poglavlje: Parmenid: O prirodi, str. 11-28.
 • Žunjić, S., Fragmenti elejaca, Beograd, 1984.
 • Ksenofont, Uspomene o Sokratu, Beograd, 1980.
 • Ksenofont, Symposion, Split 1981; Zagreb 2009.
 • Platon, Država, Zagreb, 20096.
 • Barbarić, D., Ideja dobra. Platonova Politeia VI i VII, Zagreb, 1995.
 • Platon, Državnik, u: Platon, Državnik/Sedmo pismo, Zagreb, 1977.
 • Platon, Epinomis, u: Platon, Zakoni/Epinomis, Beograd, 1990.
 • Platon, Eutidem, u: Platon, Dijalozi, Beograd, 1987.
 • Platon, Eutifron, Zagreb, 1998.
 • Platon, Fedar, Zagreb, 1997.
 • Platon, Fedon, Zagreb, 1996.
 • Platon, Fileb, u: Platon, Fileb/Teetet, Zagreb, 1979.
 • Platon, Gorgija, Beograd, 1968.
 • Platon, Harmid, u: Platon, Dijalozi, Beograd, 1987.
 • Platon, Hipija Manji, Zagreb, 1997.
 • Platon, Hipija Veći, u: Platon, Dijalozi, Beograd,1987.
 • Platon, Ion, u: Platon, Ion – Lahet – Meneksen, Zagreb, 1998.
 • Platon, Kratil, Zagreb, 1976.
 • Platon, Kritija, u: Platon, Meneksen – Fileb – Kritija, Beograd 1983.
 • Platon, Kriton, u: Platonova Obrana Sokratova i Kriton, Zagreb, 1922.
 • Platon, Lahet, u: Platon, Dijalozi, Beograd, 1987.
 • Platon, Lisid. u: Z. Dukat: Eros i filia, Zagreb, 1996.
 • Platon, Meneksen, u: Platon, Ion – Lahet – Meneksen, Zagreb 1998.
 • Platon, Menon, Zagreb, 1997.
 • Platon, Obrana Sokratova, Zagreb, 2000.; 2009.
 • Platon, Parmenid, Zagreb, 2002.
 • Platon, Protagora, u: Platon, Protagora/Sofist, Zagreb, 1975.
 • Platon, Sedmo pismo, u: Platon, Državnik/Sedmo pismo, Zagreb, 1977.
 • Platon, Simpozij. u: Z. Dukat: Eros i Filia, Zagreb, 1996; Symposion, Split, 1981.
 • Platon, Sofist, u: Platon, Protagora/Sofist, Zagreb, 1975.
 • Platon, Teag, u: Platon, Dijalozi, Beograd, 1987.
 • Platon, Teetet, u: Platon, Fileb/Teetet, Zagreb, 1979.
 • Platon, Timaj, Beograd, 1981.
 • Platon, Zakoni, Zagreb, 1974.
 • Krämer, H., Platonovo utemeljenje metafizike, Zagreb, 1997.: Testimonia Platonica.
 • Šijaković, B. (prir.), Agrapha dogmata. Aspekti Platonovog nepisanog učenja, Nikšić, 2004.: Autotestimonia Platonis

b. Povijesnofilozofijski prikazi i tumačenja

Guthrie, W. K . C., Povijest grčke filozofije, Zagreb, 2005-2007.

 • sv. I: Raniji predsokratovci i pitagorovci
 • sv. II.: Predsokratovska tradicija od Parmenida do Demokrita, Zagreb 2006.
 • sv. III: Sofisti – Sokrat
 • sv. IV: Platon
 • sv. V: Kasni Platon

c. Izdanja izvornog teksta

 • Diels, H./Kranz, W., Die Fragmente der Vorsokratiker, Zürich, 1996.
 • Platonis Opera, vol. 1-5, ed. J. Burnet, Oxford, 1989.
 • Gaiser, K., Testimonia Platonica: Quellentexte zur Schule und mündlichen Lehre Platons, Stuttgart, 1963.