Odsjek za germanistiku Filozofski fakultet Sveuilite u Zagrebu
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Opis kolegija: Književni seminar 1 - Eros i Tanatos Ispis

Naziv kolegija: Književni seminar 1 - Eros i Tanatos

Izvođač/ica: dr. sc. Marijan Bobinac, red. prof.

ECTS bodovi: 3

Jezik: njemački

Trajanje: 1 semestar

Status: izborni

Oblik nastave: 2 sata seminara tjedno

Uvjeti upisa: nema

Ciljevi: Psihoanalitička teorija nagona Sigmunda Freuda vodi preko široko shvaćenog pojma erosa do pojma nagona koji se, s jedne strane, sastoji od nagona za životom, erosa, koji stoji u znaku načela zadovoljenja potreba, te, s druge strane, od nagona za smrću, thanatosa, koji stoji u znaku bezvoljnosti. Polazeći od tih Freudovih uvida, koji do izražaja posebno dolaze u spisu Jenseits des Lustprinzips (1920), u seminaru će analizirati izabrani pripovjedni i dramski tekstovi s njemačkoga jezičnog područja nastali na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. Pri raspravi o tim djelima u prvom će planu stajati izrazit afinitet njihovih autora prema prožimanju fenomena ljubavi i smrti, a bit će riječi i o drugim važnim aspektima njihove strukture.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Uz produbljena znanja o raznim aspektima povijesti njemačke književnosti te o raznim fenomenima njemačke i europske društvene i kulturne povijesti, studenti svojim sudjelovanjem u seminaru, a napose u dijaloškoj formi rada, trebaju steći sljedeće stručno znanje i vještine: sposobnost analiziranja i interpretiranja književnih tekstova u njihovoj sadržajnoj i formalnoj složenosti; razumijevanje i opis književnih tekstova u kontekstu njihova nastanka i djelovanja (socijalni, estetski, kulturni, medijalni, biografski aspekti); refleksija o različitim konceptima tematskog okvira seminara i njihove primjene na predloženi književni korpus; refleksija o vlastitim čitalačkim iskustvima i pitanjima estetskog vrednovanja analiziranih tekstova; razumijevanje specifičnosti različitih književnih vrsta i rodova, pisanje seminarskih radova, iznošenje usmenih referata.

Korištene metode: diskusija, grupni rad

Sadržaj: 1. Teorijske premise odnosa erosa i thanatosa (1-3); Sigmund Freud: Jenseits des Lustprinzips (1-3); Gerhart Hauptmann: Vor Sonnenaufgang (5); Thomas Mann: Tristan (6); Thomas Mann: Der Tod in Venedig (7-8); Frank Wedekind: Lulu (9-10); Arthur Schnitzler: Das weite Land (11-12); Arthur Schnitzler: Fräulein Else (13); Robert Musil: Die Verwirrungen des Zöglings Törleß (14-15).

Literatura: A. Primarna: Sigmund Freud: Jenseits des Lustprinzips; Gerhart Hauptmann: Vor Sonnenaufgang; Thomas Mann: Tristan; Der Tod in Venedig; Frank Wedekind: Lulu; Arthur Schnitzler: Das weite Land; Fräulein Else; Robert Musil: Die Verwirrungen des Zöglings Törleß. - - B. Sekundarna: Sigmund Freud: Das Unbehagen in der Kultur. In: S. F.: Studienausgabe. Fragen der Gesellschaft/Ursprünge der Religion, Bd. IX, Frankfurt/M. 1975; Alice Pechriggl: Eros, Wien 2009 (= UTB Profile); Hermann Kurzke: Thomas Mann. Epoche – Werk – Wirkung, München 21991; Dagmar Lorenz: Wiener Moderne, Stuttgart – Weimar 1995 (= SM 290); Gotthart Wunberg: Jahrhundertwende. Studien zur Literatur der Moderne Tübingen 2001; Viktor Žmegač: Deutschsprachige Literatur der Jahrhundertwende, Königstein/Ts. 1981; Viktor Žmegač: Tradition und Innovation. Studien zur deutschsprachigen Literatur der Jahrhundertwende, Wien - Köln - Weimar 1993; Viktor Žmegač (Hg.): Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, 3 Bde, Königstein, 1979-1984.

Studentske obveze i kontrola uspjeha: seminarski rad