logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Smrt (seminar iz ontologije)

Naziv kolegija: Smrt (izborni seminar, I. – IV. god.)
Nositelj/nastavnici: dr. sc. Marija Selak, doc.
Status: Izborni.
Trajanje: 1 semestar (zimski), 2 sata tjedno.
ECTS: 3 boda.
Oblik nastave: Seminar.
Korištene metode: Seminarski referati, rasprava o referatima, interaktivne i participativne metode rada.

Obveze: Jedan usmeno izloženi ili pismeni seminarski rad tijekom semestra.
Opis i cilj kolegija: Rad u seminaru odvijat će se u tri tematska kruga. U prvom, uvodnom, tematskom krugu promotrit će se se dijalektika života i smrti u odnosu jedinke i vrste na podlozi bioantropološkog promišljanja Edgara Morina. Zatim će se sagledati prva razumijevanja smrti, s posebnim naglaskom na ulogu zemlje kao majke, te shvaćanja smrti kroz povijest. Završno će se otvoriti problem suvremene borbe protiv smrti u smislu pokušaja dokidanja procesa starenja i ideje dostizanja besmrtnosti. U drugom tematskom krugu poslužit ćemo se opsežnim istraživanjem smrti Louisa-Vincenta Thomasa. Njegova antropotanatologija otvorit će brojna pitanja poput je li smrt negacija života ili promjena stanja; je li smrt patološka pojava; umire li uvijek neko drugi itd. Također će se postaviti pitanje postoji li i kakva je razlika u odnosu prema smrti čovjeka i životinje, odnosno je li odnos prema smrti ono što stvara jaz između čovjeka i životinje, čime se uspostavlja poveznica između odnosa prema smrti i kulture. U trećem tematskom krugu promotrit će se smrt kao tema filozofa. Platonova Obrana Sokratova poslužit će kao primjer nasilne smrt gdje Sokrat umire kao mučenik za svoje ideje, što ukazuje na to da smrt nije samo biološka činjenica i metafizički problem, već i socijalno-politička institucija. Zatim će se promotriti Schopenhauerovo promišljanje smrti i nerazorivosti našeg bića te shvaćanje smrt kao negacije i pobjede roda nad jedinkom u Hegelovoj filozofiji. Zaključno će se sagledati smrt u filozofiji egzistencije (Jaspers), egzistencijalnoj filozofiji (Heidegger) i egzistencijalizmu (Sartre, Camus).

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Seminar nadopunjuje kurikulum studija filozofije reaktualizacijom promišljanja smrti u kontekstu problematizacije suvremenog znanstveno-tehničkog napretka. Također, u pokušaju sagledavanja različitih shvaćanja smrti kroz povijest, studenti će imati priliku postavljena tanatološka pitanja proučiti iz perspektive ontologije, ali i iz perspektive filozofske antropologije i etike.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Studentska evaluacija, evaluacija seminarskih referata.

Sadržaj kolegija

1.Upoznavanje. Uvodne napomene o ciljevima seminara, načinu rada i preuzimanju seminarskih obaveza. Kratak opis osnovne ideje i svrhe seminara s obzirom na naslov kolegija.

I.Uvod

1.Jedinka, vrsta i smrt

2.Shvaćanja smrti kroz povijest

3.Suvremena kriza i kriza u shvaćanju smrti

II.Antropologija smrti

4.Fizička i biološka smrt. Tjelesna i duhovna smrt.

5.Društvena smrt

6.Smrt, životinja i čovjek

7.Umirujuća vjerovanja i stavovi

8.Smrt i govor. Smrt i simboli.

III.Smrt kao tema filozofa

9.Smrt filozofa (Sokrat)

10.Volja, patnja i smrt (Schopenhauer)

11.Povijest, individuum i smrt (Hegel)

12.Egzistencija i granične situacije (Jaspers)

13.Bitak pri smrti (Heidegger)

14.Moja smrt (Sartre). Apsurd i revolt (Camus).

15.Završna rasprava i evaluacija.

 

Literatura

 

A.Primarna literatura

– Edgar Morin, Čovjek i smrt, Zagreb: Scarabeus-naklada, 2005.

– L. V. Toma, Antropologija smrti I i II, Beograd: Prosveta, 1980.

– Ljubomir Tadić, Zagonetka smrti. Smrt kao tema religije i filozofije, Beograd: Filip Višnjić, 2003.

B.Sekundarna literatura

– Ben Bradley, Well-Being and Death, Oxford: Oxford University Press, 2009

– Christopher Belshaw, Annihilation: The Sense and Significance of Death, Montreal and Kingngston: McGill-Queen’s University Press, 2009

– John Martin Fischer, Our Stories: Essays on Life, Death, and Free Will, Oxford: Oxford University Press, 2009

– John Martin Fischer (ed.), The Metaphysics of Death, Stanford: Stanford University Press, 1993

– Steven Luper, The Philosophy of Death, Cambridge: Cambridge University Press, 2009

– Eric T. Olson, What Are We?: A Study in Personal Ontology, Oxford: Oxford University Press, 2007

– James Warren, Facing Death: Epicurus and His Critics, Oxford: Clarendon Press, 2008