Odsjek za germanistiku Filozofski fakultet Sveuilite u Zagrebu
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Opis kolegija: Njemačko-hrvatski jezični dodiri Ispis

Naziv kolegija: Njemačko-hrvatski jezični dodiri

Izvođač/ica: dr. sc. Velimir Piškorec, red. prof.

ECTS bodovi: 3

Jezik: njemački

Trajanje: 1 semestar

Status: obvezatni

Oblik nastave: 1 sat predavanja i 1 sat seminara

Uvjeti upisa: nema

Ciljevi: usvajanje znanja o društvenopovijesnim i sistemskolingvističkim aspektima njemačko-hrvatskih jezičnih dodira, senzibiliziranje za sociolingvističku i dijalekatnu raslojenost hrvatskoga i njemačkoga jezika u njihovim međusobnim prožimanjima.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Davanjem uvida u povijesne, društvene, kulturne i sistemskolingvističke aspekte njemačko-hrvatskih jezičnih dodira kolegij je komplementaran kolegijima Jezik i kultura te Njemačko-hrvatski književni odnosi kao obveznim kolegijima. Kolegij je također komplementaran izbornim seminarima Dodirno jezikoslovlje, Ekolingvistika i Jezične biografije.

Korištene metode: frontalna nastava, individualni i grupni rad, diskusija

Sadržaj: 1. Uvodna razmatranja o njemačko-hrvatskim jezičnim dodirima, 2. Njemački jezik u Zagrebu, 3. Njemački jezik u Vojnoj krajini, 4. Njemački jezik u Osijeku - Esseker Deutsch, 5. Podunavski Nijemci, 6. Povijest nastave njemačkoga jezika u Hrvatskoj, 7. Povijest hrvatske germanistike, 8. Hrvatski migranti u Njemačkoj, 9. Gradišćanski Hrvati, 10. Germanizmi u hrvatskome - onomaziološki aspekti, 11. Germanizmi u hrvatskome - fonološka adaptacija, 12. Germanizmi u hrvatskome - morfološka adaptacija, 13. Prebacivanje kodova - njemački i hrvatski, 14. Jezičnobiografski aspekti njemačko-hrvatske dvojezičnosti.

Literatura: Glovacki-Bernardi, Zrinjka: Deutsche Lehnwörter in der Stadtsprache von Zagreb / Stanko Žepić: Deutsche Grammatiken kroatischer Verfasser in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Frankfurt am Main et. al.: Peter Lang, 1998.. - Petrović, Velimir (Hrsg.): Essekerisch - Das Osijeker Deutsch. Wien: Edition Präsens, 2001. - Piškorec, Velimir: Deutsches Lehngut in der kajkavisch-kroatischen Mundart von Ðurđevec in Kroatien. Frankfurt am Main et al.: Peter Lang, 1997.

Studentske obveze i kontrola uspjeha: pismeni ispit i esej