logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Povijest filozofije: Hegel, Povijest filozofije

Naziv predmeta: Povijest filozofije
Naziv kolegija: Povijest filozofije: Hegel, Povijest filozofije
Izvoditelj kolegija: dr. sc. Igor Mikecin, doc.
ECTS bodovi: 3 ECTS boda
Nastavni jezik: hrvatski
Trajanje kolegija: zimski semestar akad. god. 2013./14., 2 sata tjedno
Status kolegija: obvezni
Oblik nastave: predavanje
Opis kolegija: Za Hegela povijest filozofije nije niz raznorodnih i međusobno isključivih subjektivnih mnijenja i učenja, nego nužni slijed razvojnih stupnjeva jedinstvenog uma i ujedno principa kojima se sve dublje određuje ideja kao ono apsolutno. Predavanja ovoga kolegija bave se Hegelovim pojmom povijesti filozofije i njenom ulogom u odnosu na filozofiju kao sistem, a zatim i primjenom toga pojma na određenim likovima filozofije kroz povijest na temelju Hegelovih načela obrade bivših filozofija. Posebno se istražuje Hegelova teza o tome da redoslijed filozofijskih sistema u povijesti odgovara redoslijedu logičkih određenja ideje. Hegelova je povijest filozofije filozofijska, što znači da je u razlici prema historiji filozofije, koja nastoji pružiti objektivni i neutralni prikaz filozofijskih učenja, prikazuje filozofiju kao najviši oblik apsolutnog duha u njenom nužnom povijesnom razvitku produktivno prisvajajući i u sebi ukidajući sve prethodne likove filozofije. Hegelova povijest filozofije treba dati poticaj za daljnje promišljanje što za filozofiju znači njena povijest i općenito koji je smisao filozofijskog razgovora s filozofijama ranijih epoha.
Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegij je dio jedinstvenog predmeta Povijest filozofije I-VI i unutar njega pripada obradi filozofije u novom vijeku. Kolegij sadrži dio gradiva iz kojega se polaže treći od triju ispita iz Povijesti filozofije. U užem smislu kolegij predstavlja uvod u studij povijesti filozofije.
Nastavne metode: predavanje
Obveze studenata: redovito pohađanje nastave i priprema za nastavu
Način provjere znanja: konzultacije

Literatura:

I. Osnovna literatura

  • Hegel, G. W. F., Istorija filozofije I-III, Beograd, 1978.

II. Dopunska literatura

  • Duquette, D. A. (ed.), Hegel’s History of Philosophy, New York, 2003.
  • Heidemann, H. / Krijnen, Ch. (hrsg.), Hegel und die Geschichte der Philosophie, Darmstadt, 2007.

III. Izdanje izvornog teksta

  • Hegel, G. W. F., Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie I-IV, Ausgewählte Nachschriften und Manuskripte 6-9, hrsg. von P. Garniron und W. Jaeschke, Hamburg, 1986-1996.