Odsjek za germanistiku Filozofski fakultet Sveuilite u Zagrebu
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Opis kolegija: Njemačko-hrvatski književni transferi Ispis

Naziv kolegija: Njemačko-hrvatski književni transferi

Nastavnik: dr. sc. Svjetlan Lacko Vidulić, izv. prof.

Bodovi: 3

Jezik: njemački

Trajanje: 8. semestar studija / ljetni semestar

Status: obvezan

Oblik nastave: predavanje, referati, gostujuća predavanja

Uvjeti upisa: nema

Ciljevi: Steći temeljni komparatistički pregled nad općepovijesnim, kulturnopovijesnim, književnopovijesnim i nekim metodološkim aspektima hrvatsko-njemačkih književnih veza. Upoznati odabrane teme književnog transfera, prema dogovoru s polaznicima (ponuđene teme iz područja književnopovijesnog razvoja, književnog života, književnog transfera u užem smislu, te intertekstualnih veza). Razviti sljedeća znanja i vještine: komparativni pristup nacionalnim korpusima; proučavanje književnog transfera na tragu suvremenih kulturoloških pristupa; interkulturalna komunikacija.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Profiliranje i komparatističko proširenje znanja stečenih kroz pregled povijesti njemačke književnosti od 18. do 20. stoljeća u preddiplomskom studiju. Ciljevi i sadržaj u uskoj su vezi s kolegijima Hrvatsko-njemački jezični dodiri te Interkulturalni seminar.

Korištene metode: Predavanje, diskusija o primarnoj i sekundarnoj literaturi, timski rad sa studentima.

Sadržaj: Nakon uvodnih predavanja (koncepti nacije i nacionalne književnosti; teorije književnog kontakta; povijesni pregled), težište će biti na transferu književnih tekstova i tema vezanih za ratno i poratno razdoblje postjugoslavenskog prostora. Studenti će samostalno prezentirati teme iz povijesti hrvatsko njemačkih transfera (književnost, kazalište, recepcija, recentna produkcija: Norbert Gstrein, Peter Waterhouse, G. W. Sebald)

Literatura: A. Obvezna: Hans-Jürgen Lüsebrink: Interkulturelle Kommunikation. Interaktion, Fremdwahrnehmung, Kulturtransfer. Stuttgart, Weimar: Metzler 2005. – Jurt, Joseph (2002): Das wissenschaftliche Paradigma des Kulturtransfers. In: Günter Berger, Franziska Sick (Hgg.): Französisch-deutscher Kulturtransfer im Ancien Regime. Tübingen: Staufenberg. S. 15–38. – Corina Caduff, Reto Sorg (Hg.): Nationale Literaturen heute – ein Fantom? Die Imagination undTradition des Schweizerischen als Problem. München 2004. – Bremer, Alida (2007): Literaturen und nationale Ideologien. In: Der Jugoslawien-Krieg. Handbuch zu Vorgeschichte, Verlauf und Konsequenzen. Hg. von Dunja Melčić. 2., aktualis. u. erw. Aufl. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. S. 268–285. - - B. Izborna: ovisno o dogovorenim temama.

Studentske obveze i kontrola uspjeha: Studenti su dužni pohađati predavanje, redovito čitati prema rasporedu rada, sudjelovati u raspravi, sudjelovati u timskom radu na satu i u pripremi za izlaganja. Kolegij će imati kolokvij i kratak usmenim ispit.