logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Seminar: Osnove političke ekonomije II (D. Harvey)

Naziv kolegija: Seminar iz socijalne filozofije: Osnove političke ekonomije II – David  Harvey: Kratka historija neoliberalizma
Nositeljica/izvođačica: dr. sc. Ankica Čakardić, doc.
Stat kolegija: izborni
Oblik nastave: seminar
Trajanje: 1 semestar, 2 sata tjedno
ECTS: 3 boda (nastava: 1 bod, redovito praćenje: 1 bod, završni pismeni rad ili referat u kolegiju: 1 bod)
Jezik nastave: hrvatski
Uvjeti pristupa: nema (preporuča se višim studijskim godinama)
Način praćenja kvalitete nastave: redovito pohađanje nastave (dopuštena najviše 3 izostanka), sudjelovanje u diskusiji, referat o izabranoj temi kolegija ili završni esej, konzultacije; sveučilišna anketa
Cilj kolegija: Prikazati osnovne kategorije političke ekonomije, imajući u vidu marksističku analizu kapitalizma i sistemsku kritiku neo/klasične deskripcije kapitalističke stvarnosti. Također, cilj je i razvoj sposobnosti za kritičko oblikovanje mišljenja, uvježbavanje validnih argumentacijskih postupaka vezanih uz teze nekih heterodoksnih političkih ekonomija i sustavnije dovođenje u vezu s drugim filozofskim disciplinama (poput filozofije politike, filozofije roda i epistemologije).
Opis kolegija: Fokus seminara u ljetnom semestru bit će na ispitivanju izvorišta neoliberalizma kao političke ekonomije (kako to predlaže David Harvey) i njegovih pretpostavki temeljenih u odnosu države i ekonomije. Centralna tema seminara se formira oko razlike liberalne ekonomije koja pod kapitalom shvaća sumu materijalnih novčanih sredstava za proizvodnju i Marxove koja pod kapitalom razumije društveno-ekonomske odnose u kapitalističkom načinu proizvodnje.

Prikaz kolegija:

1.     Uvodne napomene o ciljevima seminara, literaturi i sadržaju pojedine izvedbene cjeline

2.     Pojam neoliberalizma

3.     Liberalizam i individualizam

4.     Thatcherizam i 1970-te

5.     Neoliberalni zaokret i neoliberalna teorija

6.     Klasa i moć

7.     Konstrukcija pristanka

8.     Neoliberalna država u teoriji i praksi

9.     Neokonzervativizam

10.  Geografija neoliberalizma

11.  Geografija neoliberalizma

12.  Komodifikacija svega

13.  Drugi val neoliberalizma

14.  Zaključno izlaganje i diskusija

Obavezna literatura:

 • David Harvey, A Brief History of Neoliberalism, OUP, Oxford, 2007.
 • Susan George, “A short History of Neoliberalism, Twenty Years of Élite Economics and Emerging Opportunities for Structural Changes”, u: W. Bello, N. Bullard, K. Malhotra (ur.), Global Finance. New Thinking on Regulating Speculative Capital Markets, Zed Books, NY, 2000.

Dopunska literatura:

 • Blyth, M., Great Transformations: Economic Ideas and Institutional Change in the Twentieth Century, Cambridge: CUP, 2002.
 • Clarke, S. (ur.), The State Debate, London: Macmillan, 1991.
 • D. Harvey, The Limits to Capital, Oxford: Basil Blackwell, 1982.
 • D. Harvey, The New Imperialism, Oxford: OUP, 2003.
 • D. Henwood, After the New Economy, New York: New Press, 2003.
 • K. Polanyi, The Great Transformation, Boston: Beacon Press, 1954.
 • N. Poulantzas, State Power Socialism, London: Verso, 1978.
 • E. Toussaint, Your Money or Your Life: The Tyranny of Global Finance, London: Pluto Press, 2003.
 • Karl Marx, Kapital: kritika političke ekonomije: I-III, BIGZ Prosveta, Beograd, 1973.
 • David Ricardo, Načela političke ekonomije, Kultura, Zagreb, 1953.