logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Povijest filozofije – seminar: Parmenid – Zenon – Melis

Naziv predmeta: Povijesti filozofije – seminar

Naziv kolegija: Parmenid – Zenon – Melis

Izvoditelj kolegija: akad. Branko Despot, prof. emer. / dr. sc. Igor Mikecin, izv. prof.

ECTS bodovi: 3 ECTS boda

Nastavni jezik: hrvatski

Trajanje kolegija: ljetni semestar, 2 sata tjedno

Status kolegija: izborni

Oblik nastave: seminar

Opis kolegija:

Kolegij je posvećen studiju elejskih tekstova: fragmenata Parmenidova spjeva Peri physeos, Zenonovih paradoksa i fragmenata Melisova proznog spisa poznatog također pod naslovom Peri physeos. Kolegij će se prvenstvo baviti Parmenidom, a Zenon i Melis se uzimaju u obzir u svrhu interpretacije Parmenida. U središtu pozornosti bit će Parmenidovo shvaćanje onog sućeg, odnosno sva njegova temeljna određenja: nerođeno, nepropadno, cijelo, nedjeljivo, nepokretivo, dovršeno, jedno, neprekidno, zatim odnos sućega i uma, uma i mnijenja, te uma i zbora.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: radi se o seminaru iz povijesti filozofije koji je neposredno povezan s kolegijima iz predmeta Povijest filozofije posvećenim grčkoj filozofiji kao i s predmetom Grčka filozofija I, koji obuhvaća gradivo iz ranogrčke filozofije, a također i s kolegijima iz predmeta Ontologija zbog temeljnih ontologijskih pitanja koja se u njemu obrađuju. Njegovim pohađanjem studenti se osposobljavaju za svladavanje dijela ispitnih obveza iz predmeta Povijest filozofije, koji se odnosi na filozofiju u starom vijeku, odnosno grčku filozofiju.

Nastavne metode: studentsko seminarsko izlaganje na zadanu temu i zajednička rasprava povodom toga izlaganja, zajedničko čitanje i tumačenje filozofijskog teksta pod vodstvom nastavnika, rasprava i razgovor na osnovi proučenog teksta pod vodstvom nastavnika

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave, pripremanje za nastavu čitanjem i proučavanjem zadane literature, aktivno sudjelovanje u nastavi tumačenjem pročitanog teksta, vođenjem rasprave i razgovora, te seminarskim izlaganjem na zadanu temu, pisanje seminarskog rada na zadanu temu

Način provjere znanja: pregled seminarskih radova i konzultacije između nastavnika i studenata o seminarskim radovima, praćenje seminarskog izlaganja, praćenje pripremljenosti studenata za seminar kroz tumačenje teksta, raspravu i razgovor pod vodstvom nastavnika

Literatura:

Obavezna literatura:

Barbarić, D., Grčka filozofija, u nizu: Hrestomatija filozofije, sv. 1., Zagreb, 1995., poglavlje: Parmenid, str. 67-90.

Diels, H., Predsokratovci. Fragmenti, sv. I., Zagreb, 1983.

Guthrie, W. K . C., Povijest grčke filozofije, sv. II.: Predsokratovska tradicija od Parmenida do Demokrita, Zagreb, 2006.

Ježić, M., Mišljenje i riječ o bitku, Zagreb, 1989., poglavlje: Parmenid: O prirodi, str. 11-28.

Žunjić, S., Fragmenti elejaca, Beograd, 1984.

 

Preporučena literatura:

Bormann, K., Parmenides. Untersuchungen zu den Fragmenten, Hamburg, 1971.

Calogero, G., Studien über den Eleatismus, Darmstadt, 1970.

Cipra, M., Metamorfoze metafizike, Zagreb, 2001., poglavlje: Bitak i privid. Parmenid, str. 35-67.

Cordero, N.-L., By Being, It is. The Thesis of Parmenides, Las Vegas, 2004.

Cornford, F. M., Plato and Parmenides, London, 1951, poglavlje II.: Parmenides Way of Truth, str. 28-52.

Coxon, A. H., The Fragments of Parmenides. A critical text with introduction, translation, te ansient testimonia and a commentary, Assen/Maastricht, 1986.

Diels, H., Parmenides, Lehrgedicht, Berlin, 1897.

Gadamer, H.-G., Das Lehrgedicht des Parmenides, u: Griechische Philosophie II, Gesammelte Werke, Bd. 6, Tübingen, 1985., str. 30-57.

Heidegger, M., Moira (Parmenides, Fragment VIII, 34-41), u: Vorträge und Aufsätze, Stuttgart 1997., str. 223-248.

Heidegger, M., Parmenides, GA 54, Frankfurt a. M., 1982.

Heidegger, M., Was heisst Denken?, Tübingen 1984., Drugi dio: str. 79-175.

Hölscher, U., Parmenides. Vom Wesen des Seienden, Frankfurt a. M., 1986.

Mansfeld, J., Die Offenbarung des Parmenides und die menschliche Welt, Assen, 1964.

Mourelatos, A. P. D., The Route of Parmenides. A study of word, image and argument in the fragments, Yale University Press, Yale, 1970.

Reinhardt, K., Parmenides und die Geschichte der griechischen Philosophie, Frankfurt a. M., 1977.

Riezler, K., Parmenides. Text, Übersetzung, Einführung und Interpretation, Frankfurt a. M., 2001.

Schwabl, H., Parmenides. Die Einheit seines Lehrgedichtes, Wien, 1950.

Tarán, L., Parmenides. A Text with Translation, Commentary and Critical Essays, Princeton, 1965.

Verdenius, W. J., Der Logosbegriff bei Heraklit und Parmenides II, u: Phronesis 12 (1967), str. 99-117.