Opis programa: Diplomski studij germanistike - prevoditeljski smjer

Osnovna je namjera ovog studija obrazovati prevoditelje - specijaliste kao posrednike između jezika i kultura koji će biti stručnjaci za prenošenje informacija i sadržaja iz jednog jezika u drugi, ali i u oblikovanju tekstova te će pored izvrsnog poznavanja dvaju ili više jezika (uključujući hrvatski) posjedovati i široko opće obrazovanje. Studijski program prevoditeljskog smjera diplomskog sveučilišnog studija germanistike polazi od toga da studenti pri upisu na ovaj studij raspolažu vrlo dobrim znanjem materinjskog i stranog jezika, poznaju kulture, povijesti i književnosti pripadajućih jezika, posjeduju opće informatičko znanje te komunikacijske vještine. Diplomski prevoditeljski studij traje četiri semestra. Na ovaj studij mogu se upisati studenti koji su završili preddiplomski studij germanistike i stekli akademski naziv „baccalaureus“ (humanističkih znanosti, smjer germanistika). Studij se sastoji od dva modula, jednog za izobrazbu prevoditelja (pimeno prevođenje) i drugog za izobrazbu tumača (usmeno prevođenje). Tijekom studija studenti stječu ova znanja, vještine i kompetencije: sposobnost posredovanja među jezicima i kulturama; sposobnost oblikovanja tekstova; visoku jezičnu i kulturnu kompetenciju uz posebne prevoditeljske kompetencije koje uključuju izbor strategije i metode prevođenja;- kompetencije simultanog i konzekutivnog prevođenja; dobro poznavanje hrvatske normativne gramatike i pravopisa; široko opće obrazovanje; dodatnu specijalizaciju u barem dva znanstvena područja; bitna znanja o EU, njezinim institucijama (dokumentima, politikama i dr.), pravnom i gospodarskom sustavu kao i o prevoditeljskoj djelatnosti vezanoj uz potrebe europskih institucija; informatičku kompetenciju; pisano i multimedijsko dizajniranje tekstova; komunikacijsku kompetenciju i sposobnost prilagodbe različitim kontekstima i prevoditeljskim zadacima. Studenti su dužni položiti sve kolokvije i ispite, predati sve prijevode i seminarske radove i ispuniti sve druge propisane obaveze. Modul pismeno prevođenje završava završnim radom koji se sastoji od 50 stranica prijevoda (stranica = 1500 znakova izvornika), od toga otprilike 25 s njemačkog na hrvatski i 25 stranica prijevoda s hrvatskog na njemački jezik te usmene obrane pred povjerenstvom na kojoj kandidat objašnjava i argumentira postupke koje je primijenio tijekom prevođenja na izabranim primjerima. Modul usmeno prevođenje završava završnim ispitom pred povjerenstvom. Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela.


memsource logo.pngZahvaljujemo Memsourceu što nam omogućava besplatni pristup platformi putem Memsource Academic Edition.