logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Povijest filozofije: Filozofija britanskog empirizma: J. Locke-G. Berkeley-D. Hume

Naziv predmeta: Povijest filozofije. Britanski empirizam: J. Locke – G. Berkeley – D. Hume

Izvoditelj kolegija: dr. sc. Marko Tokić, doc.

ECTS bodovi: 3 + 3 ECTS boda

Nastavni jezik: hrvatski

Trajanje kolegija: 1 (ljetni) semestar, 2 sata tjedno

Status kolegija: obvezni

Oblik nastave: predavanje

Uvjeti za upis kolegija: položen kolegij Uvod u filozofiju II

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegij je dio jedinstvenog predmeta Povijest filozofije I-VI i unutar njega pripada obradi filozofije u novom vijeku. Kolegij sadrži dio gradiva iz kojega se polaže jedan od ukupno triju ispita iz predmeta Povijest filozofije I-VI.

Nastavne metode: predavanje

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave i priprema za nastavu

Način provjere znanja: konzultacije, pismeni i usmeni ispit

Opis kolegija: Na ovom kolegiju studenti/ce će se upoznati s osnovnim empirističkim postavkama o svijetu i čovjeku. Izložit će se učenje o podrijetlu ljudske spoznaje, prema kojemu se podrijetlo svih ideja u potpunosti iznalazi samo u iskustvu – u odriješenosti od urođenih ideja. Ljudski um, shvaćen kao tabula rasa, nije moć spoznaja koje prethode iskustvu. Također će se prikazati sveza između Lockeova »realističkog« te Berkeleyeva »idealističkog« utemeljenja znanosti. Studenti/ce će dobiti pregled razvoja britanskog empirizma, te će stjecati uvid u osnovne teme i pojmove britanskog empirizma.

Osnovne tematske jedinice:

 • Historijski pregled razvoja filozofije britanskog empirizma
 • Lockeovi argumenti protiv mogućnosti imanja urođenih ideja
 • Lockeovo učenje o percepciji i podrijetlu spoznaje
 • Prvotna i drugotna tjelesna svojstva
 • Lockeovo učenje o jastvu
 • Berkeleyevo učenje o idejama
 • Berkeleyevo shvaćanje tvari
 • Berkeleyevo shvaćanje dobra i zla
 • Huemeovo učenje o jastvu
 • Humeov skepticizam
 • Hume o prirodi osjeta u kontekstu njegova skepticizma

Literatura:

Obvezna literatura

 • Brown,   (prir.),  Routledge  History  of  Philosophy  V: The  Age of  German Idealism, Routledge, London 2003.
 • Berkeley, ,  Rasprava  o  principima  ljudske  spoznaje,  u:  Berkeley,  G., Odabrane filozofske  rasprave.  KruZak,  Zagreb 1999.  (izvornik:  A  Treatise  Concerning  thePrinciples of Human Knowledge, Oxford University Press, Oxford 1998)
 • Hume, D., Istraživanje o ljudskom razumu. Naprijed, Zagreb 1988. (izvornik: An enquiryconcerning human understanding, Oxford University Press, Oxford 2007)
 • Locke, ,  Ogled  o  ljudskom  razumu I-II.  Breza,  Zagreb  2007.  (izvornik:  An  Essay Concerning Human Understanding, Oxford University Press, Oxford 2008)

 Dopunska literatura:

 • Berkeley, ,  Tri  dijaloga,  u:  Berkeley,  G., Odabrane  filozofske  rasprave.  KruZak, Zagreb  1999.  (izvornik:  Berkeley,  G.,  Philosophical  Writings,  Cambridge  UniversityPress, Cambridge 2009)
 • Hume, ,  Rasprava  o  ljudskoj  prirodi.  Veselin  Masleša,  Sarajevo  1983.  (izvornik: Hume, D., A Treatise of Human Nature, Oxford University Press, Oxford 1967)
 • Fogelin, R., Routledge Philosophy Guidebook to Berkeley and the Principles of HumanKnowledge. Routledge, London 2001.
 • Lowe, ,  Routledge  Philosophy  Guidebook  to  Locke  On  Human  Understanding. Routledge, London 1995.
 • Noonan, H., Routledge Philosophy Guidebook to Hume on Knowledge. Routledge, London 1999.