Odsjek za germanistiku Filozofski fakultet Sveuilite u Zagrebu
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Opis kolegija: Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću Ispis

Naziv kolegija: Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću

Izvođač/ica: dr. sc. Aleksandra Ščukanec, doc.

ECTS-bodovi: 3 ECTS

Jezik: njemački

Trajanje: 1 semestar

Status: izborni

Oblik nastave: 1 sat seminara + 1 sat predavanja

Uvjeti: upisan diplomski studij

Ciljevi predmeta: Upoznavanje studenata s jezikom Hrvata u Gradišću s težištem na jezičnim elementima koji su pod utjecajem (austrijskog) njemačkog jezika. Stjecanje uvida u osnovne pojmove dodirnoga jezikoslovlja i metode istraživanja te njihova primjena u jezičnoj analizi tekstova.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Ovaj će kolegij studente uputiti u mogućnosti samostalnog istraživanja i praktičnu primjenu naučenih metoda u sistemskolingvističkoj analizi jezične građe.

Korištene metode: seminarska diskusija, grupni rad

Sadržaj predmeta: 1.-2. Kratak pregled povijesti i kulture gradišćanskih Hrvata, 3. Temeljni pojmovi dodirnog jezikoslovlja, 4. Gradišćanskohrvatski jezični priručnici, 5. Metodologija analize tekstova, 6.-8. Analiza novinskih tekstova, 9.-10. Analiza književnih tekstova, 11.-13. Analiza jezičnobiografskih tekstova, 14. Analiza transkripcija govorenog jezika, 15. Završna interpretacija rezultata dobivenih na temelju jezične analize.

Literatura: A. Primarna: 1. Benčić, Nikola i dr. (2009): Pravopis gradišćanskohrvatskoga književnoga jezika. Eisenstadt: hkdc-Kroatisches Kultur- und Dokumentationszentrum. 2. Berlakovich, Mirko (1999): Hrvatska gramatika: Mali pregled gramatike gradišćanskohrvatskoga i hrvatskoga jezika (usporedna gramatika), Eisenstadt: hkdc Kroatisches Kultur- und Dokumentationszentrum. 3. Gradišćanskohrvatsko-hrvatsko-nimški rječnik, Kommission für kulturelle Auslandsbeziehungen der Republik Kroatien / Institut za hrvatski jezik, Zagreb – Eisenstadt, 1991. 4. Kampuš, Ivan (1995): Povijest i kultura gradišćanskih Hrvata. Zagreb: Nakladni zavod Globus. 5. Nimško-gradišćanskohrvatsko-hrvatski rječnik, Amt der Burgenländischen Landesregierung; Landesarchiv – Landesbibliothek, Kommission für kulturelle Auslandsbeziehungen der SR Kroatien, Institut für Sprachwissenschaft IFF, Eisenstadt – Zagreb, 1982. 6. Riehl, Claudia Maria (2004): Sprachkontaktforchung: eine Einführung. Tübingen: Gunter Narr Verlag. 7. Sučić, Ivo i dr. (2003): Gramatika gradišćanskohrvatskoga jezika. Matrštof / Željezno: Znanstveni Institut Gradišćanskih Hrvata. - - B. Sekundarna: 1. Ščukanec, Aleksandra (2011): Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću: sistemskolingvistički, sociolingvistički i jezičnobiografski aspekti (disertacija). 2. Valentić, Mirko (1970): Gradišćanski Hrvati od XVI. stoljeća do danas. Zagreb: Povijesni muzej Hrvatske, Medicinska naklada. 3. Vranješ-Šoljan, Božena (2005): Gradišćanski Hrvati: između tradicije i suvremenosti. Zagreb: Educa. 4. Ščukanec, Aleksandra (2011): Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću, Zagreb: Hrvatska matica iseljenika.

Studentske obveze i kontrola uspjeha: redovito pohađanje nastave i usmeno izlaganje ili kraći pismeni rad