logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Hobbesova filozofija politike

Naziv predmeta: Filozofija politike
Naziv kolegija: Hobbesova filozofija politike
Nastavnik: doc. dr. Raul Raunić
ECTS bodovi: 3 boda
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar (zimski ak. god. 2012/13) 2 sata tjedno
Status: izborni kolegij
Oblik nastave: seminar
Uvjeti za upis u kolegij: položen ispit iz Suvremene filozofijske terminologije
Cilj kolegija: 1. Kontekstualno analizirati metodičke i sadržajne novine Hobbesove filozofije politike; 2. Spoznati programsku i sistemsku utemeljenost novovjekovne filozofije politike, njezine prednosti i ograničenja.
Studentske obveze: redovito pohađanje nastave, sudjelovanje u raspravama, kratko uvodno izlaganje i pisani seminarski rad
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: konzultacije i sveučilišna anketa

 

Sadržaj kolegija:

1. Hobbes: programski i sistemski utemeljitelj novovjekovne fil. politike

2.  O razboru i znanosti ( Levijatan: poglavlja V. VI. i VII)

3.  O moći (  pog. X. i XI.)

4.  O prirodnom stanju i prirodnim zakonima ( pog.  XIII. XIV, XV. i XVI.)

5.  O uzrocima, nastanku i definiciji države ( pog.  XVII, XVIII. i XIX.)

6.  O slobodi podanika (pog. XX. i XXI. i XXII.)

7.  O javnim službenicima vrhovne vlasti i vlasništvu podanika (pog. XXIII, XXIV. i XXV.)

8.  O građanskim zakonima, kaznama i nagradama ( pog. XXVI, XXVII. i XXVIII.)

9.  O stvarima koje slabe državu i o službi predstavnika vrhovne vlasti (pog. XXIX. i XXX.)

10. O kraljevstvu Božjem i načelima kršćanske politike (pog. XXXI, XXXII. i XXXIII)

11.  O značenju kr. Božjeg i značenju riječi crkva (pog. XXXV, XXXVI. XXXVII i XXXIX)

12.  O crkvenoj vlasti (XLI i XLII)

13.  O tami uslijed isprazne filozofije (XLVI i XLVII).

14.  Pregled i zaključak Levijatana

15. Završna rasprava

 

Obavezna literatura:

 • Thomas Hobbes, Levijatan, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb 2004.
 • Žarko Puhovski, „Moderno i suvremeno poimanje države“, Naše teme, Zgb. br. 12. (1987)

 Preporučena literatura:

 • Prpić, I. „Država – nastanak i pojam“, Naše teme, Zagreb, br. 12. (1987),
 • Lalović,  D., „Što da se radi s Levijatanom?“ ,Politička misao, Zgb. god. 46 br. 2. (2009)
 • Klasici političkog mišljenja I i II ( ur. Maier, Rausch, Denzer), Golden marketing, Zgb. 1998.
 • The Cambridge Companion to Hobbes, (ed. Sorell T.) C.U.P. Cambridge 2006.
 • The Cambridge Companion to Hobbes’ s Leviathan, (ed. Springborg P.) C.U.P. Cam. 2007.
 • Tuck,.R., Hobbes, O. U. P. , Oxford 1990.
 • Hobbes on the Citizen, (ed. Tuck R.), C. U. P. Cambridge 1988.
 • Leviathan After 350 Years (ed. Sorrel T. and  Foisneau L.) Clarendon Press, Oxford 2004.
 • Gauthier,  D., The Logic of Leviathan, Clarednon Press, Oxford 1969.
 • Thomas Hobbes and Politcal Theory (ed. Dietz M.) Univ. Press of Kansas, Lawrence 1990.
 • Skinner, Q., Reason and Retoric in the Philosophy of Hobbes, C. U. P. Cambrid. 2004.
 • Strauss L., The Political Philosophy of Hobbes, The Univ. of Chicago Press,  1963.