logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Logika (I-II)

Logika I

Uvjet upisa: nema uvjeta
Cilj: U prvom semestru student se upoznaje s temeljnim pojmovima, jezikom i osnovnim tehnikama logike, i to njezinog najosnovnijeg dijela – logike sudova ili propozicija.
Sadržaj:
Predmet i struktura logike. Logička forma ili shema: klasičan pojam valjanosti zaključka. Logika sudova i logika predikata. Polazište moderne logike sudova: istinosno-funkcionalna analiza složenog suda. Sistematski pregled binarnih istinosnih funkcija. Valjana sheme zaključka i logički istiniti sudovi. Tautološke ekvivalencije i baze logike sudova. Temeljne tehnike ispitivanja valjanosti zaključka u logici sudova: istinosne tablice, reductio ad absurdum, istinosna stabla. Sistemi prirodne dedukcije.
Način provjere znanja: ispitno gradivo Logike I uključeno je u jedinstven ispit nakon odslušanog kolegija Logika II, a ovladavanje gradivom provjerava se u vježbama i testovima tijekom semestra.

Logika II

Uvjet upisa: odslušan kolegij Logika I
Cilj: U drugom semestru studija logike, tehnike savladane u području logike sudova proširuju se na logiku pojmova ili predikata.  Zajedno s gradivom iz kolegija Logika I, Logika II pruža cjelovit uvod u temelje simboličke logike, u njezin jezik i glavne tehnike.
Sadržaj:
Nedostatnost metoda logike sudova. Analiza elementarnog suda. Pojam sudne funkcije ili predikata. Kvantifikatori. Singularni i višemjesni predikati. Logika relacija. Osnovne metode logike predikata. Temeljne razlike između aristotelovske logike i moderne logičke analize.  Istinosna stabla i prirodna dedukcija u logici predikata.
Način provjere znanja: Nakon odslušanog kolegija Logika II, polaže se pismeni ispit koji uključuje cjelokupno gradivo kolegija Logika I i Logika II.

 

Literatura:

Obvezna

 • Petrović, G., Logika. Element, Zagreb 2010, s dodatkom D. Lauca, Element, Zagreb 2006.
 • Cauman, L., Uvod u logiku prvog reda. …

Dopunska

 • Cohen, M./Nagel, E., Uvod u logiku i naučnu metodu. Beograd 1974.
 • Copi, I., Introduction to Logic, Prentice Hall College 1998.
 • Devidé, V., Matematička logika. Zagreb 1970.
 • Dopp, J., Lecons de logique formelle. Paris 1950.
 • Eršov, J. L./Paljutin, E. A., Matematičeskaja logika. Nauka, Moskva 1987.
 • Kalužnin, A., Što je matematička logika. Školska knjiga, Zagreb 1975.
 • Massey, G., Understanding Symbolic Logic. Harper & Row, New York 1970.
 • Nolt, J./Rohatyn, D./Varsi, A., Logic (SCHAUM’s Outlines). McGraw-Hill, 1998.
 • Quine, W. V. O., Methods of Logic. Harvard University Press, 1982.
 • Strawson, P. F., Introduction to Logical Theory. Methuen, London 1952.
 • Tarski, A., Uvod u matematičku logiku i metodologiju matematike. Rad, Beograd 1973.