logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Kant II (Kritika praktičkog uma, Zasnivanje metafizike ćudoređa)

Naziv kolegija: Kant II (Kritika praktičkog uma, Zasnivanje metafizike ćudoređa)
Nositelj/nastavnik: prof. dr. sc. Ante Čović
Status kolegija: izborni
Trajanje: 1 semestar, 2 sata tjedno.
ECTS bodovi: 3 boda
Jezik nastave: hrvatski
Oblik nastave: seminar
Metode rada: seminarski referati, rasprava o referatima, interaktivne i participativne metode rada
Uvjeti pristupa: nema uvjeta pristupa
Obveze studenata: redovito pohađanje nastave, jedan usmeno izloženi ili pisani rad
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: studentska evaluacija, evaluacija seminarskih referata
Cilj kolegija: Glavni je cilj seminara komparativno izložiti i raspraviti Kantove temeljne etičke postavke u formulacijama koje nalazimo u pripremnoj studiji Zasnivanje metafizike ćudoređa (1785.) i njihovim širim elaboracijama u glavnom njegovu etičkom djelu Kritici praktičkog uma (1788.). Posebna pozornost bit će posvećena ključnoj kategoriji ne samo Kantove etike nego i etičke refleksije uopće, tj. kategoričkom imperativu, koji je, za razliku od drugih etičkih postavki, temeljito i svestrano obrađen upravo u djelu Zasnivanje metafizike ćudoređa. Preko poznatih variranja u formuliranju kategoričkog imperativa Kant je omogućio produbljeni uvid u samu srž moralnosti.

Opis kolegija:

 • Sustavni prikaz praktičkih pravila; paralelna podjela prema različitim diobenim kriterijima; subjektivna i objektivna praktička pravila.
 • Objektivna praktička pravila ili imperativi: kategorički i hipotetički imperativi
 • Analiza i usporedba formulacija kategoričkog imperativa u Kritici praktičkog uma i Zasnivanju metafizike ćudoređa.
 • Mogućnost kategoričkog imperativa; oprečnost i postulirano jedinstvo osjetilnog i inteligibilnog svijeta; problem dualizma – priroda i sloboda, um i osjetilnost.
 • Pojam slobode i autonomija volje; pozivni i negativni pojam slobode; razgraničenja u pojmu volje – moć željenja – volja – čista volja; volja kao praktični um.
 • Pojam dužnosti; djelovanje iz dužnosti i prema dužnosti; pojam pokretala; moralni osjećaj.
 • Moralni zakon kao fakt uma; praktička spoznaja; dedukcija načela čistog praktičkog uma; odnos slobode i moralnog zakona.
 • Granice praktičke spoznaje i postulati čistog praktičkog uma; primat praktičkog uma.

Literatura:

Osnovna literatura:

 • I. Kant: Kritika praktičkog uma (Naprijed, Zagreb, 3. izdanje: 1990)
 •  I. Kant: Osnov metafizike ćudoređa (u: I. Kant, Dvije rasprave, Matica hrvatska, Zagreb, 1953)
 • M. Kangrga: »Kantova etika« (u: M. Kangrga, Etika – osnovni problem i pravci, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 2004, str. 202-255)
 • A. Čović: »Kant – legalnost kao refleksivnost«; »Pojam maksime i konstitucionalna sloboda« (u: A. Čović, Etika i bioetika, Pergamena, Zagreb, 2004, str. 99-110)
 • I. Bubalo: Kantova etika i odgovornost za svijet (Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1984)

Priručna literatura:

 • L. White Beck: A Commentary on Kant’s »Critique of Practical Reason« (University of Chicago Press, Chicago, 1960), ili: L. White Beck: Kants »Kritik der praktischen Vernunft«. Ein Kommentar (Wilhelm Fink Verlag, München, 1974)
 •  G. B. Sala: Kants »Kritik der praktischen Vernunft«. Ein Kommentar (Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 2004)