logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Povijest filozofije: Filozofijska teologija

Naziv kolegija: Povijest filozofije: Filozofijska teologija

Nositelj kolegija: akad. Branko Despot, prof. emer.

ECTS bodovi: 3 ECTS boda

Nastavni jezik: hrvatski

Trajanje kolegija: ljetni semestar, 2 sata tjedno

Status kolegija: obvezni

Oblik nastave: predavanje

Opis kolegija: Kolegij istražuje mogućnost filozofijske teologije, a to znači filozofijskoga razviđanja boga (ho theos), bogova (hoi theoi) i onog božanskog (to theion). Temeljno pitanje koje se u vidokrugu takvoga istraživanja postavlja jest: je li i kako je uopće moguće takvo biće koje se običava nazivati bogom (theos, deus, Gott), te ako je moguće, što se zapravo pod bogom filozofijski ima misliti. U obzir se uzimaju neke od povijesno ozbiljenih mogućnosti filozofijske teologije: Platon – theologia kao eikos logos, Aristotel – prote philosophia kao episteme theologike, Proklo – theologia kao theourgia itd. Pritom se filozofijska teologija nipošto ne razumije kao jedna grana filozofije, nego kao ona mogućnost filozofije u kojoj ona sama ophodeći se s onim božanskim sebe prepoznaje kao božansku. Ono božansko pak ne uzima se kao svojstvo boga, nego kao ono što omogućuje boga i bogove u njihovoj božanskosti, i što, ostajući nedostupno svakoj nefilozofijskoj teologiji, poradi svoga obistinjenja iziskuje istinsku filozofiju.

Nastavne metode: predavanje

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave i priprema za nastavu

Način provjere znanja: konzultacije, pismeni i usmeni ispit

 

Literatura:

Platon, Država, Naklada Jurčić, Zagreb, 20096.

Aristotel, Metafizika. Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 1992.

Proklo, Osnove teologije, Ljevak, Zagreb, 1997.

Spinoza, B., Etika, Demetra, Zagreb, 2000.

Kant, I., Kritika čistog uma, Matica hrvatska, Zagreb, 1984.

Kant, I., Kritika praktičkog uma, Naprijed, Zagreb, 1990.

Hegel, G. W. F., Predavanja o filozofiji religije I-II, Breza, Zagreb, 2009.