logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Uvod u filozofiju II (doc. dr. M. Tokić)

Naziv predmeta: Uvod u filozofiju II
Izvoditelj kolegija: dr. sc. Marko Tokić, doc.
ECTS bodovi: 3 ECTS boda
Nastavni jezik: hrvatski
Trajanje kolegija: 1 (ljetni) semestar, 2 sata tjedno
Status kolegija: obvezni
Oblik nastave: predavanje
Opis kolegija: Umjesto puko historijskog prikaza razvoja filozofije ili isticanja razlika između pojedinih filozofa u vezi problematiziranja osnovnih postavki filozofije, svrha kolegija je iznijeti pitanje o jednom kao izvorišnoj moći života, spoznaje i bitka. Poglavito će se propitivati odnos jednog i bitka, s jedne strane, te priroda jednog u vidu onoga transcendentnog, s druge strane. Studenti/ce će u konačnici dobiti uvid u ključne metafizičke teme i pojmove, povijesnofilozofijski pregled razvoja metafizike, kao i temeljni uvid u odnos filozofije i religije.
Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: kolegij služi kao uvod u studij filozofije, a osobito povijesti filozofije. Usko je povezan s predmetom Povijest filozofije I-VI i Grčka filozofija I-II.
Nastavne metode: predavanje
Obveze studenata: redovito pohađanje nastave i priprema za nastavu
Način provjere znanja: konzultacije i usmeni ispit

Osnovne tematske jedinice:

 • Parmenidovo shvaćanje jedinstva bitka
 • Razlika između pitagorovskog i novopitagorovskog učenja o jednom
 • Ideja onoga dobrog u Platona
 • Etički smisao bitka u Platona
 • Staroakademijski nauk o prethodnosti jednog
 • Platonička hijerarhija bitka
 • Aristotel o jednom i bitku
 • Plotinovo učenje o jednom
 • Plotinovo učenje o jedinstvu ideja i uma
 • Plotinovo učenje o mističnom sjedinjenju s jednim
 • Metafizičko poimanje podrijetla zla

Literatura:

 • Diels, H., Predsokratovci 1, Naprijed, Zagreb 1983.
 • Aristotel, Metafizika, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 1992.
 • Aristotel, Fizika, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 1992.
 • Platon, Država, Naklada Jurčić, Zagreb, 2009.
 • Platon, Fileb, u: Platon, Fileb/Teetet, Naprijed, Zagreb 1979.
 • Platon, Parmenid, Demetra, Zagreb 2002.
 • Plotin, Eneade VI, Književne novine, Beograd 1984.

Preporučena literatura:

 • Barbarić, D., Ideja dobra. Platonova Politeia VI i VII, Zagreb 1995.
 • Dodds, E. R., Platonov Parmenid i porijeklo neoplatoničkog pojma Jedno, u: Scopus, 2/1, 1997., 95–113.
 • Grgić, M. H., Znanje i mijena. Parmenidova dva nauka, KruZak, Zagreb 1996.
 • Merlan, P., From Platonism to Neoplatonism, Marytinus Nijhoff, The Hague 1953.
 • Renehan, R., On the Greek Origins of the Concepts of Incorporeality and Immateriality, in: Greek, Roman and Byzantine Studies, 21, 1980., 105-138.
 • The Cambridge Companion to Plotinus (ed. Lloyd, P, G.), Cambridge University Press, Cambridge 1996.