logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Metodika nastave filozofije (predavanja)

Naziv kolegija: Metodika nastave filozofije
Nastavnik: doc. dr. Raul Raunić,
ECTS: 4 boda
Jezik: hrvatski
Trajanje: zimski semestar 2011/12, 2 sata nastave tjedno
Status: obvezatan za nastavnički smjer
Oblik nastave: predavanje s raspravama
Uvjeti za upis: završen preddiplomski studij
Cilj kolegija: Istražiti i usvojiti temeljne znanstvene metode i umijeća nastavnog komuniciranja u izvođenju nastave filozofije, etike i logike. Studenti razmatraju teorijska, metodička i izvedbena pitanja u i o nastavi filozofije, koja uključuju analizu pristupa nastavi filozofije, nastavnih ciljeva i nastavnih metoda u uvođenju u filozofsko mišljenje, raščlambu nastavnih programa i udžbenika, planiranje, pripremu i izvedbu nastavnih sati filozofije, stilove poučavanja i motiviranja učenika, ocjenjivanje učeničkog napretka, prosudbu o vlastitom nastavnom radu.
Korištene metode: predavanje, dijalog, rasprava, rad u skupinama, vježbe
Studentske obveze:  usmeni ispit
Način praćenja kvalitete i  uspješnosti izvedbe predmeta: studentska anketa

Sadržaj kolegija:

 • Filozofija kao nastava: uvođenje u filozofsko mišljenje i nastavni proces
 • Pristupi nastavi filozofije: kronološki, tematski, problemski
 • Analize nastavnih programa filozofije
 • Analize nastavnih programa etike i logike
 • Pripreme za izvođenje nastavne jedinice
 • Postupci uvođenja u filozofsko mišljenje
 • Sokratovski dijalog: majeutičko umijeće
 • Sokratovski dijalog: koncept poučavanja bez učitelja
 • Vrste, razine i svrhe pitanja u nastavnom procesu
 • Poučavanje za kritičko mišljenje: logičke pogreške i argumentacija
 • Refleksivni način poučavanja
 • Poučavanje za kreativno i empatičko prosuđivanje
 • Metodičke ideje i scenariji u nastavi
 • Suradničko učenje i zajednica istraživača
 • Analiza iskustava u nastavnoj praksi i završna rasprava

Obavezna literatura:

 • Marinković, Josip (1983) Metodika nastave filozofije, Zagreb, Školska knjiga
 • Kalin, Boris (2003) Povijest filozofije – priručnik za nastavnike, Zagreb, Šk. knjiga
 • Kalin, Boris (2003) Priručnik za nastavnike uz udžbenik G. Petrovića
 • Kalin, Boris (1982) Logika i oblikovanje kritičkog mišljenja, Zagreb, Šk. knjiga
 • Marinković, Josip (1990) Filozofija kao nastava, Zagreb, Hrvatsko fil. Društvo
 • Časopis „Metodički ogledi“ (2002) Vol. 9, No. 2, Zagreb, HFD
 • Verificirani udžbenici i metodički priručnici iz filozofije, logike i etike

Preporučena literatura:

 • Marinković, Josip, (2008), Učiteljstvo kao poziv, Zagreb, Kruzak
 • Kalin, Boris, (1986), „Izvorni tekst u nastavi filozofije“, Zgb., Institut za pedagoška istraživanja
 • Savater, Fernando (1998) Etika za Amadora, Zagreb, Educa
 • Jensen, Eric, (2003) Super – nastava: nastavne strategije za kvalitetnu školu i uspješno učenje, Zgb, Educa
 • Bruner, Jerome (2000) Kultura obrazovanja, Zagreb, Educa
 • Matthews, Gareth (1980) Philosophy and the Young Child, Cambridge, MA, HUP.
 • Critical Thinking (2008) , (ed. G. Bassham) , McGraw-Hill, New York,
 • J. Banner and H. Cannon,( 1977), The Elements of Teaching, N. Haven, Yale U.P.
 • The Art and Craft of Teaching (1984), (ed. M. Gullette), Cambridge, MA, HUP.
 • In the Classroom: An Introduction to Education (1998), (ed. A. Reed) McGraw-Hill, N.Y.