logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Kultura i jednakost: Politički egalitarizam i multikulturnost

Naziv kolegija: Kultura i jednakost: Politički egalitarizam i multikulturnost
Nastavnici:  doc. dr. Raul Raunić,
ECTS: 3 boda
Jezik: hrvatski
Trajanje: ljetni semestar 2013/14.
Status: izborni seminar iz filozofije politike
Oblik nastave: seminar
Uvjeti za upis: završen II. semestar studija
Opis kolegija: Istražiti probleme, argumentacije strategije i stajališta, koja proizlaze iz jednog od temeljnih pitanja suvremenoga ustrojstva političke zajednice: Mogu li liberalne demokracije tretirati sve svoje državljane kao jednake i istodobno politički izravno priznati njihove posebne kulturne identitete, a povrh demokratskog načela zaštite manjina? Je li pravednost političkih institucija moguće postići načelnim političkim i pravnim egalitarizmom, ili pak, politička vrlina pravednosti zahtijeva izravno priznanje „politike identiteta“ i „politike razlike“. Opravdava li deskriptivni iskaz o multikulturnom društvu preskriptivni zahtjev za multikulturnom političkom zajednicom? Takva pitanja podrazumijevaju problematizaciju i eksplikaciju temeljne napetosti između političkog egalitarizma ( što treba biti jednako u vrednoti jednakosti: tretman, ishod ili resursi?) i identiteta ( je li identitet statična ili dinamička kategorija, što određuje slojeve i dimenzije identiteta?).
Cilj kolegija: Poticati i njegovati sposobnosti refleksije temeljnih pitanja suvremenoga ustrojstva zajednice: vrijednosni pluralizam i kulturni relativizam, individualizam i komunitarizam, toleranciju i nediskriminacijska individualna prava, odnos individualnih i kolektivnih prava,  jednakost i afirmativno djelovanje, s čime se osnažuju kapaciteti demokratske političke kulture.
Korištene metode: predavanje, uvodna izlaganja studenata, rasprave i dijalog
Studentske obveze: Redovito pohađanje seminara, sudjelovanje u raspravama, uvodno izlaganje ili pisani uradak.
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: konzultacije i Sveučilišna anketa

 

Sadržaj kolegija:  1. Predstavljanje teme i  syllabusa te dogovor o zajedničkom radu

2. Politika multikulturalizma

3. Individualna prava i kolektivna prava

4.  Sloboda i kultura

5.  Pravednost i manjinska prava

6.  Tolerancija i njene granice

7.  Dinamika identiteta: asimilacija, akulturacija i različitost

8.  Dinamika identiteta: etnicitet i politička nacionalnost

9.  Teorije grupnih prava

10. Kulturni relativizam i tolerancija

11. Liberalne države i neliberalne religije

12. Javni interes u umjetnosti i obrazovanju

13. Konvencija i opravdanje

14. Multikulturalizam i demokracija

15. Političko predstavljanje etnokulturnih identiteta

 

Literatura:

Obvezatna: Kymlicka, Will, Multikulturno građanstvo, Jesenski/Turk, Zagreb 2003.

Barry, Brian, Kultura i jednakost:egalitarna kritika multikulturalizma, Jesenski/Turk,  2006

Preporučena:

Identitet i politika (ur. Cerutti Furio), Poliitčka kultura, Zagreb 2006.

Kymlicka, Will, Liberalizam, zajednica i kultura,Deltakont, Zagreb 2004.

Parekh Bhikhu, Nova politika identiteta, Politička kultura, Zagreb 2008.

Young, Iris Marion, Pravednost i politika razlike, jesenki/Turk, Zagreb 2005

Appiah, Kwame Anthony, The Ethics of Identity,P. U. P. Princeton 2005.

Communitarianism and Individualism (ed. Avineri Shlomo) , O. U. P.  Oxford 1992.

Gutmann, Amy, Identity in democracy, P. U. P. Princeton 2003.

Kenny, Michael, The Politics of Identity, Polity Press, malden 2004.

Markell, Patchen, Bound by Recognition, P. U. P. Princeton, 2003.

Moller Okin, Susan , Is Multiculturalism Bad for Women?,P. U. P. Princeton 1999.

Multiculturalism (ed. Gutmann, Amy) P. U. P. Princeton 1994.

Parekh, Bhikhu, Rethinking Multiculturalism, H. U. P., Cambridge, 2000.

Taylor, Charles , „ Cross-Purposes: The Liberal- Communitarian Failings“ u: Liberalism and Moral Life (ed. Rosenblum Nancy), H. U. P. Cambridge 1989.

The Rights of Minority Cultures, (ed. Kymlicka, Will) O. U. P. Oxford 2007.

Williams, Melissa, Voice, Trust and Memory: Marginalized Groups and The Failings of Liberal Representation, P. U. P. Princeton1998.