logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Spinozina filozofija politike

Naziv kolegija: Spinozina filozofija politike
Nastavnici:  doc. dr. Raul Raunić
ECTS: 3 boda
Jezik: hrvatski
Trajanje: zimski semestar
Status: izborni
Oblik nastave: seminar
Uvjeti za upis: nema
Studentske obveze: Redovito pohađanje seminara, sudjelovanje u raspravama, uvodno izlaganje ili pisani uradak.
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: konzultacije i Sveučilišna anketa
Cilj kolegija: 1.)  Analizirati i razumjeti Spinozine historijske i konceptualne argumente  u oblikovanju modernoga  političkog autoriteta  i zapadne političke kulture, koje se očituju u razmatranju : a) odnosa prirodnog i građanskog prava u kontekstu njegove naturalističke metafizike moći; b) odnosu racionalne i iskustvene metode u razumijevanju političkog autoriteta; c) odnosu vjere i uma, teologije i filozofije, crkvene i političke vlasti; d) konstituciji političkog poretka i njegovih oblika;  e) odnosu političke slobode i etičkog ideala intelektualne slobode; f) vrijednosti tolerancije i mira.  2.) Usporediti Spinozinu filozofiju s novovjekovnim filozofijama politike Machiavellijem; Hobbesom, Lockeom i Rousseauom.  3.) Istaknuti Spinozin značaj i recepciju Spinozina djela.
Korištene metode: predavanje, uvodna izlaganja studenata, rasprave i dijalog

 

Sadržaj kolegija:

1. Dogovor o radu i uvodno izlaganje Spinozina filozofija politike

2. Tractatus Theologico-Politcus (TTP): Predgovor, Glava I i II. (O proroštvu i prorocima)

3. TTP ,Glave III. i IV. (O sretnom životu i božanskom zakonu)

4. TTP, Glave V. i VII. ( O ceremonijama i tumačenju pisma).

5. TTP, Glave  XIII i XIV   ( Vjera i um,)

6. TTP, Glave XV (teologija i filozofija)

7. TTP, Glave XVI ( O temeljima republike)

8. TTP, Glava XVII i XVIII, (O granicama prava i moći države, O crkv.i drž. autoritetu)

9. TTP, Glava XIX  . (O crkvenom i državnom autoritetu, o miru u državi)

10. TTP, Glava XX (Sloboda građanina i sloboda republike).

11. Tractatus Politicus (TP), Glava I. i II. (Uvod, O prirodnom pravu)

12. TP, Glava III.  IV. i V.  (O pravu političkih vlasti i najboljem obliku vlasti)

13. TP, Glava VI. VII ( O monarhiji)

14. TP, Glava VIII., IX, X. (O aristokraciji)

15.TP, Glava XI. ( O demokraciji – nedovršeno pog. i završna rasprava)

 

Literatura:

Obvezatna:

 • Benedikt de Spinoza, Teologijsko – politička rasprava, Demetra, Zagreb 2006.
 • Benedikt de Spinoza, Politička rasprava, Demetra, Zagreb 2006.
 • Stanley Rosen, „Benedict Spinoza“ u: Povijest političke filozofije, (ur. Strauss/Cropsey), Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb 2006. str.323-336.

Preporučena:

 • Spinoza, B., Etika, Demetra, Zagreb 2000.
 • Cambridge Companion to Spinoza, (ed. Curley Edwin), Cambridge, CUP, 1996., osobito:
 • Curley, E.,  „Kissinger, Spinoza and Genghis Khan“ in: The Cambridge Companion to Spinoza“ (ed. Garrett D.) C.U.P. NeyYork  1996. p. 315-342.
 • Curley, E., „The State of Nature and Its Law in Hobbes and Spinoza“, u:  Philosophical Topics, vol. 19, no 1, Spring 1991.
 • Deleuze, G., Spinoza: praktička filozofija, Demetra, Zagreb 2011.
 • Den Uyl, D., “Passion, State and Progres: Spinoza and Mandeville on the Nature of Human Association”, Journal of the History of Philosophy, 1987, 25(3), pp. 369-395.
 • Geismann, G., „Spinoza – Beyond Hobbes and Rousseau“ Journal of the History of Ideas, Vol. 52. No 1.
 • Hampshire, S., Spinoza: An Introduction to his Philosophical Thought, Penguin, 1988.
 • Malcolm, N., “Hobbes and Spinoza”, The Cambridge History of Political Thought 1450 – 1700. Ed. J.H. Burns, Cambridge, Cambridge UP, pp. 530-560.
 • Mara, G., “Liberal Politics and Moral Excellence in Spinoza’s Political Philosophy”, Journal of the History of Philosophy, 1982,  20 (2), pp. 129-150.
 • McShea J. R. The Political Philosophy of Spinoza, Columbia University Press, 1968.
 • Rosenthal, M.,  “Tolerance as a Virtue in Spinoza’s Ethics”,  Journal of the History of Philosophy, 2001, 39 (4), pp.535-557.
 • Smith, S., B., „What Kind of Democrat Was Spinoza?“, Political Theory, Vol. 33, No. 1 (2005)
 • Steinberg,  J., „Spinoza’s Political Philosophy“, Stanford Encyclopedia of Philosophy
 • Steinberg, J., “Spinoza on Civil Liberation”, The Journal of Political Philosophy, 2009, 47 (1),  pp. 35-58.
 • Wolfson, H. A., The Philosophy of Spinoza, Harvard University Press, Cam./Massa., 1983