Uvjeti za upis kolegija: Diplomski studij germanistiike - nastavnički smjer

Na diplomskom studiju, bez obzira na smjer, kolegiji međusobno nisu uvjetovani. Student je dužan prije izrade završnog rada položiti sve kolegije prema planu i programu studija.