logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Povijest filozofije: Kant, Kritika čistog uma

Naziv predmeta: Povijest filozofije
Naziv kolegija: Kant, Kritika čistog uma
Izvoditelj kolegija: dr. sc. Igor Mikecin, izv. prof.
ECTS bodovi: 3 ECTS boda
Nastavni jezik: hrvatski
Trajanje kolegija: ljetni semestar akad. god. 2013/14., 2 sata tjedno
Status kolegija: obvezni
Oblik nastave: predavanje
Opis kolegija: U središtu Kantove Kritika čistoga uma stoji pitanje kako je moguća metafizika kao znanost. A metafizika se u Kanta razumije prvenstveno kao znanost o prvim počelima spoznaje. U transcendentalnoj estetici i prvom dijelu transcendentalne logike – transcendentalnoj analitici – Kant određuje izvore, doseg i granice spoznaje, apriorne oblike razuma i zrenja koji se odnose na predmete unutar granica mogućeg iskustva. Drugi dio transcendentalne logike – transcendentalna dijalektika – opovrgava neutemeljena presezanja uma, do kojih dolazi kada se um prekoračujući svoje vlastite granice upliće u antinomije vezane za transcendentne predmete (Bog, duša, svijet). Time transcendentalna dijalektika razobličuje neznanstvenost tradicionalne ili dogmatske metafizike, koja ne posjeduje objektivnu spoznaju. Budući da čisti um u transcendentalnoj spoznaji onog iskustvenog mora biti neovisan o iskustvu, njegova se spoznajna moć može istražiti jedino kao sebekritika čistoga uma. Pritom Kritika čistoga uma nije samo prolegomena za svaku buduću metafiziku, nego već razvija potpuni nacrt sistema čistoga razuma na osnovi načela i sadrži razvijeni oblik Kantove transcendentalne filozofije.
Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegij je dio jedinstvenog predmeta Povijest filozofije I-VI i unutar njega pripada obradi filozofije u novom vijeku, točnije klasične njemačke filozofije. Kolegij sadrži dio gradiva iz kojega se polaže jedan od ukupno triju ispita iz predmeta Povijest filozofije I-VI.
Obveze studenata: redovito pohađanje nastave i priprema za nastavu
Način provjere znanja: pismeni i usmeni ispit

 

Literatura:

I. Obvezna literatura

  • Kant, I., Kritika čistog uma, Zagreb, 1990.
  • Ewing, A. C., A short commentary on Kant’s Critique of pure reason, Chicago, 1938.

II. Dopunska literatura

  • Buroker, J. V., Kant’s Critique of Pure Reason. An Introduction, Cambridge, 2006.
  • Caygill, H., A Kant Dictionary, London, 1995.
  • Gardner, S., Routledge Philosophy Guidebook to Kant and The Critique of Pure Reason, London – New York, 1999.
  • Höffe, O., Kant’s Critique of Pure Reason. The Foundation of Modern Philosophy, London – New York, 2010.
  • Savile, A., Kant’s Critique of Pure Reason, Oxford, 2005.

III. Izdanja izvornog teksta

  • Kant, I.: Kritik der reinen Vernunft, u: Immanuel Kant. Werke in sechs Bänden, hrsg. von W. Weischedel, Bd. 2, Darmstadt, 1998.