logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Seminar iz metodike nastave filozofije 1

Naziv kolegija: Seminar iz Metodike nastave filozofije I
Nastavnik: doc. dr. Raul Raunić
ECTS: 3 boda
Trajanje:2 sata nastave tjedno
Status: obvezatni za nastavnički smjer
Oblik nastave: seminar
Uvjeti za upis: završeni preddipolomski studij
Cilj kolegija: Razmotriti, usvojiti i uvježbati nastavne metode i argumentacijske strategije potrebne za izvođenje nastave filozofije i minimalnu nastavničku kompetenciju.
Korištene metode: uvodna izlaganja, dijalog, rasprave, rad u skupinama, vježbe.
Sadržaj kolegija:  Raspraviti metodičke scenarije, načine izvođenja i argumentacijske strategije odabranih nastavnih jedinica i tema iz nastavnih programa filozofije i etike. Na temelju kratkih uvodnih izlaganja studenata, otvara se rasprava koja treba propitati stručne i metodičke postupke izlaganja teme, utvrditi alternativne scenarije, pokazati načine otvaranja i vođenja diskusije. Teme obuhvaćaju tri bloka: filozofske discipline, monografske analize filozofskih učenja, obrade filozofskih problema.
Studentske obveze: redovito pohađanje i sudjelovanje u radu seminara, kratko uvodno izlaganje i pisani rad
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: konzultacije i sveučilišna anketa

Redoslijed  rada:

– Uvodno određenje uzajamnih očekivanja i zahtjeva. Povezanost seminarskog rada s predavanjima, te hospitacijama studenata i samostalnim javnim predavanjima.

– Uvodno izlaganje i demonstracija obrade nastavne jedinice, analize i diskusije.

–  Tema trećeg susreta je: uvođenje u filozofsko mišljenje.

Teme sljedećih seminara:

 • Metafizika
 • Filozofija politike
 • Etika
 • Heraklit
 • Francis Bacon
 • Hobbes
 • Lockeova filozofija politike
 • Sloboda i paternalizam
 • Pravednost
 • Etički smisao kazne
 • Tolerancija

Analiza rada i zaključna rasprava

Literatura: Stručna literatura ovisi o odabranoj temi, a metodička literatura je istaknuta u  syllabusu predavanja.