Odsjek za germanistiku Filozofski fakultet Sveuilite u Zagrebu
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Opis kolegija: Njemačka novela 19. stoljeća Ispis

Naziv kolegija: Književni seminar 2 – „Njemačka novela 19. stoljeća“

Izvođač/ica: dr. sc. Milka Car, izv. prof.

ECTS bodovi: 3

Jezik: njemački

Trajanje: 1 semestar

Status: izborni

Oblik nastave: 2 sata predavanja tjedno

Uvjeti upisa: nema

Ciljevi: U sklopu kolegija bit će riječi o žanrovskom određenju novele i njezinim poetološkim pretpostavkama u književnosti njemačkog područja u 19 stoljeću. Prikazat će se razvoj žanra te ovisnost i književnopovijesnim epohama. Težište kolegija bit će na prikazu glavnih razvojnih tendencija žanra i značenju novele u razvoju pripovjednih oblika.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Uz produbljena znanja o načinu funkcioniranja književnog teksta, promatrat će se uloga novele u proučavanju književnopovijesnih epoha. Kolegij studente treba osposobiti za analizu i interpretaciju žanrovskih pravila i književnih vrsta; uz povećanu sposobnost kritičke recepcije relevantne teorijske literature i njezine primjene u okviru odabrane teme. Pažnja će se posvetiti razvijanju sposobnost kritičke refleksije o metodološkim, književno-povijesnim i teorijskim problemima novele.

Korištene metode: predavanje, referati polaznika, diskusija o primarnoj i sekundarnoj literaturi.

Sadržaj: 1. Dogovor o silabusu i raspored zadataka. 2. Novela: određenje žanra. Modernost novele u 19. st. 3. Novela i teorija novele u 19. stoljeću. 4.-5. Goetheova Novelle kao model žanra 6-7. Novelistika H. von Kleista. 8-9. Novela u romantizmu. 10-11. Novela u doba restauracije. 11-12. Novela i realistički koncepti 19. stoljeća: T. Fontane i C. F. Meyer 13-14. Novela i naturalizam.

Literatura: A. Obvezatna: Primarna: 1. J. W. Goethe: Geschichte von der schönen Krämerin, Novelle 2. H. v. Kleist: Auswahl aus Novellen. 3. F. de la Motte-Fouqué: Undine. 4. J. v. Eichendorff: Aus dem Leben eines Taugenichts. 5. E. T. A. Hoffmann: Das Fräulein von Scuderi 6. Anette von Droste-Hülshoff: Die Judenbuche. 7. C. F. Meyer: Die Richterin 8. Th. Storm: Der Schimmelreiter. 9. G. Keller: Romeo und Julia auf dem Dorfe. 10. G. Hauptmann: Bahnwärter Thiel. - Sekundarna: odabrana poglavlja iz: 1. Hugo Aust: Novelle. Stuttgart/Weimar: Metzler 2006. 2. Winfried Freund: Novelle. Stuttgart: Reclam 1998. (kopirana skripte s tekstovima) - - B. Dopunska: K. K. Polheim: Theorie und Kritik der deutsche Novelle von Wieland bis Musil. Tübingen: Niemeyer 1970; Benno von Wiese: Novelle. Stuttgart: Metzler 1978; Viktor Žmegač (Hg.): Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, 3 Bde, Königstein, 1979-1984.

Studentske obveze i kontrola uspjeha: Studenti su dužni pohađati nastavu, redovito čitati prema rasporedu rada, sudjelovati u raspravi i pripremiti jedno usmeno izlaganje. Kolegij završava usmenim ispitom.