logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Integrativna bioetika

Naziv kolegija: Seminar iz etike: Integrativna bioetika i nova epoha
Nositelj/nastavnik: dr. sc. Ante Čović, red. prof.
Status kolegija: izborni
Trajanje kolegija: 1 semestar, 2 sata tjedno
ECTS bodovi: 3 boda
Jezik nastave: hrvatski
Oblik nastave: seminar
Metode rada: uvodna izlaganja nastavnika te rasprava u formi okruglog stola na temelju referata i pripremljenih komentiranja studenata. Po mogućnosti, organizirat će se nastupi eksperata o pojedinim problemskim segmentima (Fritz Jahr, europska bioetika itd.).
Uvjeti pristupa: nema uvjeta pristupa
Obveze studenata: redovito pohađanje, jedan usmeno izloženi ili pisani rad
Ispit: ocjena seminarskog rada i evaluacija ukupnog rada u seminaru
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: studentska evaluacija, evaluacija seminarskih referata
Cilj kolegija: Rad u seminaru treba studente: a) u sadržajnom pogledu upoznati s najvažnijim projektima “nove etičke kulture”, posebice s bioetikom, njenim razvojnim etapama, postignućima i ulogom u povijesnom procesu prelamanja epoha; b) u metodološkom pogledu osposobiti za kritičke i kreativne doprinose u postizanju znanja u novoj paradigmi; c) u praktičkom pogledu pripremiti za suočavanje s opasnostima znanstveno-tehničke civilizacije i za aktivno uključivanje u prijelomne procese našeg vremena.

Sadržaj:

Rad u seminaru bit će strukturiran u četiri tematske cjeline. Predviđeno je da se svaka cjelina obrađuje na 3-4 seminarske sesije, ovisno o tijeku i širini rasprave, te o potrebi dodatnih razjašnjavanja.

Prva tematska cjelina bit će posvećena obratu na crti znanstveno-tehnološkog napretka koji se očituje u  povijesnoj situaciji kada se generički utilitarizam novovjeke znanosti (“ovladavanje prirodom u korist ljudskog roda” – F. Bacon)  izokreće u opasnost za opstanak čovječanstva i života uopće. U polazištu će se  Baconovu velika obnova znanosti (instauratio magna) interpretativno povezati s ultimativnim posljedicama koje su nastupile u našem vremenu kao ekološka kriza (V. Hösle) te kao opasnost (zlo)uporabe  atomske energije i biotehnologije.

U drugoj tematskoj cjelini razmotrit će se obrat u konstituciji i povijesnoj ulozi etike koji je proizišao iz kategorijalne i metodološke nemoći tradicionalne etike da se adekvatno postavi prema znanstveno-tehnološkom ugrožavanju opstanka čovjeka i života. “Heuristika straha” (H. Jonas) omogućila je stvaranje novih etičkih pozicija pod zajedničkim nazivnikom “etike budućnosti”. Od brojnih etičkih projekata, koji su nastali u odgovoru na situaciju ugroženosti i koji su zajednički stvorili novu etičku kulturu, u seminaru će biti apostrofirana tri najvažnija: svjetski etos (H. Küng), integrativna gospodarska etika (P. Ulrich) i bioetika (Van R. Potter).

U trećoj tematskoj cjelini elaborirat će se okolnosti nastanka i razvojne etape bioetike od principalizma preko globalne od integrativne bioetike. Pozornost će pritom biti usredotočena na ideju integrativne bioetike, na njeno predmetno i metodološko određenje (pluriperspektivizam) kao i na projekt u čijim je okvirima ta ideja razvijena. U tom kontekstu bit će izložena programska ideja stvaranja europske bioetike te valorizirano djelo Fritza Jahra, ali i doprinosi hrvatskih bioetičara.

Četvrta tematska cjelina bit će posvećena problematici “prijeloma epoha”. Rasprava o toj temi bit će uvedena linijom metodološkog određenja integrativne bioetike i bit će perspektivno usredotočena na filozofijsko-povijesno elaboriranje učinaka znanstveno-tehničke civilizacije u našem vremenu. Ta vrsta rasprave podrazumijeva prethodnu rekonstrukciju modela filozofijsko-povijesnog tumačenja (linearni, ciklički, konstelacijski) kao i utvrđivanje formativnih kriterija za definiranje i razgraničavanje povijesnih epoha. Na toj podlozi posebno će se obraditi konstelacijski model tumačenja povijesti (K. Löwith) te u povezanosti s njim formativni kriterij prevladavajućeg tipa znanja (paradigma znanja).

Literatura:

 • Čović, Ante: Etika i bioetika. Razmišljanja na pragu bioetičke epohe, Pergamena, Zagreb, 2004.
 • Čović Ante: Integrativna bioetika i pluriperspektivizam”, u: Integrativna bioetika i izazovi suvremene civilizacije, ur. V. Valjan, Bioetičko društvo u BiH, Sarajevo, 2007., str. 65-76.
 • Integrative Bioethik und Pluriperspektivismus/Integrative Bioethics and Pluri-Perspectivism,ur. A. Čović, Academia Verlag, Sant Augustin, 2010.
 • Engdahl, F. William: Sjeme uništenja. Geopolitika genetski modificirane hrane i globalno carstvo, Detecta, Zagreb, 2005.
 • Hösle, Vittorio: Filozofija ekološke krize, Matica hrvatska, Zagreb, 1996.
 • Jahr, Fritz: Selected Essays in Bioethics 1927-1934, Medizinethische Materialien, Heft 186, Zentrum für medizinische Ethik, Bochum, 2010.
 • Jahr, Fritz: Aufsätze zur Bioethik 1927-1938, Medizinethische Materialien, Heft 187, Zentrum für medizinische Ethik, Bochum, 2010.
 • Jonas, Hans: Princip odgovornost, Veselin Masleša, Sarajevo, 1990.
 • Jurić, Hrvoje: “Uporišta za integrativnu bioetiku u djelu Van Rensselaera Pottera”, u: Integrativna bioetika i izazovi suvremene civilizacije, ur. V. Valjan, Bioetičko društvo u BiH, Sarajevo, 2007, str. 77-99.
 • Jurić, Hrvoje: Etika odgovornosti Hansa Jonasa, Pergamena, Zagreb, 2010.
 • Kant, Immanuel: Kritika praktičkog uma, Naprijed, Zagreb, 1974, 1990.
 • Küng, Hans: Svjetski etos za svjetsku politiku, Zagreb: Intercon, 2007.
 • Küng, Hans: Svjetski etos za svjetsko gospodarsvo, Zagreb: Intercon, 2007.
 • Löwith, Karl: Gott, Mensch und Welt in der Metaphysik von Descartes bis zu Nietzsche, Vandenhoek und Ruprecht, 1967.
 • Markus, Tomislav: Dubinska ekologija i suvremena ekološka kriza, Hrvatsko sociološko društvo et. al., Zagreb, 2006.
 • Potter, van Rensselaer: Bioetika. Most prema budućnosti, Medicinski fakultet u Rijeci (…), Rijeka, 2007.
 • Rinčić, Iva: Europska bioetika: ideje i institucije, Pergamena, Zagreb, 2011.
 • Rinčić, Iva / Muzur, Amir: Fritz Jahr i rađanje europske bioetike, Pergamena, Zagreb.
 • Muzur, Amir / Rinčić, Iva: “Fritz Jahr (1895-1953): a life story of the ‘inventor’ of bioethics and a tentative reconstruction of the chronology of the discovery of his work”, u: Jahr, god. II (2011), br. 4, str. 385-394.
 • Sass, Hans-Martin: “European Roots of Bioethics: Fritz Jahr’s 1927 Definition and Vision of Bioethics”, u: Od nove medicinske etike do integrativne bioetike,  ur. A. Čović, N. Gosić i L. Tomašević, Pergamena/Hrvatsko bioetičko društvo, Zagreb, 2009,  str. 19-32.
 • Selak, Marija: Ljudska priroda i nova epoha, Breza, Zagreb, 2013.
 • Ulrich, Peter: Integrative Wirtschaftsethik. Grundlagen einer lebensdienlichen Ökonomie, Haupt Verlag, Bern/Stuttgart/Wien, 2008.
 • Zagorac, Ivana: “Fritz Jahr’s  Bioioethical Imperative”, u: Synthesis philosophica,  br. 51 (1/2011), str. 141-150.