logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Seminar iz ontologije: Kantova Kritika čistog uma

Naziv kolegija: SEMINAR IZ ONTOLOGIJE: KANTOVA KRITIKA ČISTOG UMA
Nastavnik, -ca, -ci: prof. dr. sc. Lino Veljak, asist. Barbara Stamenković
ECTS-bodovi: 3
Jezik:  hrvatski
Trajanje: jedan semestar, ljetni
Status: izborni
Oblik nastave: seminar
Uvjeti za upis kolegija: nema uvjeta
Cilj kolegija: Svrha seminara je da studenti/ice steknu početna znanja i vještine nužne za razumijevanje i interpretaciju filozofijskih tekstova i problema te razviju sposobnost kritičkog kompariranja filozofskih djela. Specifična znanja koja se mogu steći i/ili produbiti u seminaru odnose se filozofiju Immanuela Kanta, filozofsku poziciju transcendentalnog idealizma i filozofske teme poput prijepora racionalizma i empirizma, subjektivnog karaktera iskustva i objektivne spoznaje, pojave/phaenomena i stvari po sebi/noumena, odnosa razuma i uma, regulativne i konstitutivne upotrebe umskih načela, ćudoredne upotrebe umskih pojmova, itd.
Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Rad u seminaru služi kao priprema za niz ispita iz različitih filozofijskih disciplina (Ontologije, Teorije spoznaje, Etike, Povijesti filozofije).
Korištene metode: Seminarski referati, rasprava o referatima, interaktivne i participativne metode rada.
Način polaganja ispita: seminarski rad i evaluacija ukupnog rada u seminaru
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: studentska evaluacija, evaluacija seminarskih referata

 

Sadržaj kolegija:

 • smisao Kantove transcendentalne nauke; razlikovanje čiste, transcendentalne, apriorne spoznaje i empirijske, aposteriorne spoznaje
 • transcendentalna estetika kao nauka o apriornim načelima osjetilnosti
 • transcendentalna logika kao nauka o apriornim načelima razumske spoznaje
 • shematizam čistih razumskih pojmova i transcendentalna doktrina rasudne snage – pravila razuma i kako ih čista uobrazilja pomoću shema vezuje za zorove
 • Kantovo poimanje razuma kao zakonodavca prirode i tematiziranje subjektivnog karaktera iskustva polazeći od spisa Thomasa Nagela: „Kako je to biti šišmiš?“
 • Kantovo poimanje odnosa načela čistog razuma i iskustva te razlikovanje pojave/phaenomena i stvari po sebi/noumena
 • Kantov transcendentalni idealizam nasuprot Berkleyevom subjektivnom idealizmu i Leibnizovom pluralističkom idealizmu (monadizmu)
 • Kantov racionalizam nasuprot Lockeovom i Humeovom empirizmu
 • transcendentalna dijalektika kao nauka o čistim umskim pojmovima/transcendentalnim idejama: regulativna funkcija transcendentalnih ideja, uzroci nastanka antinomija/proturječja čistog uma i pogrešna nastojanja da se načela uma učine konstitutivnima u transcendentalnoj psihologiji, transcendentalnoj kozmologiji, transcendentalnoj teologiji
 • ideal čistog uma kao osnova praktičnog, ćudorednog djelovanja – poveznica Kantove Kritike čistog uma i Kritike praktičkog uma

 

Literatura:

 1. A.     Obvezatna

Kant, I. (1984). Kritika čistog uma.Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske.

 

 1. B.     Dopunska

Kant,I.(1953). Prolegomena za svaku buduću metafiziku. u: Dvije rasprave.Zagreb: Matica hrvatska.
Kant, I. (1990). Kritika praktičkog uma. Zagreb: Filozofska biblioteka.
Kant, I. (1967). Metafizika ćudoređa. Sarajevo: Veselin Masleša.
Kant, I. (1981). Zasnivanje metafizike morala. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod.
Nagel, T. What is like to be a bat? http://organizations.utep.edu/Portals/1475/nagel_bat.pdfBerkeley, G. (1977). Rasprava o principima ljudskog saznanja. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod.
Leibniz, G. V. (1957). Monadologija. Beograd: Kultura.
Locke, J. (2007). Ogled o ljudskom razumu. Zagreb: Naklada Breza.
Hume, D. (1988). Istraživanje o ljudskom razumu.Zagreb: Naprijed.

 

 1. C.     Sekundarna

Want, C. i Klimowski, A. (2002). Kant za početnike.Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.
Gardner, S. (1999). Routledge philosophical guidebook to Kant and Critique of pure reason.London:New York: Routledge.
Ljubimir, D. (2010). Kantova četiri pitanja: što mogu znati? Što trebam činiti? Čemu se smijem nadati? Što je čovjek? Zagreb: Demetra.