logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Platon: Parmenid

Naziv predmeta: Povijesti filozofije – seminar
Naziv kolegija: Platon: Parmenid
Izvoditelj kolegija: dr. sc. Igor Mikecin, izv. prof.
ECTS bodovi: 3 ECTS boda
Nastavni jezik: hrvatski
Trajanje kolegija: ljetni semestar akad. god. 2013./14., 2 sata tjedno
Status kolegija: izborni
Oblik nastave: seminar

Opis kolegija: Platonov Parmenid, a osobito njegov drugi glavni dio, tumačen je na različite načine: kao logička vježba (gymnasia), kao logičko razlaganje usmjereno protiv Elejaca, kao propedeutika u Platonov „nauk o idejama“, kao svjedočanstvo Platonove „samokritike“.  Nasuprot tomu, riječ je o istraživanju istine o onome jednom i onome jesućem, o tome kako sva jesuća dobivaju svoju jednotu po onom jednom samom na različite načine i na različitim razinama onoga biti. Dijalektički hod prve podstavke (ako jedno jest) odnose se na raskrivanje onog jednog negativnim putem (via negationis), te na razmatranje svih ostalih jesućih na svim mogućim razinama (ideje, brojevi, ono osjetivo), da bi dijalektički hodovi druge podstavke (ako jedno nije) na negativan način potvrdili prvotnost onoga jednog samog. Utoliko je Parmenid jedan od temeljnih spisa Platonove filozofije.  U njemu se preispituje „nauk o idejama“ razvijen u spisima Fedon, Simpozij i Politeja, tako što mu se daje novo utemeljenje. Dok je prvi dio spisa izlaganje aporija vezanih uz „nauk o idejama“ i njegovo ispitivanje s elejskoga stajališta, u drugom se dijelu  razrješavaju aporije postavljene u prvom dijelu, te se postavljaju temelji „ontologije“ koja produktivno prisvaja i produbljuje elejski nauk o onom jesućem kao onom jednom, u smjeru onog jednog kao onog koje prethodi svekolikom jestvu. U seminaru će se shodno tomu također razmotriti interpretacija Tübingenske škole o svezi spisa Parmenid i tzv. Platonovog „nezapisanog nauka“.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: radi se o seminaru iz povijesti filozofije koji je neposredno povezan s kolegijima iz predmeta Povijest filozofije posvećenim grčkoj filozofiji kao i s predmetom Grčka filozofija I, koji obuhvaća gradivo iz Platonove filozofije, a također i s kolegijima iz predmeta Ontologija zbog temeljnih ontologijskih pitanja koja se u njemu obrađuju. Njegovim pohađanjem studenti se osposobljavaju za svladavanje dijela ispitnih obveza iz predmeta Povijest filozofije, koji se odnosi na filozofiju u starom vijeku, odnosno grčku filozofiju.

Nastavne metode: studentsko seminarsko izlaganje na zadanu temu i zajednička rasprava povodom toga izlaganja, zajedničko čitanje i tumačenje filozofijskog teksta pod vodstvom nastavnika, rasprava i razgovor na osnovi proučenog teksta pod vodstvom nastavnika

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave, priprema za nastavu čitanjem i proučavanjem zadane literature, aktivno sudjelovanje u nastavi tumačenjem pročitanog teksta, vođenjem rasprave i razgovora, te seminarskim izlaganjem na zadanu temu, pisanje seminarskog rada na zadanu temu

Način provjere znanja: pregled seminarskih radova i konzultacije između nastavnika i studenata o seminarskim radovima, praćenje seminarskog izlaganja, praćenje pripremljenosti studenata za seminar kroz tumačenje teksta, raspravu i razgovor pod vodstvom nastavnika


Literatura:

Obvezna literatura

  • Platon, Parmenid, Zagreb, 2002.
  • Scolnicov, S., Plato’s Parmenides. University of California Press, Berkeley, 2003.

Preporučena literatura

  • Cornford, F. M., Plato and Parmenides, Kegan Paul, London, 1939.
  • Guthrie, W. K. C., Povijest grčke filozofije V: Kasni Platon i Akademija, Zagreb, 2007.
  • Meinwald, C. C., Plato’s Parmenides, Oxford, 1991.

Izdanja izvornog teksta

  • Platonis Opera, vol. II, ed. J. Burnet, Oxford, 1989.