logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Grčka filozofija II

Naziv kolegija: Grčka filozofija II

Nositelji kolegija: dr. sc. Igor Mikecin, izv. prof. / dr. sc. Marko Tokić, doc.

ECTS bodovi: 3 ECTS boda

Nastavni jezik: hrvatski

Trajanje kolegija: ljetni semestar, 2 sata tjedno

Status kolegija: obvezni

Oblik nastave: seminar

Opis kolegija: Seminar iz Grčke filozofije II ima upoznati studente sa središnjim pitanjima grčke filozofije od Aristotela do novoplatonovstva te sa sadržajem temeljnih grčkih filozofijskih tekstova u tom razdoblju. U svom prvom dijelu seminar se bavi Aristotelom, a u drugom dijelu seminara obrađuju se helenističke škole: stoička, skeptička i epikurovska škola. Završni dio seminara posvećen je novoplatonovskoj filozofiji, napose Plotinu i Proklu.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: seminar iz grčke filozofije neposredno je povezan s kolegijima iz predmeta Povijest filozofije posvećenim filozofiji u starom vijeku, te predstavlja uvod u studij povijesti filozofije tijekom preddiplomskog studija.

Nastavne metode: studentsko seminarsko izlaganje na zadanu temu i zajednička rasprava povodom toga izlaganja, zajedničko čitanje i tumačenje filozofijskog teksta pod vodstvom nastavnika, rasprava i razgovor na osnovi proučenog teksta pod vodstvom nastavnika

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave, pripremanje za nastavu čitanjem i proučavanjem zadane literature, aktivno sudjelovanje u nastavi tumačenjem pročitanog teksta, vođenjem rasprave i razgovora, te seminarskim izlaganjem na zadanu temu, pisanje kraćih seminarskih radova i završnog seminarskog rada na zadanu temu, priprema za kolokvij

Način provjere znanja: pregled seminarskih radova i konzultacije između nastavnika i studenata o seminarskim radovima, praćenje seminarskog izlaganja, praćenje pripremljenosti studenata za seminar kroz tumačenje teksta, raspravu i razgovor pod vodstvom nastavnika, pisani testovi, kolokvij

Literatura:

a) Prijevodi grčkih tekstova

Aristotel, Analitika II, u: Aristotel, Analitika I-II. Paideia, Beograd 2008.

Aristotel, Kategorije. Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 1992.

Aristotel, Metafizika. Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 1992.

Aristotel, Nikomahova etika. Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 1992.

Aristotel, O duši, u: Aristotel, O duši/Nagovor na filozofiju. Naprijed, Zagreb1996.

Aristotel, Fizika. Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 1992.

Aristotel, Nagovor na filozofiju, u: Aristotel, O duši/Nagovor na filozofiju. Naprijed, Zagreb 1996.

Aristotel, Nauk o pjesničkom umijeću. Biblioteka, Zagreb 1977.

Aristotel, O nastajanju i nestajanju. Grafos, Beograd 1989.

Aristotel, O nebu. Moderna, Beograd 1989.

Aristotel, O pjesničkom umijeću. Školska knjiga, Zagreb 20053.

Aristotel, O tumačenju. Latina et Graeca, Zagreb 1989.

Aristotel, Politika. Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 1992.

Aristotel, Retorika. Naprijed, Zagreb 1989.

Aristotel, Sofistička pobijanja. Paideia, Beograd 2008.

Aristotel, Topika. Paideia, Beograd 2008.

Aristotel, Ustav Atenski. Jurici, Zagreb 2004.

Epikur, Osnovne misli. Poslanica Herodotu i Poslanica Menekeju. Kultura, Beograd 1959.

Inwood, B./Gerson, L. P. (prir.), The Stoics Reader, Selected Writings and Testimonia. Hackett Publishing Company, Indianapolis – Cambridge 2008.

Sekst Empirik, Obrisi pironizma, prir. F. Grgić. KruZak, Zagreb 2008.

Plotin, Eneade I-V. Književne novine, Beograd 1984.

 

b. Povijesnofilozofijski prikazi i tumačenja

Guthrie, W. K . C., Povijest grčke filozofije, sv. VI: Aristotel, Zagreb, 2005-2007.

Algra, K./Barnes, J./Mansfeld, J./Schofield, M., The Cambridge History of Hellenistic Philosophy. Cambridge University Press, Cambridge 2002.

Gregorić, P./Grgić, F./Hudoletnjak Grgić, M. (prir.), Helenistička filozofija: Epikurovci, stoici, skeptici. KruZak, Zagreb 2005.

O’Meara, D. J., Plotinus. An Introduction to the Enneads. Clarendon Press, Oxford 1993.