logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Suvremena estetika: Paradigme suvremene estetike

Naziv predmeta: Suvremena estetika
Naziv kolegija: Paradigme suvremene estetike
Nastavnica: prof.. dr. Gordana Škorić
ETCS: 6 bodova, za studente ostalih grupa prema njihovim programima za izborne predmete
Jezik: hrvatski
Trajanje: ljetni semestar, 4 sata tjedno
Status: izborni za studente filozofije, izborni za ostale studente
Oblik nastave: predavanja
Ispit: usmeni
Uvjeti za upis: upisan III. semestar studija filozofije i ostalih studija.
Opis predmeta: izborna su predavanja namijenjena studentima s posebnim interesom za estetiku. Teme i obvezna literatura zasnivaju se na problemima refleksije o umjetnosti i lijepome 20. stoljeća i na uspostavljanju dijaloga s teorijom književnosti, likovnih i glazbenih umjetnosti odnosno audiovizualnih medija.
Cilj: Suvereno snalaženje u suvremenom teorijskom krajoliku.

 

Sadržaj kolegija:

1. Upoznavanje s ciljevima i sadržajem kolegija, literaturom i načinima rada.

2. Pretpostavke razumijevanja promjena paradigmi u suvremenoj estetici

3. marksizam: Lukács, Bloch

4.      «           : Benjamin, Adorno

5. paradigma jezika: Heidegger, Gadamer

6.               «            , strukturalizam, dekonstrukcija: Barthes, Derrida

7. Moderna i pretpostavke utemeljenja postmoderne

8.  Vattimo, Lyotard

9. Estetički obrat: promjene u pojmu estetike uključivanjem dizajna, mode, medija

10. Razlikovanja spram povijesnih paradigmi: antika – Platon, Aristotel

11.                   «                                              : srednjovjekovne koncepcije

12.                   «                                              : epoha estetike, Baumgarten

13.                   «                                              :           «          , Kant

14.                   «                                              :           «          , Hegel

15.                   «                                              :           «          , Schelling

16. Koncepcije 19. stoljeća: Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche

 

Suvremena estetika – ispitna literatura

Obvezna 

R. Bubner, Estetsko iskustvo

E. Grassi, Moć mašte                                            

R. Barthes, Carstvo znakova

Vizualna kultura, ur. Ch. Jencks

A.C. Danto, Preobražaj svakidašnjeg                 

P. Virilio, Brzina oslobađanja

Dodatna                    

  • W. Welsch, Äesthetisches Denken
  • G. Dorfles,  Kič
  • N. Goodman,  Jezici umjetnosti
  • R. Lachman, Phantasia, Memoria, Rhetorica
  • Nova filozofija umjetnosti, ur. D. Pejović
  • Za umjetnost, ur. G. Škorić

Literatura uz kolegij: Šuvaković, Pojmovnik suvremene umjetnosti; Lukács, Teorija romana, Bloch, O umjetnosti, Benjamin, Estetički ogledi, Adorno, Estetička teorija, Heidegger o biti umjetnosti,Gadamer,Ogledi o filozofiji umjetnosti, Barthes, Carstvo znakova, Derrida,O gramatologiji, Vattimo: Kraj moderne, Lyotard, Postmoderno stanje, A.C. Danto, Nasilje nad ljepotom; Rancière, The Politics of Aesthetics; Michaud, Umjetnost u plinovitu stanju; Tatarkjevič, Istorija šest pojmova; Grlić, Estetika I.-IV.; Koppe, Grundbegriffe der Aesthetik; Barck u.a. (Hrsg.), Aesthetische Grundbegriffe; Eco, Povijest ljepote; Levison (ed.), The Oxford Handbook of Aesthetics; Cooper (ed.), Blackwell Companion o Aesthetics; Gaut/McIver Lopes, The Routledge Companion to Aesthetics; Grassi, teorija o lepom u antici; Assunto, Teorija o lepom u srednjem vijeku; Maritain, Umjetnost i skolastika; Eco, Umjetnost i ljepota u srednjovjekovnoj estetici; Paetzold, Aesthetik des deutschen Idealismus; Schulz, Metaphysik des Schwebens;