Odsjek za germanistiku Filozofski fakultet Sveuilite u Zagrebu
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Opis kolegija: Interkulturalni seminar – Narration/Geschlecht Ispis

Naziv kolegija: Interkulturalni seminar – Narration/Geschlecht

Izvođač/ica: dr. sc. Svjetlan Lacko Vidulić, izv. prof.

ECTS bodovi: 3

Jezik: njemački

Trajanje: 1 semestar / ljetni

Status: izborni

Oblik nastave: 2 sata seminara tjedno

Uvjeti upisa: nema

Ciljevi: Je li podjela ljudi na žene i muškarce ›prirodna danost‹ ili ›društveni konstrukt‹? Kako pripovjedni tekstovi sudjeluju u modeliranju roda? Analiza tekstova njemačke i južnoslavenskih književnosti iz razdoblja oko 1800. (s naglaskom na romantizmu) te oko 1900. godine (s naglaskom na književnosti moderne). Primjena rodno senzibilne naratološke analize na odabranom korpusu tekstova (F. Schlegel, F. Schiller, J. W. Goethe, Friedrich de la Motte Fouqué, recepcija ›Hasanaginice‹; Th. Fontane, P. Altenberg, A. Schnitzler, Th. Mann, A. G. Matoš; I. Bachmann). Interesi i prijedlozi studenata utjecat će na konačnu odluku o primarnoj literaturi.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Primjena i produbljivanje znanja o povijesti njemačke književnosti od 18. do 20. stoljeća. Nadovezivanje na osnove naratologije. Poveznica između: 1. sadržaja i kompetencija vezanih za kulturnopovijesni pregled, 2. interkulturnih sadržaja i kompetencija.

Korištene metode: Referati, diskusija o primarnoj i sekundarnoj literaturi.

Sadržaj: 1. Uvod: spol i rod kao sociokulturni konstrukti; akcenti rodne povijesti i rodne teorije (›genderstudies‹). 2. Osnovne postavke i instrumetarij rodno senzibilne naratologije. 3.-8. Konstrukcija roda u tekstovima razdoblja oko 1800. god. 9.-14. Konstrukcija roda u tekstovima razdoblja oko 1900. god.

Literatura: A. Obvezatna: Hadumod Bußmann, Renate Hof (Hgg.): Genus. Geschlechterforschung/ Gender Studies in den Kultur- und Sozialwissenschaften. Ein Handbuch, Stuttgart 2005. – Vera Nünning, Ansgar Nünning (Hgg.): Erzähltextanalyse und Gender Studies. Stuttgart, Weimar 2004. - - B. Dopunska: Philosophische Geschlechtertheorien. Ausgewählte Texte von der Antike bis zur Gegenwart, Stuttgart 2002.– Bettina Pohle: Kunstwerk Frau. Inszenierungen von Weiblichkeit in der Moderne. Frankfurt a. M. 1998. – Svjetlan Lacko Vidulić: Liebenheute. Postromantische Konstellationen der Liebe in der österreichischen Prosa der 1990er Jahre, Wien 2007.

Studentske obveze i kontrola uspjeha: Studenti su dužni redovito pohađati seminar, redovito čitati prema rasporedu rada, sudjelovati u raspravi, pripremiti jedno usmeno izlaganje i napisati seminarski rad.