logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Socijalna politika Rose Luxemburg

Naziv kolegija: Socijalna politika Rose Luxemburg
Nositeljica/izvođačica: dr. sc. Ankica Čakardić, doc.
Status kolegija: izborni
Trajanje: 1 semestar, 2 sata tjedno
Oblik nastave: seminar i diskusija
ECTS: 3 boda (nastava: 1 bod, redovito praćenje: 1 bod, završni pismeni rad ili referat u kolegiju: 1 bod)
Jezik: hrvatski
Uvjeti za upis seminara: nema
Način praćenja kvalitete nastave: redovito pohađanje nastave (dopuštena najviše 3 izostanka), sudjelovanje u diskusiji, referat o izabranoj temi kolegija ili završni esej, konzultacije; sveučilišna anketa
Cilj kolegija: Prikazati osnovne kategorije socijalne politike u kontekstu političke ekonomije, imajući u vidu marksističku analizu kapitalizma i sistemsku kritiku neo/klasične deskripcije kapitalističkog načina proizvodnje. Također, cilj je i razvoj sposobnosti za kritičko oblikovanje mišljenja, uvježbavanje validnih argumentacijskih postupaka vezanih uz teze nekih heterodoksnih političkih ekonomija i sustavnije dovođenje u vezu s drugim filozofskim disciplinama (poput filozofije politike, filozofije roda i epistemologije).
Opis kolegija: Fokus seminara u zimskom semestru bit će na historijskom i problemskom prikazu socijalne politike, njezinih modela i strategija. Centralna referenca seminara će biti djela Rose Luxemburg, koja će nam, uz ostalo, biti polazišna točka za raspravu i o suvremenom stanju socijal-demokracije i socijalne politike.

 Prikaz kolegija

1.     Uvodne napomene o ciljevima seminara, literaturi i sadržaju pojedine izvedbene cjeline

2.     Uvod u socijalnu politiku

3.     Uvod u socijalnu politiku

4.     Uvod u socijalnu politiku

5.     Socijalna politika i politička ekonomija – Karl Marx

6.     Socijalna politika i politička ekonomija – Karl Marx

7.     Socijalna poltika i politička ekonomija – Karl Marx

8.     Osnovno pojmovlje i teme iz radova Rose Luxemburg

9.     Osnovno pojmovlje i teme iz radova Rose Luxemburg

10.  Teorija akumulacije kapitala Rose Luxemburg – rad

11.  Teorija akumulacije kapitala Rose Luxemburg – kapitalizam

12.  Teorija akumulacije kapitala Rose Luxemburg – društveno-ekonomski odnosi

13.  Teorija akumulacije kapitala Rose Luxemburg – društvena reprodukcija

14.  Zaključno izlaganje i diskusija

 

Obavezna literatura:

Luxemburg, Rosa: Izabrani spisi, Zagreb: Naprijed, 1974.

Luxemburg, Rosa: Uvod u nacionalnu ekonomiju, Zagreb: Izvori i tokovi, 1975.

Luxemburg, Rosa: Akumulacija kapitala. Prilog ekonomskom objašnjenju imperijalizma, Beograd: Kultura, 1955.

Hudis, Peter i Anderson, Kevin B: The Rosa Luxemburg Reader, Monhtly Review press, 2004.

Dopunska literatura:

Marx, Karl: Kapital – kritika političke ekonomije: I-III, Beograd: BIGZ Prosveta, 1973.

Dunayevskaya, Raya: Rosa Luxemburg, Women’s Liberation, and Marx’s Philosophy of Revolution, New Jersey: Humanities Press, 1981.

Polanyi, Karl: The Great Transformation, Boston: Beacon Press, 1954.

Poulantzas, Nicos: State Power Socialism, London: Verso, 1978.

Ricardo, David: Načela političke ekonomije, Zagreb: Kultura, 1953.