logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Seminar iz povijesti filozofije: Spinoza, Etika

Naziv predmeta: Seminar iz povijesti filozofije
Naziv kolegija: Spinoza, Etika
Izvoditelj kolegija: dr. sc. Igor Mikecin, doc.
ECTS bodovi: 3 ECTS boda
Nastavni jezik: hrvatski
Trajanje kolegija: ljetni semestar akad. god. 2012./13., 2 sata tjedno
Status kolegija: izborni
Oblik nastave: seminar
Opis kolegija: Kolegij ima zadaću da pruži uvod u studij Spinozine Etike (objavljena 1677. godine), a težište stavlja na prva dva dijela: O Bogu i O naravi i porijeklu uma. Nauk o supstanciji ili o Bogu – Spinozina ontoteologika – temelj je cjelokupnog Spinozinog filozofijskog sustava, počevši od gnoseologije preko nauka o afektima ili etike u užem smislu riječi pa sve do politike. Spinoza nadilazi kartezijanski ontologički dualizam poimajući kogitaciju i ekstenziju kao dva od beskonačnog mnogih atributa jedne jedine beskonačne supstancije. U oslonu na nauk o atributima Spinoza u drugom dijelu Etike razvija svoj nauk o spoznaji koji do svoga vrhunca dospijeva u intuitivnoj spoznaji supstancije, koja se određuje i kao inelektualna ljubav Boga.
Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: seminar iz povijesti filozofije koji je neposredno povezan s kolegijima iz predmeta Povijest filozofije I-VI posvećenim grčkoj filozofiji, kao i s predmetom Grčka filozofija I-II. Njegovim pohađanjem studenti se osposobljavaju za svladavanje prvog dijela ispitnih obveza iz predmeta Povijest filozofije I-VI, koji se odnosi na filozofiju u starom vijeku, odnosno grčku filozofiju.
Nastavne metode: studentsko seminarsko izlaganje na zadanu temu i zajednička rasprava povodom toga izlaganja, zajedničko čitanje i tumačenje filozofijskog teksta pod vodstvom nastavnika, rasprava i razgovor na osnovi proučenog teksta pod vodstvom nastavnika
Obveze studenata: redovito pohađanje nastave, pripremanje za nastavu čitanjem i proučavanjem zadane literature, aktivno sudjelovanje u nastavi tumačenjem pročitanog teksta, vođenjem rasprave i razgovora, te seminarskim izlaganjem na zadanu temu, pisanje seminarskog rada na zadanu temu

Način provjere znanja: pregled seminarskih radova i konzultacije između nastavnika i studenata o seminarskim radovima, praćenje seminarskog izlaganja, praćenje pripremljenosti studenata za seminar kroz tumačenje teksta, raspravu i razgovor pod vodstvom nastavnika

 

Sadržaj kolegija po tjednima:

1.     Geometrijska metoda demonstracije

2.     Spinozin pojam supstancije

3.     Nužnost supstancije

4.     Jedinost i jednostavnost supstancije

5.     Beskonačnost supstancije

6.     Bog i supstancija

7.     Causa sui

8.     Determinizam i nužnost

9.     O naravi i porijeklu uma

10.  Protežnost i razabiranje

11.  Duša i tijelo

12.  Stupnjevi spoznaje

13.  Ideje

14.  Intiutivna spoznaja

 

Literatura:

I. Primarna literatura

  • Spinoza, B. de., Etika, Zagreb, 2000.

II. Dopunska literatura

  • Nadler, S., Spinoza’s Ethics. An Introduction, Cambridge, 2006.
  • Hampe, M. / Renz, U. / Schnepf R., Spinoza’s Ethics. A Collective Commentary, Leiden-Boston, 2011.

III. Izdanja izvornog teksta

  • Spinoza, B. de, Opera, vol. 2: Ethica, hrsg. von Carl Gebhardt, Heidelberg, 1925, 21973.