Odsjek za germanistiku Filozofski fakultet Sveuilite u Zagrebu
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Opis kolegija: Poglavlja iz njemačke književnosti - Dokumentarna književnost Ispis

Naziv kolegija: Poglavlja iz njemačke književnosti - Dokumentarna književnost

Izvođač/ica: dr. sc. Milka Car Prijić, doc.

ECTS bodovi: 3

Jezik: njemački

Trajanje: 1 semestar

Status: izborni

Oblik nastave: 2 sata predavanja tjedno

Uvjeti upisa: nema

Ciljevi: U sklopu kolegija razmatrat će se funkcija i načini integracije dokumenta u književni tekst. Nakon kraćega uvodnog osvrta na teoriju i metodologiju rada s dokumentarnim tekstovima, bit će riječi o pojmu "dokumentarnosti" od pojavnih oblika u 19. stoljeću, preko ‘operativnih’ koncepcija, sve do postmodernog diskurziviranja dokumentarne građe. Težište kolegija bit će na prikazu glavnih razvojnih tendencija dokumentarne književnosti – od ranog integriranja dokumenata u književni tekst kod G. Büchnera, preko iskušavanja avangardističkih postupaka montaže, do poslijeratnoga kritičkog suočavanja s teretom prošlosti posredovanjem autentičnoga u dokumentarnoj građi, te destabilizacije statusa dokumenta u kontekstu postmoderne kulture.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Uz produbljena znanja o načinu funkcioniranja književnog i dokumentarnog teksta, promatrat će se uloga dokumenta u proučavanju “poetike kulture” jer dokumentarni postupci odražavaju ključne fenomene u povijesti književnosti 20. stoljeća. Kolegij studente treba osposobiti za analizu i interpretaciju hibridnih književnih vrsta; uz povećanu sposobnost kritičke recepcije relevantne teorijske literature i njezine primjene u okviru odabrane teme; te razvijati sposobnost kritičke refleksije o metodološkim i teorijskim pitanjima u tekstovima.

Korištene metode: predavanje, referati polaznika, diskusija o primarnoj i sekundarnoj literaturi.

Sadržaj: 1. Dogovor o silabusu i raspored zadataka. 2. Dokumentarna književnost: određenje i problemi žanrovske metodologije. 3. Dokumentarna književnost – povijesni pregled: kraj 19. i prva polovica 20. stoljeća. 4. Dokumentarna književnost – povijesni pregled: druga polovica 20. stoljeća. 5. G. Büchner: Dantons Tod kao prototip dokumentarne drame. 6. G. Büchner: tradicija i utjecaji. 7. Reportaža kao primjer žanra u doba Vajmarske republike. 8. E. E. Kisch: Der rasende Reporter. 9. Dokumentarno kazalište u doba politizacije književnosti. ‚Operativne’ koncepcije. 10. P. Weiss: Die Ermittlung. 11. Dokumentarizam u prozi: relativizacije i fragmentarizacija. Dokumentarna poetika kod A. Klugea. 12. A. Kluge: Lebensläufe. 13. Nova pozicija dokumentarnosti u prozi. Hans Magnus Enzensberger: Der kurze Sommer der Anarchie (izbor). 14. Postmodernizam i dokument: konstruiranje zbilje Christoph Ransmayer: Die Schrecken des Eises und der Finsternis.

Literatura: A. Obvezatna: Primarna: 1. G. Büchner: Dantons Tod. 2. E. E. Kisch: Der rasende Reporter. 3. P. Weiss: Die Ermittlung. 4. A. Kluge: Lebensläufe. 5. H. M. Enzensberger: Der kurze Sommer der Anarchie. 6. Christoph Ransmayer: Die Schrecken des Eises und der Finsternis (odabrana poglavlja). Sekundarna: odabrana poglavlja iz: 1. Ralf Schnell: Geschichte der deutschsprachigen Literatur seit 1945. Stuttgart/Weimar: Metzler 1993. 2. Irmgard Scheitler: Deutschsprachige Gegenwartsprosa seit 1970, Tübingen/Basel: Francke 2001. (na temelju skripte s tekstovima) - - B. Dopunska: Arnold, Heinz Ludwig/Reinhardt, Stephan: Dokumentarliteratur. München: Edition Text und Kritik 1973; Nikolaus Miller: Prolegomena zu einer Poetik der Dokumentarliteratur München: Fink 1982; Matthias Uecker: Wirklichkeit und Literatur. Strategien dokumentarischen Schreibens in der Weimarer Republik. Berlin: Lang 2007.

Studentske obveze i kontrola uspjeha: Studenti su dužni pohađati predavanje, redovito čitati prema rasporedu rada, sudjelovati u raspravi i pripremiti jedno usmeno izlaganje. Kolegij završava usmenim ispitom.