logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Seminar iz etike: Ja, Drugi, Mi (etički aspekti Kantove “Metafizike ćudoređa”)

Naziv kolegija: Seminar iz etike: Ja, Drugi, Mi (Etički aspekti Kantove “Metafizike ćudoređa”)
Nositelj/nastavnik: doc. dr. sc. Hrvoje Jurić
Status kolegija: izborni
Trajanje kolegija: 1 semestar, 2 sata tjedno
ECTS bodovi: 3 boda
Jezik nastave: hrvatski
Oblik nastave: seminar
Metode rada: uvodna predavanja, seminarska izlaganja, rasprave
Uvjeti pristupa: nema uvjeta pristupa
Obveze studenata: redovito pohađanje nastave, jedan usmeno izloženi ili pisani rad
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: studentska evaluacija, evaluacija seminarskih referata
Cilj kolegija: Cilj kolegija je upoznavanje s Kantovim poznim spisom “Metafizika ćudoređa” (“Die Metaphysik der Sitten”, 1797.), odnosno imanentna i kontekstualna interpretacija ovog djela. To znači da će – kroz uvodna izlaganja nastavnika, studentska izlaganja i zajedničke diskusije – izabrana poglavlja “Metafizike ćudoređa” biti čitana, analizirana i interpretirana u širem kontekstu, tj. s obzirom na: (a) druga Kantova praktičko-filozofijska djela (“Osnivanje metafizike ćudoređa”, “Kritika praktičkog uma”, “Antropologija u pragmatičnom pogledu” i pojedini pravno-politički spisi); (b) djela drugih klasika filozofije (Aristotel, Rousseau, Hegel, Marx); (c) aktualne etičke, bioetičke i socijalno-političke probleme te odgovarajuću literaturu.

 

Opis kolegija:

U skladu s navedenim ciljem kolegija, nastava će biti strukturirana tako da se, nakon uvodnih predavanja o “Metafizici ćudoređa” i njezinu položaju u cjelini Kantove praktičke filozofije (2 termina), kroz seminarska izlaganja i rasprave najprije razmatraju “metafizička počela kreposnog nauka” (1 termin), zatim oni dijelovi “Metafizike ćudoređa” koji se tiču dužnosti prema samome sebi (2-3 termina) te dužnosti prema drugim ljudima (2-3 termina), u svrhu diskusije o pojedinim etičkim i bioetičkim pitanjima, da bi se naposljetku razmatrala “Metafizička počela pravnog nauka”, s namjerom da se otvori rasprava o određenim socijalno-političkim problemima (2-3 termina). Kantovu “Metafiziku ćudoređa” iščitavat će se, dakle, uz pomoć formule “Ja – Drugi – Mi”, odnosno slijedeći put od tzv. individualnog morala do etičke, pravne i političke regulacije međuljudskih odnosa i različitih formi ljudskog zajedništva.

 

Literatura:

 • Aristotel: Nikomahova etika, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 1992.
 • Denis, Lara (ur.): Kant’s “Metaphysics of Morals”. A Critical Guide, Cambridge University Press, Cambridge, 2010.
 • Hegel, G. W. F.: Osnovne crte filozofije prava, Veselin Masleša / Svjetlost, Sarajevo, 1989.
 • Kant, Immanuel: Metafizika ćudoređa, Matica hrvatska, Zagreb, 1999
 • Kant, Immanuel: Osnivanje metafizike ćudoređa, Igitur, Zagreb, 1995.
 • Kant, Immanuel: Kritika praktičkog uma, Naprijed, Zagreb, 1990.
 • Kant, Immanuel: Pravno-politički spisi, Politička kultura, Zagreb, 2000.
 • Kant, Immanuel: Antropologija u pragmatičnom pogledu, Naklada Breza, Zagreb, 2003.
 • Marx, Karl: Ekonomsko-filozofski rukopisi iz 1844., u: Karl Marx / Friedrich Engels, Rani radovi, Naprijed, Zagreb, 1985, str. 189-343.
 • Pažanin, Ante: “Kantova metafizika ćudoređa i praktična filozofija”, Godišnjak za povijest filozofije, Institut za filozofiju, Zagreb, 1984, str. 117-133.
 • Pažanin, Ante: “Moral, pravo i politika u praktičnoj filozofiji kasnoga Kanta”, Politička misao, god. 33 (1996), br. 4, str. 33-50.
 • Rousseau, Jean-Jacques: Rasprava o porijeklu i osnovama nejednakosti među ljudima / Društveni ugovor, Školska knjiga, Zagreb, 1978.
 • Timmons, Mark (ur.): Kant’s “Metaphysics of Morals”. Interpretative Essays, Oxford University Press, New York, 2004.
 • Wolff, Robert Paul: U obranu anarhizma, DAF, Zagreb, 2001.
 • Wood, Allen W.: Kantian Ethics, Cambridge University Press, New York, 2008.