logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Ontologija – seminar: Camusov egzistencijalizam

Naziv kolegija: CAMUSOV EGZISTENCIJALIZAM

Nastavnik, -ca, -ci: prof. dr. sc. Lino Veljak; dr. sc. Barbara Stamenković Tadić, v. asist.

ECTS-bodovi: 3

Jezik:  hrvatski

Trajanje: jedan semestar, zimski

Status: izborni kolegij za studente filozofije

Oblik nastave: seminar

Uvjeti za upis kolegija: nema uvjeta

Cilj  kolegija i njegova uloga u ukupnom kurikulumu: Svrha seminara je da studenti/ice steknu početna znanja i vještine nužne za razumijevanje i interpretaciju filozofskih tekstova. Specifična znanja koja se mogu steći i /ili produbiti u ovom seminaru odnose se na filozofiju A. Camusa i općenito francuskog egzistencijalizma. Rad u seminaru služi kao priprema za niz ispita iz različitih filozofijskih disciplina u kojima se u literaturi sreće Camus, a u metodičkom se smislu seminar posebno preporučuje kao priprema za kolegij Ontologija (djelomice i Metafizika, Socijalna filozofija, Filozofska antropologija i Etika).

Korištene metode: seminarski referati, rasprava o referatima, interaktivne i participativne metode rada
Način polaganja ispita: pisani seminarski rad i evaluacija ukupnog rada u seminaru
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: studentska evaluacija
Sadržaj kolegija:

 • Uvodno predavanje: Značenje A. Camusa u kontekstu filozofije 20. stoljeća i moguća aktualnost njegova mišljenja.
 • promišljanje romana Stranac i njegovih filozofskih implikacija s osvrtom na Sartreovo Objašnjenje Camusovog Stranca
 • dramsko uvođenje u Camusov „ciklus apsurda“ djelom Kaligula i njegovo filozofsko konceptualiziranje tematiziranjem Mita o Sizifu, promišljanjem „apsurdnog rasuđivanja“ i „apsurdnog čovjeka“
 • konceptualiziranje Camusove „filozofije pobune“ tematiziranjem romana Kuga i drame Pravednici te ključnih dijelova filozofskog djela Pobunjenog čovjeka
 • promišljanje filozofskih implikacija Camusovog romana Pad
 • promišljanje egzistencijalističkog angažiranja književnih žanrova
 • promišljanje Camusove filozofije u kontekstu francuskog egzistencijalističkog pokreta
 • promišljanje Camusove kritike filozofije egzistencije
 • promišljanje Camusove kritike fenomenologije

 

PREPORUČENA LITERATURA:

 1. Camus: Stranac
 2. Camus: Kaligula
 3. Camus: Mit o Sizifu
 4. Camus: Kuga
 5. Camus: Pravednici
 6. Camus: Pobunjeni čovjek
 7. Camus: Pad
 8. Camus: Nesporazum
 9. Camus: Opsadno stanje
 10. Aronson: Camus&Sartre. The story of a friendship and the quarrel that ended it. London: The University of Chicago Press.
 11. P. Sartre: Objašnjenje Camusovog Stranca. U: Šta je književnost.
 12. Jurić: Camusova kritika filozofije. U: Scopus, god. 1, br. 2, sv. 2, Zagreb, lipanj 1996.

Tarle, J. (1991). Albert Camus – književnost, politika, filozofija. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo. (knjižnica odsjeka za filozofiju i komparativnu književnost)

Pollmann, L. Sartre und Camus: Literatur der Existenz. (knjižnica za germanistiku)

Mairowitz, D. Z., Korkos, A.(2002). Camus za početnike. Jesenski i Turk: Zagreb.

Freeman, E. (1972). The Theatre of Albert Camus: A Critical Study. London: Methuen and Co. (knjižnica odsjeka za komparativnu književnost)

Felman, S. Camus „The Fall“, or the Betrayal of the Witness; Camus „The Plague“ or a Monument to Witnessing. U: Testimony: Crises of Witnessig in Literature, Psychoanalysis, and History/Shoshana Felman and Dori Laub. (knjižnica odsjeka za komparativnu književnost)