logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Marx i marksističke filozofije (seminar)

Naziv predmeta: Marx i marksističke filozofije
Nositelj kolegija/nastavnici: doc. dr. sc. Luka Bogdanić, doc. dr. sc. Ankica Čakardić; Mislav Žitko, asistent
Status i vrsta kolegija: izborni seminar
Trajanje: 1 semestar (zimski semestar akad. god. 2014/15), 2 sata tjedno
Jezik nastave: hrvatski
Cilj: Pregled i analiza Marxovih metodoloških rasprava i napomena, te analiza odnosa Hegela i Marxa kroz prizmu ključnih marksističkih autorica i autora dvadesetog stoljeća.
Uvjeti za upis kolegija: nema
Sadržaj kolegija: Kolegij je posvećen analizi odnosa Hegela i Marxa na temelju Marxovih radova, odnosno  metodoloških rasprava i napomena sadržanih u ključnim djelima kao što su primjerice Grundrisse ili Kapital. Budući da je Hegelov utjecaj na Marxa od samih početaka bio predmetom različitih sporova i rasprava unutar marksističke teorije značajan dio kolegija bit će posvećen autorima koji su, pristajući ili suprotstavljajući se hegelijaniziranom čitanju Marxa, pokušali odrediti i razraditi specifično marksistički način razumijevanja povijesti i društva. Odabrane autorice i autori o kojima će biti riječi u kolegiju dolaze iz različitih intelektualnih krugova ali ih spaja sadržajna poveznica koju je formulirao Perry Anderson – Zapadni marksizam. Ona nam omogućuje usredotočenje na odnos filozofije i marksizma te kritičku evaluaciju zagrebačke Praxis škole u kontekstu europskih marksističkih rasprava.
Način provjere znanja: pismeni izvještaji o praćenju rada (izvještaji o čitanju), sudjelovanje u diskusiji
Način praćenja kvalitete nastave: redovito pohađanje nastave (maksimalno 3 izostanka) i praćenje rada u kolegiju (izvještaji o čitanju u kolegiju, ca. 2 kartice), konzultacije; studentska anketa

Sadržaj kolegija:

 1. Uvod u kolegij
 2. Karl Marx – Uvod iz 1857. (Temelji slobode: Osnovi kritike političke ekonomije (Grundrisse))
 3. Karl Marx – Predgovor iz 1859 (Prilog kritici političke ekonomije)
 4. Marx –  Fetišizam robe i njegova tajna (Kapital I)
 5. Hegelova Logika i Marxovi Grundrisse i Kapital – problem metode (Raya Dunayevskaya: “A Decade of Historic Transformation: From the Grundrisse to Capital”, 133 – 151)
 6. Hegelijanski marksizam – odnos historije i metode (Gillian Rose: “With What Must the Science End. The End of Philosophy?”, 204 – 220)
 7. Određenje zapadnog marksizma (Perry Anderson, Ogledi o zapadnom marksizmu, 49 – 95)
 8. Lucio Colletti
 9. Lucio Colletti
 10. Louis Althusser – Predmet Kapitala (Kako čitati Kapital, str.75 – 96)
 11. Louis Althusser – Predmet Kapitala (Kako čitati Kapital, str. 151 – 188)
 12. Razvoj teorije društva – Hegel i Marx (Herbert Marcuse: “Temelji dijalektičke teorije društva”, 230-261)
 13. Gajo Petrović – Filozofsko čitanje Marxa (Filozofija prakse, str.19 – 43)
 14. Gajo Petrović – Praksisovsko čitanje Marxa (Filozofija i revolucija i Razvoj i bit Marxove misli, str.255 – 284)

Literatura:

 • Adorno, T. W.. (1979). Negativna dijalektika. Beogradski izdavačko-grafički zavod (prev. N.Čačinović i Ž.Puhovski)
 • Althusser, L., Balibar, E. (1975). Kako čitati kapital. Centar za kulturnu djelatnost Saveza socijalističke omladine.(prev. R.Kalanj i Lj.Šifler)
 • Anderson, P.(1985). Razmatranja o zapadnom marksizmu. Beogradski izdavačko-grafički zavod.(prev.I. Strnčević)
 • Burger, H. (1978). Znanost povijesti: problemi znanosti u Marxovu djelu. Centar za kulturnu djelatnost Saveza socijalističke omladine Zagreba.
 • Colletti, L. (1982). Ideologija i društvo. Zagreb: Školska knjiga.(prev.V.Frangeš)
 • Dragičević, A. (1990). Kritika političke ekonomije. Zagreb: Globus.
 • Dunayevskaya, R. (Ed.). (2003). Philosophy and revolution: From Hegel to Sartre, and from Marx to Mao. Lexington Books.
 • Eagleton, T. (1994). Ideology and its vicissitudes in Western Marxism. Mapping ideology (ur. Slavoj Žižek), Verso, str.179-226.
 • Hyppolite, J. (1977). Studije o Marxu i Hegelu. Školska knjiga.(prev.R.Kalanj i V.Mikecin)
 • Jacoby, R. (2002). Dialectic of Defeat: Contours of Western Marxism. Cambridge University Press.
 • Jay, M. (1974). Dijalektička imaginacija. Zagreb: Globus (prev.M.Šuško)
 • Kangrga, M. (1984). Praksa, vrijeme, svijet: iskušenje mišljenja revolucije. Beograd: Nolit.
 • Marcuse, H. (1987). Um i revolucija. Sarajevo: Veselin Masleša. (prev.I.Vidan)
 • Marx, K. (1973) Kapital : kritika političke ekonomije : I-III, Beogradski izdavačko-grafički zavod. (prev. Moša Pijade i Rodoljub Čolaković)
 • Marx, K. (1974) Temelji slobode : osnovi kritike političke ekonomije : Grundrisse. Zagreb:Naprijed. (prev. B. Petrović, G. Petrović, M. Pijade ; redigirao i predgovor napisao G. Petrović)
 • Marx, K. (1975) Prilog kritici političke ekonomije, Beogradski izdavačko-grafički zavod. (prev.Moša Pijade)
 • Moseley, F., & Smith, T. (2014). Marx’s Capital and Hegel’s Logic: A Reexamination. Brill.
 • Murray, P. (1988). Marx’s theory of scientific knowledge.Humanities Press International.
 • Petrović, G. (1983). Filozofija i revolucija. Zagreb: Naprijed.
 • Petrović, G. (1986). Odabrana djela u četiri knjige: Filozofija prakse (Vol. 1). Zagreb: Naprijed.
 • Petrović, G. (1986). Mišljenje revolucije: od” ontologije” do” filozofije politike” (Vol. 2). Zagreb: Naprijed.
 • Rose, G. (2000). Hegel: Contra Sociology. Bloomsbury Publishing.
 • Sayers, S. (1985). Reality and reason: dialectic and the theory of knowledge. Basil Blackwell Publising.
 • Smith, T. (1993). Dialectical social theory and its critics: From Hegel to analytical Marxism and postmodernism. SUNY Press.
 • Therborn, G. (2008). From marxism to post-marxism?. London: Verso.