logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Seminar iz Povijesti filozofije: Smisao povijesti

Naziv kolegija: Smisao povijesti (Filozofija N. A. Berdjajeva)
Nositelj/nastavnici: prof. dr. Lino Veljak, redoviti profesor / Marija Selak, znanstvena novakinja
Status: izborni seminar za studente filozofije I-IV. godine
Trajanje: 1 semestar (zimski), 2 sata tjedno.
ECTS: 3 boda
Oblik nastave: seminar
Korištene metode: Seminarski referati, rasprava o referatima, interaktivne i participativne metode rada.
Obveze: Jedan usmeno izloženi ili pismeni seminarski rad tijekom semestra.
Opis i cilj kolegija: Rad u seminaru odvijat će se u tri tematska kruga. U prvom će se  tematskom krugu razmotriti filozofija povijesti N. A. Berdjajeva. Tu će se sagledati Berdjajevljevo naučavanje o kraju humanizma te naučavanje o kraju povijesti kroz kritiku ideje progresa. Također, posebna će se pažnja obratiti na problem vremena u filozofiji N. A. Berdjajeva. Zatim će se, na temelju Berdjajevljeva djela Sudbina čovjeka u suvremenom svijetu, govoriti o odlikama našeg doba gdje će se ukazati na ‘proročanski’ karakter Berdjajevljeve filozofije. Osim sudbine čovjeka i krize slobode, te predviđanja novih sila na svjetskoj pozornici, u sklopu ovog će se tematskog kruga obraditi i Berdjajevljevo promišljanje odnosa čovjeka i tehnike, odnosno čovjeka i stroja, koje se u suvremenim svjetskopovijesnim promišljanjima nadaje kao pitanje od iznimne važnosti. U trećem će se tematskom krugu iznijeti Berdjajevljevo predviđanje dolaska Novog srednjovjekovlja. Uz karakteristike Novog srednjovljekova, naglasak će biti stavljen na ulogu vjere u Novom srednjovjekovlju, imajući na umu da je riječ o jednom od ključnih pitanja Berdjajevljeve filozofije. Zaključno će se povući paralela između Berdjajevljeva predviđanja dolaska Novog srednjovjekovlja i suvremene svjetskopovijesne situacije prijeloma epoha te će se pokušati odgovoriti na pitanje koliko je Berdjajev bio u pravu i koliko njegova filozofija danas može služiti kao poticaj jednom drugačijem, sveobuhvatnijem (znanstvenom, ali i neznanstvenom) promišljanju svijeta.
Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Seminar nadopunjuje kurikulum studija filozofije aktualnom problematikom odnosa prirodoznanstvene i filozofske spoznaje te osvještavanjem svjetskopovijesne situacije prijeloma epoha. Također, kroz sagledavanje odnosa čovjeka i tehnike studenti će navedenu problematiku sagledati osim iz perspektive filozofije povijesti i iz perspektive ontologije, etike i filozofske antropologije.
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Studentska evaluacija, evaluacija seminarskih referata.

 

Sadržaj kolegija

1. Upoznavanje. Uvodne napomene o ciljevima seminara, načinu rada i preuzimanju seminarskih obaveza. Kratak opis osnovne ideje i svrhe seminara s obzirom na naslov kolegija.

I. Filozofija povijesti N. A. Berdjajeva

2. Život i filozofija N. A. Berdjajeva. Kritički marksizam u Rusiji.

3. Vrijeme u filozofiji N. A. Berdjajeva. Paradoks vremena. Vrijeme i spoznaja. Vrijeme i sudbina. Vrijeme i vječnost.

4. Kraj renesanse i kriza humanizma. Raspad ljudskog lika.

5. Naučavanje o progresu i kraj povijesti.

II. Odlike našeg doba

6. Sudbina čovjeka i kriza slobode. Proturječja slobode. Kapitalizam. Demokracija. Komunizam. Fašizam.

7. Nove sile na svjetskoj pozornici. Nastupanje masa. Nacionalizam i rasizam. Etatizam i cezarizam. Narodi istoka.

8. Čovjek i stroj. Antropologizam u filozofiji.

III. Novo srednjovjekovlje

9. Izgled Novog srednjovjekovlja.

10. Uloga vjere. Odnos Boga i čovjeka. Filozofija između religije i znanosti.

11. Aktualnost Berdjajevljeva promišljanja prijeloma epoha.

12. Završna rasprava i evaluacija.

 

Literatura

A. Primarna literatura

1. Nikolaj Aleksandrovič Berdjajev, Novo srednjovjekovje: razmišljanje o sudbini Rusije i     Europe, Split: Laus, 1991.

2. Nikolaj Aleksandrovič Berdjajev, Smisao povijesti, Split: Verbum 2005.

3. Nikolaj Aleksandrovič Berdjajev, Sudbina čovjeka u suvremenom svijetu: za razumijevanje naše epohe, Split: Verbum 2007.

4. Lino Veljak, „Povijest i metafizika“, u: Vječno u vremenu (ur. A. Golubović i I. Tićac), Zagreb/Rijeka: Kršćanska sadašnjost i Teologija u Rijeci, 2010., str. 101-112.

B. Sekundarna literatura

4. Nikolaj Aleksandrovič Berdjajev, Duh i realnost: temelji bogočovječje duhovnosti, Zagreb: Kršćanska sadašnjost 1985.

5. Nikolaj Berđajev, Duh Dostojevskog, Beograd: Niro „Književne novine“ 1981.

6. Nikolaj Aleksandrovič Berdjajev, Ja i svijet objekata, Zagreb: Kršćanska sadašnjost 1984.

7. Nikolaj Aleksandrovič Berdjajev, Savremena kriza kulture, Niš: Dom 1990.

8. Nikolaj Aleksandrovič Berdjajev, Samospoznaja: filozofska autobiografija, Zagreb: Demetra 2005.

9. Nikolaj Aleksandrovič Berdjajev, O vrijednosti kršćanstva i nevrijednosti kršćana, Đakovački Selci: Župski ured 1989.

10. Ivan Devčić, Osmi dan stvaranja: filozofija stvaralaštva Nikolaja A. Berdjajeva, Zagreb: Kršćanska sadašnjost 1999.

11. Goran Grgec: „Berdjajev o smjeni epoha“, referat na 6. Lošinjskim danima bioetike na simpoziju „Integrativna bioetika i nova epoha“

12. Borislav Dadić: „Čovjekov duh pred izazovom tehnike“, članak u „Filozofskim istraživanjima“, 2 (2003), god. XXIII, str. 285-294