Odsjek za germanistiku Filozofski fakultet Sveuilite u Zagrebu
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Opis kolegija: Kulturološki seminar 1 - Moć i nasilje Ispis

Naziv kolegija: Kulturološki seminar 1 - Moć i nasilje

Izvođač/ica: dr. sc. Marijan Bobinac, red. prof.

ECTS bodovi: 3

Jezik: njemački

Trajanje: 1 semestar

Status: izborni

Oblik nastave: 2 sata seminara tjedno

Uvjeti upisa: nema

Ciljevi: Nakon razmatranja teorijskih aspekata odnosa moći i nasilja, analizirat će se različite varijante tog odnosa na paradigmatskim tekstovima njemačke književnosti iz posljednja tri stoljeća. Težište seminarske diskusije nalazit će se na situacijama u kojima konsenzus likova moćnika i njima podložnih likova prelazi u stanje nasilja, a bit će riječi i o drugim važnim aspektima odabranih djela.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Uz produbljena znanja o raznim aspektima povijesti njemačke književnosti te o raznim fenomenima njemačke i europske društvene i kulturne povijesti, studenti svojim sudjelovanjem u seminaru, a napose u dijaloškoj formi rada, trebaju steći sposobnost analiziranja i interpretiranja književnih tekstova u njihovoj sadržajnoj i formalnoj složenosti.

Korištene metode: diskusija, grupni rad

Sadržaj: Teorijski problemi odnosa moći i nasilja (1-3), Johann Wolfgang Goethe: Egmont (3-4); Friedrich Schiller: Don Carlos (4-5); Heinrich von Kleist: Michael Kohlhaas (6-7); Friedrich Hebbel: Judith (8-9); Anna Seghers: Das siebte Kreuz (10-11); Thomas Bernhard: Heldenplatz (12-13); Rainer Werner Fassbinder: Katzelmacher (14-15).

Literatura: A. Primarna: Johann Wolfgang Goethe: Egmont; Friedrich Schiller: Don Carlos; Heinrich von Kleist: Michael Kohlhaas; Friedrich Hebbel: Judith; Anna Seghers: Das siebte Kreuz; Thomas Bernhard: Heldenplatz; Rainer Werner Fassbinder: Katzelmacher - - B. Sekundarna: Hannah Arendt: Macht und Gewalt, München 1970; Michel Foucault: Analytik der Macht, Frankfurt a. M. 2005; Wilhelm Berger: Macht, Wien 2009; Viktor Žmegač (Hg.): Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, 3 Bde, Königstein, 1979-1984.

Studentske obveze i kontrola uspjeha: seminarski rad