logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Marx i marksističke filozofije – seminar: Novije interpretacije Marxa

Naziv predmeta: Marx i marksističke filozofije – seminar: Novije interpretacije Marxa

Nositelj kolegija/nastavnici: doc. dr. sc. Luka Bogdanić, doc. dr. sc. Ankica Čakardić; Mislav Žitko, asistent

Status i vrsta kolegija: izborni seminar

Trajanje: 1 semestar (zimski semestar akad. god. 2014/15), 2 sata tjedno

Jezik nastave: hrvatski

Cilj: Pregled i analiza Marxovih povijesnih rasprava, kako kroz Marxova djela tako i kroz prizmu ključnih marksističkih autorica i autora dvadesetog stoljeća.

Uvjeti za upis kolegija: nema

Sadržaj kolegija: Seminar je posvećen promišljanju problematike povijesti i revolucije, demokracije te transformaciji proletarijata (radničke klase), kako u praksi tako i teoriji u protekla dva stoljeća. Utoliko, je namjera analizirati odnos povijesnog ciklusa, revolucije i njenih preduvjeta, preispitujući i metodološke postavke onoga što se uvriježeno naziva historijski materijalizam. Istovremeno analizirati će se odnosi i veze pojmova: kriza i politička intervencija, centar i periferija, povijesnosti i suvremenosti (pluralitet povijesnih vremena). Osnova intencija je upoznati studente sa stratifikacijama Marxove teorije povijesti, te njenim različitim interpretacijama, od klasičnih sve do suvremenih teorija.

Način provjere znanja: pismeni izvještaji o praćenju rada (u obliku izvještaji o čitanju i/ili snopova pitanja na temu pročitanog), sudjelovanje u diskusiji

Način praćenja kvalitete nastave: redovito pohađanje nastave (maksimalno 3 izostanka) i praćenje rada u kolegiju (izvještaji o čitanju u kolegiju, ca. 2 kartice), konzultacije; studentska anketa.

Sadržaj kolegija:

 1. Marx, Engels & Politics (Hobsbawn)
 2. Klasne borbe u Francuskoj (Marx)
 3. 18. Brimer Luja Bonapartea (Marx)
 4. 18.Brimer Luja Bonapartea (Marx)
 5. K.Marx i Pariska komuna (Gradjanski rat u Francuskoj; Marx)
 6. Marksizam i Sovjetska revolucija (Lenjin)
 7. Marksizam i Sovjetska revolucija (Gramsci)

8.Marksizam, demokracija, revolucija I (Luxemburg)

9.Marksizam, demokracija, revolucija II (Schmitt)

 1. Marksizam, demokracija, revolucija III (Tesche)
 2. Transformacija proletarijata I: Hegemonija i socijalisticka strategija (Laclau i Mouffe)
 3. Transformacija proletarijata i nacionalne država (Negri)
 4. Transformacija proletarijata III: Nakon “nove ekonomije” (Henwood)
 5. Transformacija proletarijata IV: Retreat from class (E.M.Wood)
 6. Zakljucna rasprava

Literatura:

 • Adorno, T. W.. (1979). Negativna dijalektika. Beogradski izdavačko-grafički zavod (prev. N.Čačinović i Ž.Puhovski)
 • Althusser, L., Balibar, E. (1975). Kako čitati kapital. Centar za kulturnu djelatnost Saveza socijalističke omladine.(prev. R.Kalanj i Lj.Šifler)
 • Anderson, P.(1985). Razmatranja o zapadnom marksizmu. Beogradski izdavačko-grafički zavod.(prev.I. Strnčević)
 • Burger, H. (1978). Znanost povijesti: problemi znanosti u Marxovu djelu. Centar za kulturnu djelatnost Saveza socijalističke omladine Zagreba.
 • Colletti, L. (1982). Ideologija i društvo. Zagreb: Školska knjiga.(prev.V.Frangeš)
 • Dragičević, A. (1990). Kritika političke ekonomije. Zagreb: Globus.
 • Dunayevskaya, R. (Ed.). (2003). Philosophy and revolution: From Hegel to Sartre, and from Marx to Mao. Lexington Books.
 • Eagleton, T. (1994). Ideology and its vicissitudes in Western Marxism. Mapping ideology (ur. Slavoj Žižek), Verso, str.179-226
 • Gramsci, A. (1917), Revolucija protiv kapitla
 • Hobsbawm, E. (2012). How to Change the World: Reflections on Marx and Marxism, Lonodn
 • Hobsbawn, E. (2006). Kultura pamćenja i historija, Golden marketing, Zagreb.
 • Hobsbawn, E. (1989). Doba kapitala: 1848-1875, Školska knjiga- Stvarnost,  Zagreb
 • Hobsbawn, E. (1987). Doba revolucije, 1789-1848, Školska knjiga-Stvarnost, Zagreb
 • Hobsbawn, E. (1973). Revolutionaries: Contemporary Essays, London
 • Hobsbawn, E. (1973). On History, London, 1997.
 • Hyppolite, J. (1977). Studije o Marxu i Hegelu. Školska knjiga.(prev.R.Kalanj i V.Mikecin)
 • Jacoby, R. (2002). Dialectic of Defeat: Contours of Western Marxism. Cambridge University Press.
 • Jay, M. (1974). Dijalektička imaginacija. Zagreb: Globus (prev.M.Šuško)
 • Kangrga, M. (1984). Praksa, vrijeme, svijet: iskušenje mišljenja revolucije. Beograd: Nolit.
 • Lenjin, V. I., (1916). Imperijalizam kao najviši stadij kapitalizma, Naprijed, Zagreb (1973)
 • Lenjin, V.I. , (1918). Država i revolucija, Naprijed, Zagreb (1973)
 • Luxemburg, R. (1898), Socijalna reforma ili revolucija, u: R. Luxemburg, Izabrani spisi, Naprijed, Zagreb, 1974
 • Marcuse, H. (1987). Um i revolucija. Sarajevo: Veselin Masleša. (prev.I.Vidan)
 • Magraw, R (1986). France, 1815-1914: The Bourgeois Century, Fontana.
 •  Marx, K. (1975) Klasne borbe u Francuskoj (1848-1850) , u: K. Marx – F. Engels, Dela, tom 11, Beograd, str. 8-90.
 • Marx, K. (1975) 18 Brimer Louisa Bonapartea (1852), u: K. Marx – F. Engels, Dela, tom 11, Beograd, str. 91-168.
 • Marx, K. (1973) Kapital : kritika političke ekonomije : I-III, Beogradski izdavačko-grafički zavod. (prev. Moša Pijade i Rodoljub Čolaković)
 • Marx, K. (1974) Temelji slobode : osnovi kritike političke ekonomije : Grundrisse. Zagreb:Naprijed. (prev. B. Petrović, G. Petrović, M. Pijade ; redigirao i predgovor napisao G. Petrović)
 • Marx, K. (1975) Prilog kritici političke ekonomije, Beogradski izdavačko-grafički zavod. (prev.Moša Pijade)
 •  Mondolfo R. (1919), Lenjinizam i marksizam
 • Moseley, F., & Smith, T. (2014). Marx’s Capital and Hegel’s Logic: A Reexamination. Brill.
 • Murray, P. (1988). Marx’s theory of scientific knowledge.Humanities Press International.
 • Petrović, G. (1986). Mišljenje revolucije: od” ontologije” do” filozofije politike” (Vol. 2). Zagreb: Naprijed.
 • Rose, G. (2000). Hegel: Contra Sociology. Bloomsbury Publishing.
 • Sayers, S. (1985). Reality and reason: dialectic and the theory of knowledge. Basil Blackwell Publising.
 • Smith, T. (1993). Dialectical social theory and its critics: From Hegel to analytical Marxism and postmodernism. SUNY Press.
 • Tomba, M (2014) Marx’s Temporalities, Brill, London