logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Modeli racionalnosti

Naziv kolegija: Modeli racionalnosti
Izvoditelj/nositelj kolegija: Mislav Žitko, asist. / prof. dr. Borislav Mikulić
ECTS bodovi: 3 ECTS boda
Nastavni jezik: hrvatski
Trajanje kolegija: 1 semestar (zimski semestar akad. god. 2013./14., 2 sata tjedno)
Status kolegija: izborni
Oblik nastave: seminar
Uvjet: nema posebnog uvjeta
Opis kolegija: Rasprave o prirodi ljudske racionalnosti stare su koliko i sam koncept racionalnosti. Od samog početka ulozi u tim raspravama  bili su visoki budući da određenje racionalnosti ima neposredne implikacije kako za status znanja i znanosti, tako i za određenje kriterija prema kojima se ima vrednovanti ljudsko djelovanje. U ovom će se kolegiju obraditi odabrani dijelovi povijesti rasprava o racionalnosti, počevši sa Searlovom kritikom takozvanog ʻklasičnog modelaʼ. Nadalje, pokušati će se ispitati implikacije ʻklasičnog modelaʼ kroz analizu modela racionalnosti kakve smo imali prilike vidjeti u različitim disciplinarnim pothvatima tokom 19. i 20. stoljeća. U završnom će dijelu seminara pažnja biti posvećena razlici između teorije racionalnosti i primjenjene racionalnosti, odnosno razmatrati će se do koje mjere iz teorija racionalnosti omogućuje formulaciju algoritma za racionalno odlučivanje, te da li su mogući sukobi pod pretpostavkom univerzalno primjenjenih standarda racionalnosti.
Obveze studenata: redovito pohađanje nastave, priprema za nastavu kroz čitanje i relevantne literature, sudjelovanje u radu seminara kroz problematiziranje zadanih tekstova i/ili izlaganjem vlastitih priloga raspravi
Način praćenja kvalitete nastave: redovito pohađanje nastave (dopuštena najviše 3 izostanka), sudjelovanje u diskusiji, referat o izabranoj temi kolegija ili završni esej, konzultacije; sveučilišna anketa

Prikaz kolegija (slijedi)