DEKANSKI ROK U AKAD.GOD. 2016./2017.

Obvezni kolegiji:

Akustička fonetika 25.9. u 9 sati, B320
Artikulacijska fonetika + govorne vježbe 25.9. u 9 sati, B320
Fonetska transkripcija + govorne vježbe 25.9. u 12.30 u B320
Govorna tehnologija 29.9., javiti se na mail
Opća fonetika 29.9. u 12 sati, B318a
Ortoepija hrvatskoga jezika I + govorne vježbe 26.9. u 9 sati, B320
Govorništvo 26.9. u 11 sati, B320
Lingvistika govora 28.9. u 10 sati u B318a
Slušanje i govor 25.9. u 12 sati, B315
Ortofonija 26.9. u 11 sati, B320
Razvoj govora 25.9. u 12 sati, B315
Govornička argumentacija 26.9. u 10 sati, B318
Metodika govorništva 28.9. u 10 sati u B318a
Metodika rada na govoru u elektroničkim medijima 26.9. u 11 sati, B320
Govorničke vrste 29.9. u 12 sati, B318a
Metodika fonetske njege glasa i izgovora (ind. pristup) 26.9. u 9 sati, B320
Audiologija i spaciocepcija 27.9. u 8 sati, SUVAG
Audiotehnika 29.9., javiti se na mail
Govorni poremećaji i metodika njihova popravljanja 29.9. u 12 sati, SUVAG
Metodika individ. pristupa rehabilitaciji slušanja i govora 27.9. u 11 sati, B312
Slušni poremećaji i metodika rehabilitacije slušanja 25.9. u 12 sati, B315
Akustička fonetika – seminar 25.9. u 14 sati, B317
Metodologija znanstvenog rada 27.9. u 11 sati, B312
Statistika  27.9. u 8 sati, DII
Istraživanje proizvodnje govora 25.9. u 14 sati, B317
Psihoakustika – seminar 29.9. u 12 sati, B318a
Računalna analiza i sinteza govora 29.9., javiti se na mail

Izborni kolegij:

Fonetika i fonologija 25.9. u 12 sati, B315
Fonetska korekcija izgovora 25.9. u 12 sati, B315
Govor i pokret 25.9. u 12 sati, B315
Govor masovnih medija 26.9. u 11 sati, B320
Govorništvo za nastavnike (NM) 26.9. u 12 sati, B318
Koartikulacija 25.9. u 14 sati, B317
Neurofonetika 28.9. u 12 sati, B320
Neurolinguistics 25.9. u 12 sati, B315
Neverbalna komunikacija 26.9. u 9 sati, B320
Ortoepija hrvatskoga jezika II 28.9. u 10 sati u B318a
Povijest govorništva 26.9. u 11 sati, B318
Proizvodnja govora (NM) 25.9. u 9 sati, B320
Prozodija riječi i rečenice 29.9. u 12 sati, B318a
Psihoakustika 29.9. u 12 sati, B318a
Research into speech perception 27.9. u 11 sati, B312
Retorika i stilistika 28.9. u 10 sati u B318a
Scenski govor 26.9. u 11 sati, B320
Teorija informacije i komunikacije 29.9., javiti se na mail
Učenje stranog jezika 25.9. u 12.30 u B320