logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Heraklit

Naziv predmeta: Seminar iz povijesti filozofije
Naziv kolegija: Heraklit
Izvoditelj kolegija: dr. sc. Igor Mikecin, doc.
ECTS bodovi: 3 ECTS boda
Nastavni jezik: hrvatski
Trajanje kolegija: zimski semestar akad. god. 2012/13., 2 sata tjedno
Status kolegija: izborni
Oblik nastave: seminar
Opis kolegija: u seminaru se temeljito proučavaju odabrani Heraklitovi fragmenti. U središtu pažnje nalazi se Heraklitovi fragmenti u kojima je izričito riječ o logosu, bogu (bogovima), kosmosu i duši, ali i mnogi drugi koji su neophodni za njihovo razumijevanje. Pri analizi teksta koristit će se i grčki izvornik, no znanje grčkoga jezika nije preduvjet za upis ovoga kolegija.
Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: seminar iz povijesti filozofije koji je neposredno povezan s kolegijima iz predmeta Povijest filozofije I-VI posvećenim grčkoj filozofiji, kao i s predmetom Grčka filozofija I-II. Njegovim pohađanjem studenti se osposobljavaju za svladavanje prvog dijela ispitnih obveza iz predmeta Povijest filozofije I-VI, koji se odnosi na filozofiju u starom vijeku, odnosno grčku filozofiju.
Nastavne metode: studentsko seminarsko izlaganje na zadanu temu i zajednička rasprava povodom toga izlaganja, zajedničko čitanje i tumačenje filozofijskog teksta pod vodstvom nastavnika, rasprava i razgovor na osnovi proučenog teksta pod vodstvom nastavnika
Obveze studenata: redovito pohađanje nastave, pripremanje za nastavu čitanjem i proučavanjem zadane literature, aktivno sudjelovanje u nastavi tumačenjem pročitanog teksta, vođenjem rasprave i razgovora, te seminarskim izlaganjem na zadanu temu, pisanje seminarskog rada na zadanu temu
Način provjere znanja: pregled seminarskih radova i konzultacije između nastavnika i studenata o seminarskim radovima, praćenje seminarskog izlaganja, praćenje pripremljenosti studenata za seminar kroz tumačenje teksta, raspravu i razgovor pod vodstvom nastavnika


Sadržaj kolegija po tjednima:

1.     Heraklit Tamni

2.     Heraklitov spis

3.     Gnoma

4.     Logos

5.     Bivanje i bitak

6.     Mišljenje i zborenje

7.     Ono mudro i mudrost

8.     Istost suprotnih: rat i sklad

9.     Protjecanje svega

10.  Zbor i duša

11.  Ono božansko i bogovi

12.  Svijet

13.  Oganj i njegovi obrati

14.  Logos i riječ: znamenovanje

 

Literatura:

I. Primarna literatura

 • Despot, B., Tako kazuje Heraklit, Efežanin, Zagreb 2005. / Despot, B., Vidokrug apsoluta, Zagreb, 2008, str. 395-429.
 • Diels, H.: Predsokratovci. Fragmenti, sv. I., Heraklit, prev. M. Sironić, Zagreb, 1983, str. 137-148.
 • Heraklit. Svjedočanstva i fragmenti, prev. N. Majnarić,  Zagreb, 1951.
 • Majnarić, N., Heraclitea. Prilozi kritici teksta, Rad JAZU 293, 1953, str. 281-301.
 • Diogen Laertij: Životi i mišljenja istaknutih filozofa, BIGZ, Beograd 1979, str. 294-299.

II. Dopunska literatura

 • Barbarić, D., “Heraklit”, u: Grčka filozofija, Hrestomatija filozofije I, Zagreb, 1995, str. 55-64.
 • Barbarić, D.: Čovjek u noći. Heraklit – fragment 26, u: Barbarić, D., S puta mišljenja, Zagreb, 1997, str. 261-281.
 • Despot, B., “Heraklit?”, u: Vidokrug apsoluta II, Zagreb, 1991, str. 223-275.
 • Guthrie, W. K. C.: Povijest grčke filozofije I: Raniji predsokratovci i pitagorovci, Zagreb, 2005-2007.
 • Kirk, G. S., Heraclitus. The Cosmic Fragments, Cambridge, 1970.
 • Kahn, C. H., The Art and Thought of Heraclitus, Cambridge, 1979.
 • Mikecin, I., «Heraklitov logos», Phainomena. Revija za fenomenologijo in hermenevtiko 72-73, Ljubljana, 2010., str. 113-138.

III. Izdanja izvornog teksta

 • Diels, H./Kranz. W., Die Fragmente der Vorsokratiker I, Zürich, 1996.
 • Marcovich, M., Heraclitus, Greek Text with a Short Commentary, Sankt Augustin, 2001.
 • Mouraviev, S., Heraclitea. Édition critique complète des témoignages sur la vie et l’œuvre d’Héraclite d’Éphèse et des vestiges de son livre et de sa pensée, Sankt Augustin, 1999.