logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Metafizika – seminar: Metafizičko pitanje suverenosti

Naziv kolegija: Metafizičko pitanje suverenosti (seminar iz Metafizike)

Nastavnik nositelj: prof. dr. sc. Lino Veljak

Nastavnik izvoditelj: dr. sc. Goran Sunajko, znanstv. suradnik

ECTS: 3 boda

Jezik: hrvatski

status: izborni za studente I–V. godine studija

Trajanje: ljetni semestar 2014/15 (2 sata tjedno)

Oblik nastave: seminar uz diskusiju

Uvjeti za upis: nema

Studentske obveze: Redovito pohađanje seminara, sudjelovanje u raspravama, uvodno izlaganje ili pisani uradak.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: konzultacije i sveučilišna anketa

 

Cilj kolegija: Cilj je kolegija prikazati i raspraviti jedan od temeljnih metafizičkih pojmova – pojam suverenosti. Razlog zbog kojeg se pitanje o suverenosti postavlja inspiriran je suvremenom nemogućnošću njegova definiranja i prevladavanja, a često je predmet današnjega javnog i stručnog diskursa (tko je suveren?). Pojam suverenosti tako je najčešće predmet filozofije politike, političke (politološke) teorije i teorije prava, a proizlazi izravno iz metafizike, odnosno metafizičkih atributa božanstva (Boga) koji su se primjenjivali na političku zajednicu i društvo. Vezuje se uz novovjekovnu filozofiju (teoriju) države s kojom čini komplementaran pojam, odnosno ono što čini pojam države jest upravo pojam suverenosti (država jest jer je suverena). S obzirom na to da je pojam države u postmodernoj konstelaciji pri svome kraju, postavlja se i pitanje o kraju suverenosti kako se ona tradicionalno, ne-filozofijski shvaća. Stoga će kolegij propitati filozofijske uvide u pojam suverenosti i bit će podijeljen u dvije cjeline. U prvoj, antičkoj (srednjovjekovnoj) razmatrat će se koncepti koji utemeljuju pojam suverenosti (suverena) u božanskim atributima omnipotencije, omniscijencije, omnibenevolencije, a u modernoj (novovjekovnoj) koncepti koji utemeljuju suverenost država i poredaka po uzoru na božanske atribute. Prije svega riječ je o pozicijama suverenosti volje, zakona i decizije (odluke) koji se manifestiraju u političkim porecima. Na kraju raspravit će se kritički uvidi u pojam suverenosti i propitati je li s filozofijskoga stajališta koncept održiv.

 

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: S obzirom na to da je riječ o dijelu metafizike te da se razmatraju temeljni pojmovi koje pronalazimo i u drugim filozofskim disciplinama, kolegij je, pored metafizike, iznimno koristan za kolegije ontologije, filozofske antropologije i filozofije politike.

Korištene metode: predavanje, uvodna izlaganja studenata i rasprave

Sadržaj kolegija (seminara):

 1. Uvodno predavanje s temeljnim pojmovima koji će se koristiti, upoznavanje s ciljevima i sadržajem seminara, literaturom i načinom rada.
 2. Antičko i srednjovjekovno razmatranje suverenosti božanstva
 3. Platonov demijurg kao dio kozmosa
 4. Aristotelovo prvo nepokretno pokretalo kao dio kozmosa
 5. 4. Augustinov osobni Bog kao egzistencija izvan kozmosa
 6. Tomina pozicija lex divino
 7. Dunsova metafizika volje
 8. Novovjekovno (moderno) razmatranje suverenosti
 9. Bodinov koncept suverenosti kao oponašanje Boga
 10. Hobbesova metafizika smrtnoga boga
 11. Rousseauova metafizika općenite volje kao teološka pozicija
 12. Schmittova metafizika decizionizma
 13. Schmittov koncept političke teologije
 14. Maritaineovo problematiziranje suverenosti
 15. Nancyjeva kritika koncepta suverenosti
 16. Lefortovo razmatranje permanentnosti teologijsko-političkoga
 17. Završna rasprava o suvremenom postojanju ili nepostojanju koncepta suverenosti

 

A: Obvezna literatura (dijelovi):

 1. Platon, Timaj, NIRO »Mladost«. Beograd 1981.
 2. Aristotel, Metafizika, Globus/Liber. Zagreb 1988.
 3. Augustin, Ispovijesti, Kršćanska sadašnjost. Zagreb 2002.
 4. Augustin, O državi Božjoj, sv. I, Kršćanska sadašnjost. Zagreb 1982.
 5. Toma Akvinski, Izabrano djelo, Globus. Zagreb 2005.
 6. Duns Škot, Rasprava o prvom principu, Demetra. Zagreb 1997.
 7. Bodin, J., Šest knjiga o republici, Politička kultura. Zagreb 2002.
 8. Hobbes, Th., Levijatan, Jesenski i Turk, Zagreb 2004.
 9. Rousseau, Jean – Jacques, Rasprava o porijeklu i osnovama nejednakosti među ljudima; Društveni ugovor, Školska knjiga, Zagreb 1978.
 10. Schmitt, C, Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty, University

of Chicago Press. Chicago 2005 (dostupno i na njemačkom).

 1. Schmitt, Carl, Political Theology II: The Myth of the Closure of any Political Theology, Polity Press. Cambridge 2008 (dostupno i na njemačkom).
 2. Schmitt, Carl, Politički spisi, Politička kultura. Zagreb 2007.
 3. Šmit, Karl, Tri vrste pravnonaučnog mišljenja, Dosije. Beograd 2003.
 4. Maritain, J., Čovjek i država, Školska knjiga. Zagreb 1992.
 5. Nancy, J-L., Stvaranje ili mondijalizacija svijeta, Naklada Jesenski i Turk. Zagreb 2004.
 6. Lefort, Claude, Demokratska invencija, Barbat. Zagreb 2000.

 

B: Izborna (preporučena) literatura:

 • Barbarić, Damir, Hrestomatija filozofije I: Grčka filozofija. Školska knjiga. Zagreb 1995.
 • Bošnjak, Branko, Platonova filozofija i njezino mjesto u povijesti filozofije, Zagreb 1957, str. 423–453.
 • Guthrie, K. C, Povijest grčke filozofije. (Knj. 6, Aristotel), Naklada Jurčić. Zagreb 2007.
 • Pažanin, Ante, Aristotelova Metafizika kao prva filozofija, u: Aristotel, Metafizika, Globus/Liber. Zagreb, 1988, str. 5–53.
 • Windelband, Wilhelm, Povijest filozofije, I: Grčka filozofija; Filozofija renesanse. Naprijed. Zagreb 1978.
 • Kušar, Stijepan, Srednjovjekovna filozofija, (Hrestomatija filozofije II), Školska knjiga. Zagreb 1996.
 • Bošnjak, Branko, Filozofija od Aristotela do renesanse i odabrani tekstovi filozofa, (Filozofska hrestomatija II), Matica hrvatska Zagreb 1957.
 • Gilson, Étienne, Filozofija u srednjem vijeku, I, Demetra. Zagreb 2011.
 • Maier, Hans, Augustin, u: Hans Maier, Heinz Rausch, Horst Denzer (ur.), Klasici političkog mišljenja I, Golden marketing. Zagreb 1988, str. 88–107.
 • Russell, Robert, Prisutnost i uloga filozofije u De civitate Dei, u: Aurelije Augustin, O državi Božjoj, Kršćanska sadašnjost. Zagreb 1982, str. XCVII–CXXVIII.
 • Matz, Ulrich, Toma Akvinski, u: Hans Maier, Heinz Rausch, Horst Denzer (ur.), Klasici političkog mišljenja I, Golden marketing. Zagreb 1998, str. 108–130.
 • Zovko, J., Klasici Metafizike, Hegelovo društvo Zadar 2008.
 • Fries, H. i Kretschmar, G, Klasici teologije I, Golden marketing. Zagreb 2004 (za Augustina i Tomu Akvinskoga).
 • Relja, Hrvoje, Razlika Aristotelovih i Akvinčevih metafizičkih počela, Filozofska istraživanja 30(2010) 1–2, str. 5–15.
 • Babić, Mile, Škotova Rasprava o prvom principu, u: Ivan Duns Škot, Rasprava o prvom principu, Zagreb 1997, str. 305–401.
 • Schulz, Walter, Bog novovjekovne metafizike, Matica hrvatska. Zagreb 1996.
 • Denzer, Horst, Bodin, u: Hans Maier, Heinz Rausch, Horst Denzer (ur.), Klasici političkog mišljenja I, Golden marketing. Zagreb 1998, str. 265–283.
 • Lalović, Dragutin, Plaidoyer za državu u Bodinovoj science politique, u: Jean Bodin, Šest knjiga o republici, Politička kultura. Zagreb 2002, str. 219–250.
 • Ribarević, Luka, Hobbes, u: Enes Kulenović (ur): Moderna politička teorija, Fakultet političkih znanosti. Zagreb 2013.
 • Cassirer, E., Problem Jean-Jacques Rousseau, Zagreb 2012.
 • John Charvet, Rousseau, the Problem of Sovereignty and the Limits of Political Obligation, u: Christopher W. Morris (ur.), The Social Contract Theorists. Critical Essays on Hobbes, Locke, and Rousseau, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham. 1999 (dostupno kod nastavnika).
 • Riley, Patrick, The General Will before Rousseau, Princeton University Press, Princeton 1996 (dostupno kod nastavnika).
 • Lalović, Dragutin, Mogućnosti političkoga, Zagreb 2006 (za Rousseaua)
 • Maier, Hans, Rousseau, u: Hans Maier, Heinz Rausch, Horst Denzer (ur.), Klasici političkog mišljenja II, Golden marketing. Zagreb 1998, str. 86–108.
 • Metz, Johann Baptist, Politička teologija, Kršćanska sadašnjost. Zagreb 2004.
 • Ottmann, Henning, Decizionistički modeli politike, Politička misao 47(2010) 1, str. 129– 141 (za Schmitta)
 • Agamben, G., State of exception, University of Chicago Press. Chicago 2005 (za Schmitta)
 • Tuschling, Burkhard, Levijatan Carla Schmitta i Thomasa Hobbesa, Politička misao 26(1989) 1, str. 88–99.
 • Hinsley, F.H., Suverenitet, August Cesarec. Zagreb 1992.
 • Russell, Bertrand, Povijest zapadne filozofije, Zagrebačka naklada/Ibis grafika 2010.
 • Devčić, Ivan, Bog i filozofija, Kršćanska sadašnjost. Zagreb 2003.