Odsjek za germanistiku Filozofski fakultet Sveuilite u Zagrebu
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Opis kolegija: Poglavlja iz njemačke književnosti - Povijest i književnost Ispis

Naziv kolegija: Poglavlja iz njemačke književnosti - Povijest i književnost

Izvođač/ica: dr. sc. Marijan Bobinac, red. prof.

ECTS bodovi: 3

Jezik: njemački

Trajanje: 1 semestar

Status: izborni

Oblik nastave: 2 sata predavanja

Uvjeti upisa: nema

Ciljevi: Kolegij – čiji je temeljni cilj produbljivanje spoznaja i znanja o novijoj njemačkoj književnosti, stečenih na preddiplomskom studiju germanistike – fokusirat će se na jedno od temeljnih tematskih težišta europske književnosti: njezin odnos s poviješću. Nakon uvodnog razmatranja teorijskih aspekata odnosa između književnosti i povijesti (sličnosti i razlike između historiografskih i književnih postupaka, filozofsko-povijesnih koncepata shvaćanja odnosa književnosti i povijesti itd.) bit će riječi o nastanku moderne povijesne književnosti (prije svega povijesne drame i romana) krajem 18. i početkom 19. stoljeća kod Goethea, Schillera, Waltera Scotta, Achima von Arnima i dr., a potom će se rad u kolegiju fikusirati na važna djela vodećih predstavnika povijesne književnosti u 19. i 20. stoljeću (F. Hebbel, C.F. Meyer, B. Brecht, Ch. Ransmyr, N. Gstrein). Sudionici će pročitati nekoliko djela iz tog korpusa.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Uz produbljena znanja o raznim aspektima povijesti njemačke književnosti te o raznim fenomenima njemačke i europske društvene i kulturne povijesti, apsolviranjem kolegija (a napose radom u seminaru) studenti trebaju steći sljedeća znanja i vještine: analiziranje i interpretiranje književnih tekstova u njihovoj sadržajnoj i formalnoj složenosti; povećanu sposobnost kritičke recepcije relevantne stručne literature i njezine primjene u okviru odabrane teme; sposobnost kritičke refleksije o terminološkim i teorijskim pitanjima tih disciplina.

Korištene metode: predavanje, referati polaznika, diskusija o primarnoj i sekundarnoj literaturi.

Sadržaj: 1. Teorijski aspekti odnosa književnosti i povijesti (1-2); 2. Njemačka povijesna drama (3); 3. Njemačka povijesna pripovjedna proza (4); 5. Analiza odabranih tekstova povijesne književnosti i referati sudionika (5-15). Seminarski tekstovi: J. W. Goethe: Götz von Berlichingen; F. Schiller: Maria Stuart; F. Hebbel: Agnes Bernauer; C. F. Meyer: Das Amulett; B. Brecht: Die Geschäfte des Herrn Julius Cäsar; Ch. Ransmayr: Die letzte Welt; N. Gstrein: Das Handwerk des Tötens.

Literatura: Primarna literatura: J.W. Goethe: Götz von Berlichingen; F. Schiller: Maria Stuart; F. Hebbel: Agnes Bernauer; C. F. Meyer: Das Amulett; B. Brecht: Die Geschäfte des Herrn Julius Cäsar; Ch. Ransmayr: Die letzte Welt; N. Gstrein: Das Handwerk des Tötens. - - Sekundarna literatura: H. Aust: Der historische Roman, Stuttgart 1994; M. Bobinac - W. Düsing - D. Goltschnigg (Hg.): Tendenzen im Geschichtsdrama und Geschichtsroman des 20. Jahrhunderts, Zagreb 2004 (= ZGB BH 8/2004); H. V. Geppert: Der Historische Roman, Tübingen 2009; P. M. Lützeler: Klio oder Kalliope? Literatur und Geschichte: Sondierung, Analyse, Interpretation, Berlin 1997; A. Nünning: Von historischer Fiktion zu historiographischer Metafiktion. Bd. 1.: Theorie, Typologie und Poetik des Romans, Trier 1995; I. Breuer: Theatralität und Gedächtnis. Deutschsprachiges Geschichtsdrama seit Brecht, Köln 2004.

Studentske obveze i kontrola uspjeha: Studenti su dužni pohađati predavanje, redovito čitati prema rasporedu rada, sudjelovati u raspravi i pripremiti jedno usmeno izlaganje. Kolegij završava ispitom (pismeni/usmeni).