logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Moralni relativizam (seminar iz etike)

Naziv kolegija: Seminar iz etike: Moralni relativizam
Nositelj/izvođač: dr. sc. Hrvoje Jurić, izv. prof. / Krešimir Babel, zn. nov.
Status kolegija: izborni
Trajanje kolegija: 1 semestar, 2 sata tjedno
ECTS bodovi: 3 boda
Jezik nastave: hrvatski
Oblik nastave: seminar
Metode rada: uvodna predavanja, seminarska izlaganja, rasprava
Uvjeti pristupa: nema uvjeta pristupa
Obveze studenata: redovito pohađanje nastave, usmeno izloženi ili pisani rad
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: studentska evaluacija, evaluacija seminarskih referata
Cilj kolegija: Cilj je kolegija uvesti studente u suvremene rasprave o pojmu moralnog relativizma, pojmu koji je povijesnim razvojem globalizirajućeg svijeta, a naročito pojavom multikulturnih i pluralističkih društava, u novije vrijeme poprimio izniman značaj i važnost unutar etičkih promišljanja. Upoznavanjem s osnovnim terminima i pojmovnim razgraničenjima, postavkama relativističkih pozicija te objektivističkih odgovora koji negiraju opravdanost takvih pozicija, studente će se nastojati osposobiti za kompetentnu raspravu o pojedinim aktualnim, često i kontroverznim pitanjima koja se javljaju u javnim društveno-političkim raspravama. S druge strane, kroz seminarsku raspravu, namjera je razvijati kritičko mišljenje i argumentacijske sposobnosti te omogućiti studentima oblikovanje vlastite pozicije u razmatranju ove teme.

Opis kolegija:

Uvodna tematska cjelina (4-5 termina) bit će posvećena razjašnjenju osnovnih pojmovnih određenja i razgraničenja vezanih uz tematiku: moralni/etički relativizam, pluralizam, subjektivizam, skepticizam, nihilizam s jedne strane, te objektivizam, univerzalizam i apsolutizam s druge. Posebna će pažnja biti posvećena odnosu kulturnog i moralnog relativizma, naročito normativnoj dimenziji tog odnosa.

U drugome dijelu (4-5 termina) razmatrat će se reakcije i neki pokušaji odgovora na izazove koje moralni relativizam postavlja za tradicionalne, većinom objektivistički orijentirane etičke teorije (deontologija, konsekvencijalizam, etiku vrlina) kao i nastojanja za nadilaženjem dihotomije objektivizma i relativizma u etičkim raspravama.

Treća tematska cjelina (4-5 termina) obuhvatit će raspravu o nekim aktualnim pitanjima i problemima u kojima relativističke pozicije posebice dolaze do izražaja, poput: univerzalnosti ljudskih prava (»zapadne« i »ne-zapadne« vrijednosti), prava žena (s posebnim osvrtom na kontroverzne prakse poput nošenja burki i genitalnog sakaćenja), seksualnosti (tabu incesta), bioetičkih i medicinsko-etičkih pitanja (odbijane transplantacije organa i transfuzije krvi iz svjetonazorskih razloga, autonomija pacijenta vs. autonomija pacijentove obitelji).

 

Literatura:

 • Routledge Encyclopedia of Philosophy (odabrane natuknice), E. Craig (ur.), Routledge, London & New York 1998.
 • Encyclopedia of Philosophy (odabrane natuknice), 2. izd., D. M. Borchert (ur.), Thomson Gale, Farmington Hills, MI 2005.
 • Emrys Westacott, »Moral Relativism«, u: Internet Encyclopedia of Philosophy, http://www.iep.utm.edu/moral-re/.
 • James Dreier, “Moral Relativism and Moral Nihilism”, u: D. Copp (ur.) The Oxford Handbook of Ethical Theory, Oxford University Press, New York 2006., str. 240–264.
 • Neil Levy, Moralni relativizam, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb 2004.
 • Boran Berčić, Realizam, relativizam, tolerancija, Hrvatski kulturni dom, Rijeka 1995.
 • Paul K. Moser, Thomas L. Carson (ur.), Moral Relativism. A Reader, Oxford University Press, Oxford & New York 2001.
 • Christopher W. Gowans (ur.), Moral Disagreements: Classic and Contemporary Readings, Routledge, London 2000.
 • John W. Cook, Morality and Cultural Differences, Oxford University Press, Oxford 1999.
 • Don Browning (ur.), Universalism vs. Relativism. Making Moral Judgements in a Changing, Pluralistic, and Threatening World, Rowman & Littlefield, Lanham, ML 2006.
 • Steven D. Hales (ur.), A Companion to Relativism, Wiley-Blackwell, Malden & Oxford 2011.
 • Richard J. Bernstein, Beyond Objectivism and Relativism: Science, Hermeneutics, and Praxis, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1983.
 • American Anthropological Association Executive Board,»Statement on Human Rights«, American Anthropologist, 49, 1947, str. 539–543.
 • Jack Donnelly, »Cultural Relativism and Universal Human Rights«, Human Rights Quarterly, 6,1984, str. 400–419.
 • Eva Brems, »Enemies or Allies? Feminism and Cultural Relativism as Dissident Voices in Human Rights Discourse«, Human Rights Quarterly, 19, 1997, str. 136–164.
 • Igor Primorac (ur.), Suvremena filozofija seksualnosti, KruZak, Zagreb 2003.
 • Vincent Barry, Bioethics in a Cultural Context, Wadsworth, Boston 2012.