Odsjek za germanistiku Filozofski fakultet Sveuilite u Zagrebu
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Opis kolegija: Književni seminar – Kriminalistički roman Ispis

Naziv kolegija: Književni seminar - Kriminalistički roman

Izvođač/ica: dr. sc. Milka Car Prijić, doc.

ECTS bodovi: 3

Jezik: njemački

Trajanje: 1 semestar

Status: izborni

Oblik nastave: 2 sata predavanja tjedno

Uvjeti upisa: nema

Ciljevi: U sklopu kolegija bit će riječi o žanrovskom određenju kriminalističkog romana i njegovim poetološkim pretpostavkama. Povrh toga, prikazat će se razvoj kriminalističkog romana od pojavnih oblika u 19. stoljeću sve do suvremenih interpretacija žanra u 21. stoljeću. Težište kolegija bit će na prikazu glavnih razvojnih tendencija kriminalističkog romana – od proučavanja ranih žanrovskih obilježja kod E.T.A. Hoffmanna sve do propitivanja pravila žanra u kontekstu postmoderne kulture.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Uz produbljena znanja o načinu funkcioniranja književnog teksta, promatrat će se uloga romana u proučavanju “poetike kulture”. Kolegij studente treba osposobiti za analizu i interpretaciju žanrovskih pravila i književnih vrsta; uz povećanu sposobnost kritičke recepcije relevantne teorijske literature i njezine primjene u okviru odabrane teme. Pažnja će se posvetiti razvijanju sposobnost kritičke refleksije o metodološkim i teorijskim pitanjima u tekstovima.

Korištene metode: predavanje, referati polaznika, diskusija o primarnoj i sekundarnoj literaturi.

Sadržaj: 1. Dogovor o silabusu i raspored zadataka. 2. Kriminalistički roman: određenje i problemi žanrovskih određenja. 3. Kriminalistički roman – povijesni pregled: kraj 19. i prva polovica 20. stoljeća. 4. Kriminalistički roman – povijesni pregled: druga polovica 20. stoljeća. 5-6. Schiller: Der Geisterseher. Anticipacija žanra. 6-7. E.T.A Hoffmann kao prototip kriminalističkog teksta. 8-9. Kriminalistička novela i realistički koncepti 19. stoljeća: T. Fontane i C. F. Meyer 10-11. Kriminalistički roman u prvoj polovini 20. stoljeća: F. Dürrenmatt. 12. Kriminalistički roman u drugoj polovini 20. st.: W. Haas. 13-14. Kriminalistički žanr u 21. stoljeću: između tradicije i prevrednovanja.

Literatura: A. Obvezatna: Primarna: 1. Friedrich Schiller: Der Geisterseher. 2. E. T. A. Hoffmann: Das Fräulein von Scuderi 3. C. F. Meyer: Die Richterin 4. Th. Fontane: Unterm Birnbaum 5. F. Glauser: Wachtmeister Studers erste Fälle. Kriminalgeschichten. 6. F. Dürrenmatt: Der Verdacht i/ili Das Versprechen. 7. W. Haas: Der Knochenmann 8. F. v. Schirac: Verbrechen (izbor)
Sekundarna: odabrana poglavlja iz: 1. Jochen Vogt: Der Kriminalroman. München: Fink 1971. 2. Peter Nusser: Der Kriminalroman. Stuttgart/Weimar: Metzler 1992. (na temelju skripte s tekstovima) - - B. Dopunska: Erhard Schütz: Zur Aktualität des Kriminalromans. München: Fink 1978; F. Aspetsberger/D. Strigl: Zum Kriminalroman der Gegenwart. Innsbruck/Wien: Studienverlag 2004; V. Žmegač: Der wohltemperierte Mord: zur Theorie und Geschichte des Detektivromans. Weinheim: Athenäum 1971.

Studentske obveze i kontrola uspjeha: Studenti su dužni pohađati predavanje, redovito čitati prema rasporedu rada, sudjelovati u raspravi i pripremiti jedno usmeno izlaganje. Kolegij završava usmenim ispitom.