Redovni ljetni ispitni rok u akad. god. 2017.2018.

Obvezni kolegiji:

Akustička fonetika 19. i 26.6., 3.7. u 12 sati, B320
Artikulacijska fonetika + govorne vježbe 18.6. u 9 sati, B320; 26.6. u 12 sati, B320, 2.7. u 15.30 sati, B320
Fonetska transkripcija + govorne vježbe 12., 19. i 26.6. u 14 sati, B320
Govorna tehnologija 14. i 21.6.; 12.7. u 12 sati – javiti se na mail
Opća fonetika 12. i 19.6.; 3.7. u 12 sati, B315
Ortoepija hrvatskoga jezika I + govorne vježbe 11. , u 10, 18.6. u 11, A209; 2.7. u 14 sati, A209
Govorništvo 19. i 26.6.; 10.7. u 12 sati
Lingvistika govora 12. i 26.6.; 3.7. u 9 sati, B315
Slušanje i govor 11. i 18.6. u 12 sati, D-4; 2.7. u 14 sati, B320 (pisani)
Ortofonija 13. i 20.6.; 4.7. u 11 sati, B320
Razvoj govora 12. i 19.6.; 3.7. u 9 sati, B320 (pisani)
Govornička argumentacija 19. i 26.6.; 10.7. u 11 sati
Metodika govorništva 12. i 26.6.; 3.7. u 9 sati, B315
Metodika rada na govoru u elektroničkim medijima 13. i 20.6.; 4.7. u 11 sati, B320
Govorničke vrste 12. i 19.6.; 3.7. u 12 sati, B315
Metodika fonetske njege glasa i izgovora (ind. pristup) 11. , u 10, 18.6. u 11, A209; 2.7. u 14 sati, A209
Audiologija i spaciocepcija 13. i 20.6.; 4.7. u 12 sati, SUVAG
Audiotehnika 12. i 19.6.; 3.7. u 9 sati, B320
Govorni poremećaji i metodika njihova popravljanja 11., 18. i 26.6.; 2. i 9.7. u 12 sati, SUVAG
Metodika individ. pristupa rehabilitaciji slušanja i govora 11. i 18.6. u 12 sati, D-4; 2.7. u 14 sati, B320
Slušni poremećaji i metodika rehabilitacije slušanja 11. i 18.6. u 12 sati, D-4; 2.7. u 14 sati, B320
Akustička fonetika – seminar 19. i 26.6., 3.7. u 14 sati, B317
Metodologija znanstvenog rada 13. i 20.6.; 4. i 11.7. u 11 sati, B312
Statistika 12. i 19.6. u 16 sati, D-7; treći rok prema dogovoru
Istraživanje proizvodnje govora 18.6. u 9 sati, B320; 26.6. u 12 sati, B320, 2.7. u 15.30 sati, B320
Psihoakustika – seminar 12. i 19.6.; 3.7. u 12 sati, B315
Računalna analiza i sinteza govora 14. i 21.6.; 12.7. u 12 sati – javiti se na mail

Izborni kolegiji:

Fonetika i fonologija 12. i 19.6.; 3.7. u 9 sati, B320
Fonetska korekcija (NM) 12. i 19.6.; 3.7. u 9 sati, B320
Fonetska korekcija izgovora 12. i 19.6.; 3.7. u 9 sati, B320
Govor masovnih medija 13. i 20.6.; 4.7. u 11 sati, B320
Govorništvo za nastavnike (NM) 19. i 26.6.; 10.7. u 12 sati
Istraživanja percepcije govora 13. i 20.6.; 4. i 11.7. u 11 sati, B312
Koartikulacija 18.6. u 12 sati, B317; 27.6. u 10 sati, B317, 2.7. u 15.30 sati, B317
Neurofonetika 12. i 28.6.; 5.7. u 11 sati
Neurolinguistics 11. i 18.6. u 12 sati, D-4; 2.7. u 14 sati, B320 (pisani)
Neverbalna komunikacija 11. , u 10, 18.6. u 11, A209; 2.7. u 14 sati, A209
Ortoepija hrvatskoga jezika II 12. i 26.6.; 3.7. u 9 sati, B315
Povijest govorništva 19. i 26.6.; 10.7. u 10 sati
Proizvodnja govora (NM) 18.6. u 9 sati, B320; 26.6. u 12 sati, B320, 2.7. u 15.30 sati, B320
Prozodija riječi i rečenice 12. i 19.6.; 3.7. u 12 sati, B315
Psihoakustika 12. i 19.6.; 3.7. u 12 sati, B315
Research into speech perception 13. i 20.6.; 4. i 11.7. u 11 sati, B312
Retorika i stilistika 12. i 26.6.; 3.7. u 9 sati, B315
Speech and movement 11. i 18.6. u 12 sati, D-4; 2.7. u 14 sati, B320
Teorija informacije i komunikacije 14. i 21.6.; 12.7. u 12 sati – javiti se na mail
Učenje stranog jezika 12., 19. i 26.6. u 14 sati, B320