Odsjek za germanistiku Filozofski fakultet Sveuilite u Zagrebu
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Opis programa: Diplomski studij germanistike - nastavnički smjer Ispis

Diplomski studij germanistike nastavničkoga smjera zasnovan je na temeljnim disciplinama germanističke struke – proučavanju njemačkoga jezika, njemačke književnosti i kulture, zatim na posebnim znanstvenim disciplinama kao što su istraživanje procesa stjecanja jezika i didaktika nastave stranih jezika, posebno njemačkoga kao stranoga jezika. Studij uključuje i teorijsko i praktično stjecanje pedagoških kompetencija potrebnih za uspješno nastavničko djelovanje pri poučavanju njemačkoga jezika, kulture i književnosti, kao i obavljanje drugih djelatnosti nastavničke struke. Studenti obavljaju nastavnu praksu u predškolskim ustanovama, u osnovnim i srednjim školama te u drugim ustanovama upoznavajući organizaciju nastavnoga procesa i druge oblike djelovanja tih ustanova uz mentorovo vodstvo. Jedan dio nastavničkih kompetencija studenti stječu u obaveznim kolegijima pedagoško-psihološko-didaktičkoga modula (Didaktika, Psihologija odgoja i obrazovanja i Sustavna pedagogija), a drugi dio u okviru Germanistike. U izbornim kolegijima stječu kompetencije iz pojedinoga područja koje će im omogućiti stjecanje nekih posebnih znanja i umijeća za uspješno obavljanje posla nastavnika i stručnih suradnika u školama. Sveučilišni magistri edukacije nakon četiri semestra stekli su najmanje 120 ECTS bodova, od toga se najmanje 60 ECTS bodova odnosi na nastavničke kompetencije. Studijem su razvili sposobnost kritičkoga razmišljanja, usmenoga i pisanoga izražavanja, uporabe digitalnih medija; interdisciplinarnoga pristupa rješavanju problema, samostalnoga i timskoga rada te savjetovanja sa sustručnjacima; komunikacijskih i prezentacijskih vještina. Razvili su svijest o potrebi usavršavanja i obrazovanja, sposobnost organizacije vlastitoga cjeloživotnoga učenja, spremnost na praćenje razvitka struke. Mogu odrediti i objasniti sve glavne pojmove iz svoje struke. Mogu odrediti i objasniti promjene u ponašanju i sposobnostima tijekom djetinjstva, mladenaštva i u odrasloj dobi, glavne psihologijske i didaktičke pojmove, modele i metode istraživanja važne za učenje, poučavanje i odgajanje, čimbenike uspješnoga učenja i poučavanja, važnost i ulogu računala u obrazovanju te kritički usporediti različite obrazovne sustave i njihove ishode, uključujući vlastito i tuđe pedagoško djelovanje. Shvaćaju nastavu kao složen proces; poznaju mnogobrojna svojstva nastavnoga procesa i razumiju kako djeluju; razumiju problematiku određivanja ciljeva nastave. Mogu objasniti i primijeniti prikladne načine motivacije i održavanja razredne discipline te u vlastitu radu primijeniti kriterije dobre nastave. Mogu (samo)vrjednovati nastavu i postignuća učenika iz didaktičke perspektive, tj. promatrati i kritički analizirati različite vidove nastave: sadržaj, posredovanje, odnos učenika i nastavnika, nastavni ugođaj te na različite načine procjenjivati učenička postignuća i pojedinačno ih savjetovati. Stekli su sposobnost razumijevanja i proizvodnje stručnih tekstova, posebno s pedagoških područja; sposobnost primjene pojmova, metoda i spoznaja suvremene lingvistike pri analizi pojedinih vidova jezika i njegove uporabe. Poznaju lingvistički opis standardnoga njemačkoga jezika; razumiju obilježja suvremenoga njemačkoga jezika u njegovu povijesnomu razvitku; poznaju hrvatsko-njemačke kulturne, jezične i književne veze; kulture zemalja njemačkoga govornoga područja; mogu jezično i književno analizirati tekstove; poznaju teorije o procesu stjecanja jezika, posebno drugoga i ostalih stranih jezika; poznaju osobitosti procesa ovladavanja njemačkim kao drugim ili trećim jezikom; mogu pretraživati literaturu, baze podataka i druge izvore informacija. Poznaju najvažnije metode i postupke poučavanja njemačkoga jezika i književnosti prikladne za djecu, mlade i odrasle; načela poučavanja izgovora njemačkoga jezika, leksičkih jedinica, gramatičkih struktura i kulturoloških obilježja; načela poučavanja stranih jezika komunikacijskim pristupom; načela razvijanja prijamnih i proizvodnih vještina uporabe njemačkoga jezika. Stekli su sposobnost razvijanja međukulturalne kompetencije učenika njemačkoga kao stranoga jezika; sposobnost analize učeničkih jezika; sposobnost primjene strategija posredovanja znanja njemačkoga jezika i razvijanja komunikacijskih vještina uporabe njemačkoga jezika; sposobnost vrjednovanja udžbenika njemačkoga jezika. Svoja su teorijska i praktična znanja sposobni primijeniti i u samostalno izvedenoj nastavi u školi. Mogu na prikladan način pripremiti i posredovati nastavne sadržaje stvaralački osmišljavajući nastavne jedinice, odabrati način primjeren dobi učenika i sadržaju poučavanja, uključujući izradu vlastitih nastavnih materijala. Sposobni su razvijati učiteljske vještine, usvajati nove oblike učenja i poučavanja.