Odsjek za germanistiku Filozofski fakultet Sveuilite u Zagrebu
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Opis programa: Diplomski studij germanistike - kulturološki smjer Ispis

Temeljeći se na znanjima i vještinama stečenim na preddiplomskom studiju, diplomski studij germanistike – kulturološki smjer, koncipiran je tako da služi produbljivanju i nadopuni temeljnih znanja struke te dodatno kvalificira za poslove koji zahtijevaju primjenu znanstvenih spoznaja i metoda. Uz znanstvenu obradu germanističkih struka (prije svega književnosti i lingvistike), ovaj smjer posebnu pozornost posvećuje aspektima interkulturalnosti, ponajprije raznovrsnim dodirima njemačke i hrvatske kulture, jezika i književnosti, te multimedijalnosti. Usto, studenti mogu upisivati izborne kolegije iz srodnih disciplina. Studenti tijekom studija stječu sposobnost samostalnog bavljenja znanstvenim temama, uključujući sadržajnu i metodičku refleksiju. Nadalje, stječu povećanu sposobnost kritičke recepcije stručne literature i njezine primjene, osposobljavaju se za razumijevanje procesa oblikovanja književnog kanona, za razumijevanje i analizu odabranih književnih tekstova, te sposobnost teorijski usmjerenog prikupljanja, analize i prikaza korpusa odnosno podataka govorenoga i pisanog jezika. Studenti također stječu znanja iz odabranih područja znanosti o književnosti, lingvistike, kulturologije i teorije medija, te sposobnost uočavanja i tumačenja srodnosti i dodira njemačke kulture, književnosti i jezika s drugim, a napose s hrvatskom kulturom, književnošću i jezikom. Naposljetku studenti se osposobljavaju za pisanje opsežnijega znanstvenog teksta. Studenti su dužni položiti sve ispite, napisati propisane seminarske radove i ispuniti sve druge propisane obaveze. Studij završava završnim ispitom koji se sastoji od pisanja i obrane završnoga rada, preporučene dužine 50 kartica, odnosno 80 kartica ako je riječ o interdisciplinarnoj radnji. Završetkom diplomskoga studija studenti postaju sveučilišni magistri njemačkoga jezika i književnosti.