logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Povijest filozofije: Descartes

Naziv predmeta: Povijest filozofije
Naziv kolegija: Povijest filozofije: Descartes
Izvoditelj kolegija: dr. sc. Marko Tokić, doc.
ECTS bodovi: 3 ECTS boda
Nastavni jezik: hrvatski
Trajanje kolegija: zimski semestar akad. god. 2013./14., 2 sata tjedno
Status kolegija: obvezni
Oblik nastave: predavanje
Opis kolegija: Prema Descartesu prvotna filozofija izvire iz urođenih počela koja se nalaze u duši čovjeka. To su ideje koje Descartes poima kao sjemenje istine. Ideje su vječne te su od Boga posađene u ljudski razum. Da bi se one uistinu spoznale, nužne su meditacije o prvotnoj filozofiji. Prema Descartesu osjetila ne mogu pružiti istinitu spoznaju zato što uopće nisu uzroci spoznavanja. Samo je duša ta – kao ono drugo od tijela – koja može spoznavati i otkrivati istinu. Ako je duša oslonjena na osjetila, ispunjena je zbrkanim misaonim tvorevinama od kojih se ima očistiti. Posebna se pažnja poklanja Descartesovom shvaćanju dodira duše i tijela, te nastajanju osjeta. Istražuju se načini čišćenja duše putem meditacija, odnosno oslobađanje duše od tijela, te na koji način skepsa omogućuje takvo oslobađanje. Filozof se putem meditacije uzdiže do čistoga razuma, što se u konačnici ostvaruje kao filozofsko približavanje Bogu. Osim Meditacija o prvotnoj filozofiji u obzir se uzimaju i drugi Descartesovi spisi, posebice Rasprava o metodi i pisma između Descartesa i Elisabethe.
Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegij je dio jedinstvenog predmeta Povijest filozofije I-VI i unutar njega pripada obradi filozofije u ranom novom vijeku. Kolegij sadrži dio gradiva iz kojega se polaže drugi od triju ispita iz Povijesti filozofije. U užem smislu kolegij predstavlja uvod u studij Descartesove filozofije.
Nastavne metode: predavanje
Obveze studenata: redovito pohađanje nastave i priprema za nastavu, polaganje pismenog testa i kolokvija
Način provjere znanja: konzultacije, pismeni test, kolokvij

 

Sadržaj kolegija po tjednima:

1.              Meditacije o prvotnoj filozofiji

2.              Zdrav razum

3.              Kartezijanska skepsa

4.              Zloduh

5.              Spoznaja sebe

6.              Descartesov nauk o supstancijama

7.              Tijelo

8.              Esencija tijela

9.              Duša

10.           Ideje

11.           Slobodna volja – o istini i laži

12.           Bog i dokazi o Božjoj opstojnosti

13.           Spoj tijela i duše

14.           Osjeti

 

Literatura:

I. Primarna literatura

 • Descartes, R., Razmišljanja o prvoj filozofiji, Demetra, Zagreb 1994.
 • Descartes, R., Rasprava o metodi, Matica hrvatska, Zagreb 1951.
 • Descartes, R., Strasti duše, Grafos, Beograd, 1981.
 • Misliti zajedno. Prepiska između Dekarta i Elizabete, ur. Šakota Mimica, J., Službeni glasnik, Beograd, 2010.

II. Dopunska literatura

 • Barbarić, D., “Rene Descartes”, u: Filozofija racionalizma, ur. Barbarić, D./Žunec, O., Školska knjiga, Zagreb, 1997., str. 49–95.
 • Kangrga, M., Racionalistička filozofija, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1979., str. 13–51.
 • Šakota Mimica, J., Dekartova metafizika tela, Mali Nemo, Pančevo, 2006.
 • Cassirer, E., Descartes. Osnovni problemi kartezijanstva. Descartes i njegovo stoljeće, Demetra, Zagreb, 1997.
 • Almong, J., What Am I?. Descartes and the Mind-Body Problem, Oxford University Press, Oxford, 2002.

III. Izdanje izvornog teksta

 • Renati Descartes, Meditationes De Prima Philosophia : In Qva Dei Existentia et animæ immortalitas demonstratur. Parisiis, apud Michaelem Soly, viâ Jacobeâ, sub signo phœnicis. M.DC.XLI. Cum privilegio, & approbatione doctorum.
 • Descartes, R., Discours de la methode, Librairie Generale Francaise, Paris, 1989.