logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Sloboda volje

Naziv kolegija: Seminar iz etike – Sloboda volje
Nositelj/nastavnik: dr. Ante Čović, redovni profesor
Status: Izborni.
Trajanje: 1 semestar (zimski), 2 sata tjedno.
ECTS: 3 boda.
Oblik nastave: Seminar.
Korištene metode: Seminarski referati, rasprava o referatima, interaktivne i participativne metode rada.
Uvjeti pristupa: Položen ispit iz Suvremene filozofske terminologije.
Obveze: Jedan usmeno izloženi ili pismeni seminarski rad tijekom semestra.
Cilj kolegija: Povijesnofilozofijska rekonstrukcija razvojnog slijeda u razumijevanju slobode od početnog shvaćanja slobode kao “sposobnosti izabiranja”, odnosno kao “svojstva” koje pripada ljudskoj volji, do prerastanja slobode u jednu od središnjih kategorija filozofskog mišljenja.
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:Studentska evaluacija, evaluacija seminarskih referata.

Sadržaj kolegija

Sadržaj kolegija bit će prema raspoloživim tjednim terminima razdijeljen u tri tematske cjeline u kojima će se obrađivati tri temeljna razvojna stadija u razumijevanju i filozofskom artikuliranju pojma slobode, prvenstveno na podlozi tekstova ključnih protagonista tog napredovanja u svijesti o slobodi – Aristotela, Augustina i Kanta – na kojem se zasnivao ne samo imanentni razvoj filozofske misli nego i ukupni razvoj zapadnog civilizacijskog kruga. Na prvom razvojnom stadiju u okvirima grčke filozofije sloboda se razumije kao sposobnost ili mogućnost izbora u sferi onoga što je u moći čovjeka. Sloboda postaje osobinom volje s metafizičkim i kozmičkim implikacijama u filozofskoj i teološkoj misli Aurelija Augustina. Premda je taj krucijalni pomak u razumijevanju slobode kod Augustina zapravo “iznuđen”, jer je nastao kao uzgredni doprinos u sklopu rješavanja problema zla u svijetu, njime je otvoren put prema Kantovu koncipiranju slobode kao posebnog kauzaliteta kojim se uspostavlja ravnopravna protusfera onom postojećem (Sein – Sollen), odnosno “carstvo slobode” kao protupojam “carstva prirode”.

Literatura

– Aristotel: Nikomahova etika (FPN, Zagreb, 1982; Globus – Liber, Zagreb, 1988; HSN, Zagreb, 1992)

– Aurelije Augustin: O slobodi volje (Demetra, Zagreb, 1998)

– Aurelije Augustin: O državi Božjoj (Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1995-1996)

– Immanuel Kant: Kritika praktičkog uma (Naprijed, Zagreb, 3. izdanje: 1990)